Ετικέτα: fines

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία. Μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου μπορούν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών να πληρώσουν στις τράπεζες ή μέσω του Διαδικτύου τα πράσινα τέλη...

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία. Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Τρικάλων επέβαλε πρόστιμο ύψους 30 χιλιάδων ευρώ στους Δήμους Οιχαλίας και Εσταιώτιδας, που λειτουργούν παράνομα χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων,...

Γενικού ενδιαφέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ.
Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Ανακοινώνω σήμερα, μετά από εισήγηση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, την επιβολή νέων προστίμων συνολικού ύψους 450 χιλ. ευρώ σε 15 ακόμη εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Ασωπού.

Γενικού ενδιαφέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Από το 2004 γίνονται συνεχείς έλεγχοι από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ στην περιοχή του Ασωπού ποταμού. Μέχρι τον Αύγουστο του 2007 είχαν διαπιστωθεί 23 παραβάσεις και είχαν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 530.000 ευρώ.

Γενικού ενδιαφέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Οι έλεγχοι του ΥΠΕΧΩΔΕ για την προστασία του Περιβάλλοντος είναι συνεχείς και εντατικοί και αυτό αποδεικνύεται και από τα στοιχεία απολογισμού της δράσης των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Παρά το γεγονός ότι η Υπηρεσία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος άρχισε να λειτουργεί το 2004, έχει να επιδείξει μέχρι σήμερα ένα σημαντικό έργο, με περισσότερους από 600 ελέγχους, περίπου 900 βεβαιωμένες παραβάσεις σε 306 περιπτώσεις και συνολικά πρόστιμα άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να κινήσει διαδικασία κατά οκτώ κρατών μελών για πλημμελή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και των επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται στα προϊόντα αυτά. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα τρία κράτη της Βαλτικής δεν έχουν μεταφέρει ορθώς στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένες διατάξεις της οδηγίας ΑΗΗΕ και ότι έξι κράτη μέλη έχουν μεταφέρει πλημμελώς στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία ΠΕΟ). Η Επιτροπή ελέγχει επί του παρόντος τη συμμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας στα υπόλοιπα κράτη μέλη και ενδέχεται να χρειαστεί να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες επί παραβάσει.

Γενικού ενδιαφέροντος
Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση : Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων σχετικά με το πρόστιμο που επέβαλλε ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς στη ΔΕΗ επισημαίνουμε τα ακόλουθα :

Γενικού ενδιαφέροντος
Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση :Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς, μετά από έλεγχο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, όσον αφορά στις αέριες εκπομπές ρύπων Ατμοηλεκτρικών Σταθμών, επιβάλλει πρόστιμο ύψους 1.000.000 ευρώ στη ΔΕΗ Α.Ε. το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:

Ευρώπη και περιβάλλον
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη νομική δράση που ανέλαβε για πέντε υποθέσεις στις οποίες θεωρεί ότι η Ιταλία παραβαίνει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία του ανθρώπου. Σε δύο υποθέσεις η Επιτροπή απευθύνει στην Ιταλία τελικές γραπτές προειδοποιήσεις ζητώντας να ληφθούν υπόψη προηγούμενες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ανεπαρκή διαχείριση χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων (χωματερών). Εάν οι απαντήσεις στις ως άνω προειδοποιήσεις δεν θεωρηθούν ικανοποιητικές η Επιτροπή θα μπορούσε να ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβάλει ημερήσια πρόστιμα στην Ιταλία. Η Επιτροπή αποστέλλει επίσης τελικές γραπτές προειδοποιήσεις για τρεις άλλες υποθέσεις, εκ των οποίων μία επειδή σε πολλές περιοχές της Ιταλίας δεν έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τα καθιερωμένα όρια για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους και δύο για παραβάσεις των κυνηγετικών κανόνων.

Ευρώπη και περιβάλλον
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει, για δεύτερη φορά, τη Γαλλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μη συμμόρφωσή της με απόφαση του Δικαστηρίου του 2003 σχετική με την περί βιοτεχνολογίας νομοθεσία. Παρά την απόφαση του Δικαστηρίου και τις επακόλουθες προειδοποιήσεις της Επιτροπής, η Γαλλία έχει μόνο εν μέρει θεσπίσει εθνικές νομοθετικές διατάξεις προκειμένου να θέσει σε ισχύ κοινοτική νομοθεσία για τον ασφαλή χειρισμό γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών.