Εταιρία

H NIOYZ ΛΙΝΚ ΕΠΕ δημοσιεύει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διαφάνειας.

Ισολογισμοί

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015