ΑΠΕ: οι ανώτατες ταρίφες για την αποζημίωση των νέων έργων

0
2326

«Τιμές αναφοράς» για την αποζημίωση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ θα προσδιορίζει το νέο μοντέλο στήριξης των ΑΠΕ που έχει επεξεργαστεί η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πρόκειται τις επόμενες ημέρες να θέσει σε διαβούλευση.

Πρόκειται για τις «ταρίφες» με τις οποίες θα πληρώνεται το «πράσινο» ρεύμα στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η διενέργεια διαγωνισμού. Οι ίδιες τιμές θα χρησιμοποιούνται, επίσης, ως «ταβάνι» στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, οπότε κάθε επενδυτής θα προσέρχεται και θα δίνει προσφορά για το πόσο λιγότερο από την τιμή αναφοράς δέχεται να αμειφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, ο πίνακας με τις τιμές αναφοράς στις οποίες έχει καταλήξει το ΥΠΕΝ για την πρώτη φάση και ο οποίος ισχύει για το υπόλοιπο του 2016 και ισχύει για τους σταθμούς που τίθενται σε λειτουργία ή δοκιμαστική λειτουργία μέχρι το τέλος του 2017 και αντίστοιχα μέχρι και το τέλος του 2018 για τις αιολικές εγκαταστάσεις και τα Μικρά Υδροηλεκτρικά, έχει ως εξής:

Κατηγορία έργων Τ.Α. (€/MWh)
Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις 98
Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 98
Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤3 MWe 100
Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από 3 MWe έως και 15 MWe 97
Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ <0,5 MW [σύμφωνα με ν.3734/2009, όπως ισχύει]
Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ ≥0,5 MW Μέσω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας
Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄1079/2009) 110
Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, πυρόλυση) εκτός αεριοποίησης, από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤1MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων) 184
Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω διεργασίας αεριοποίησης  από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤1MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων) 193
Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ  από1 MW έως και ≤5 MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων) 162
Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >5 MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων) 140
Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών και αξιοποιούνται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤2 MW 129
Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών και αξιοποιούνται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >2 MW 106
Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤3 MW 225
Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >3 MW 204
Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς σύστημα αποθήκευσης 257
Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σύστημα αποθήκευσης, το οποίο εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο 278
Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ ≤5 MWe 139
Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ >5 MWe 108
Λοιπές Α.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων μη εντασσόμενων σε άλλη κατηγορία του πίνακα, που πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν) 90

 

—Τι θα ισχύει στα νησιά

Μέχρι  τη λειτουργία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με συμμετοχή προσφορών από παραγωγούς και προμηθευτές στα επιμέρους Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.) όλα τα νέα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) εντάσσονται σε σχήμα υποστήριξης στη βάση μιας Σταθερής Τιμής μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών και τη θέση σε πλήρη λειτουργία των ημερήσιων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εγγυημένη τιμή για κάθε έργο ΑΠΕ θα προκύπτει από τις εκάστοτε Τιμές Αναφοράς του σχετικού Πίνακα, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν ή στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.

Όσον αφορά στην εγκατεστημένη ισχύ, δυνατότητα σύναψης Σ.Λ.Ε.-Ε.Τ. αποκτούν οι κάτοχοι σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που πληρούν κάποια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 3MW,

ii. λοιποί σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500kW,

iii. επιδεικτικά  έργα που εγκαθίστανται από το ΚΑΠΕ, πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα ή ινστιτούτα στο πλαίσιο επιδεικτικού ή ανάλογου προγράμματος και για όσο διαρκεί το πρόγραμμα.

Στην περίπτωση διασύνδεσης με το Σύστημα ενός Μ.Δ.Ν. οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει σύμβαση του άρθρου 12 του  ν. 3468/2006 και οι οποίοι υπερβαίνουν τα σχετικά όρια εγκατεστημένης ισχύος της παραπάνω παραγράφου, μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε σχήμα υποστήριξης στη βάση της απευθείας συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στην παροχή μιας Λειτουργικής Ενίσχυσης.

 

Σχόλια