Ετικέτα: διαδικτυο

Γενικού ενδιαφέροντος
Η ύπαρξη έγκαιρων, αξιόπιστων και σχετικών με το αντικείμενο πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος είναι ουσιαστικής σημασίας για τη χάραξη ορθών πολιτικών. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει το κλίμα, για το αν βελτιώνονται τα ύδατα της Ευρώπης και για τον τρόπο με τον οποίο η φύση αντιδρά στη ρύπανση και στις αλλαγές των χρήσεων γης. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να τίθενται στη διάθεση όλων και να είναι εύκολα κατανοητές.