ΑΠΕ: δεν φταίνε τα αιολικά για τη διακοπή ρεύματος στη Ρόδο

0
3015

O ΔΕΔΔΗΕ, αμέσως μετά τη διακοπή ρεύματος στο ηλεκτρικό σύστημα της Ρόδου στις 9 Μαρτίου 2016, προχώρησε στη σύσταση ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων, αποτελούμενης από καθηγητή του ΕΜΠ και εξειδικευμένα στελέχη της Εταιρίας, προκειμένου να εντοπισθούν και να αντιμετωπισθούν τα αίτια των διακοπών. Το αντικείμενο της επιτροπής διευρύνθηκε στη συνέχεια ώστε να συμπεριλάβει και τα αντίστοιχα συμβάντα της 19ης Μαρτίου 2016.

Η ειδική επιτροπή, μετά από ενδελεχή συλλογή στοιχείων, συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους και επίσκεψη τόσο στο Κέντρο Κατανομής Φορτίου (ΚΚΦ) Ρόδου, όσο και στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό (ΑΗΣ) Ρόδου, προέβη στην ανάλυση και προσομοίωση των συμβάντων στο ηλεκτρικό σύστημα της Ρόδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εμπειρογνώμονες του ΔΕΔΔΗΕ διέψευσαν τη ΔΕΗ η οποία έσπευσε να επιρρίψει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε δήθεν απώλεια ευστάθειας από τη λειτουργία αιολικών πάρκων στο νησί των Δωδεκανήσων.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της επιτροπής συνοψίζονται ως ακολούθως:

* Οι κοινές συνθήκες όλων των διακοπών ήταν η λειτουργία του συστήματος σε χαμηλή ζήτηση σε συνδυασμό με υψηλά επίπεδα αέργου ισχύος που εμφανίστηκαν στο δίκτυο. Αυτές οι συνθήκες λειτουργίας, δηλαδή η εμφάνιση τόσο υψηλών επιπέδων αέργου ισχύος σε ένα μικρό αυτόνομο σύστημα με ένα μοναδικό σταθμό παραγωγής, όπως αυτό της νήσου Ρόδου, είναι εξαιρετικά σπάνιες διεθνώς. Η εν λόγω αύξηση της αέργου ισχύος στο δίκτυο προέκυψε μετά την επιβεβλημένη αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς από τα 66 kV στα 150 kV, η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2015, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τεχνική αδυναμία του ηλεκτρικού δικτύου ή του σταθμού παραγωγής της Ρόδου.

* Σε όλα τα συμβάντα, η συνολική ανάγκη απορρόφησης αέργου ισχύος ήταν μέσα στις δυνατότητες των μονάδων παραγωγής του ΑΗΣ Ρόδου, που βρίσκονταν σε λειτουργία και εντός των προβλέψεων του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

* Επιβεβαιώθηκε ότι η ασφαλής λειτουργία του συστήματος Ρόδου από πλευράς ευστάθειας τάσεως μπορεί να εξασφαλιστεί με την απορρόφηση αέργου ισχύος από τις γεννήτριες του σταθμού παραγωγής που είναι σε λειτουργία, εφόσον όλες λειτουργούν με αυτόματη ρύθμιση τάσεως, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα πως δεν απαιτείται λειτουργία επιπλέον μονάδων για την απορρόφηση αέργου ισχύος και ως εκ τούτου δεν προκαλείται μεταβολή της οικονομικής λειτουργίας του ΑΗΣ Ρόδου.

* Ως προς τη λειτουργία των ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) και συγκεκριμένα των Αιολικών Πάρκων, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία των τριών διακοπών, δεν προκύπτει οποιαδήποτε αρνητικά συνεισφορά τους στα συμβάντα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα συμπεράσματα, έχουν δρομολογηθεί συντονισμένες ενέργειες μεταξύ των υπηρεσιών της ΔΕΗ/Παραγωγής και του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να αποκλειστεί η εμφάνιση παρόμοιων φαινομένων στο ηλεκτρικό σύστημα της Ρόδου.

Υπογραμμίζεται ότι τα φαινόμενα της υπερβολικής αύξησης της αέργου ισχύος, εμφανίζονται όταν το σύστημα λειτουργεί με την ελάχιστη ζήτηση, όταν δηλαδή δεν υπάρχουν αρκετά φορτία για να την απορροφήσουν. Το σύστημα της Ρόδου δεν αντιμετωπίζει κανένα παρόμοιο κίνδυνο σε περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Τέλος, τονίζεται ιδιαίτερα ότι για τη διασφάλιση της ηλεκτροδότησης της πόλης της Ρόδου απαιτείται η κατασκευή υποσταθμού εντός της πόλεως, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ.

Σχόλια