Ετικέτα: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

Νομοθεσία περιβάλλοντος
Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας χαιρέτισε τα συμπεράσματα του σημερινού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, το οποίο ενέκρινε το νέο κανονισμό για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την έγκριση και τους περιορισμούς των χημικών ουσιών (REACH), κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για την οδηγία πλαίσιο όσον αφορά την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον και διατύπωσε συμπεράσματα για την αλλαγή του κλίματος. Το REACH, που θεσπίζει ενιαίο κανονιστικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χημικές ουσίες, αναμένεται να βελτιώσει την προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος.