Πρόσφυγες: «Όχι» κέντρο φιλοξενίας στον υγρότοπο της Περαίας

0
278

Πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν την αντίθεσή τους σχετικά με την περιοχή που προτάθηκε από το Δήμο Θέρμης για την φιλοξενία προσφύγων, τόσο για ανθρωπιστικούς όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους.

Οι οργανώσεις «Δράση για την άγρια ζωή», «Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης», «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία», «Καλλιστώ» και «Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS», έστειλαν ήδη επιστολή στους συναρμόδιους αναπληρωτές υπουργούς Εθν. Άμυνας, Εσωτερικών, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος, όπου επισημαίνουν πως η προταθείσα περιοχή “Τσαΐρια”, μεταξύ του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης και του οικισμού της Περαίας, βρίσκεται εντός εκτεταμένου παράκτιου έλους, δεν πληροί τις σχετικές προδιαγραφές και δεν εξασφαλίζει κατά κανένα τρόπο ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας στους πρόσφυγες.

Ο υγροτοπικός χαρακτήρας της περιοχής έχει ως αποτέλεσμα συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, ανθυγιεινές κλιματικές συνθήκες, μεγάλους πληθυσμούς κουνουπιών, αλλά και πλήρη απουσία φυσικής σκιάς. Επιπλέον, παρά τη μέχρι τώρα απαξίωση και υποβάθμισή του, ο υγρότοπος της Περαίας παραμένει μια πολύτιμη φυσική έκταση που φιλοξενεί πληθώρα ειδών που εξαρτώνται από την περιοδική παρουσία του νερού εκεί και διαθέτει σπάνια και προστατευτέα στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος.

Η περιοχή κατακλύζεται περιοδικά και συντηρεί υγροτοπική βλάστηση και φυσικούς οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος [1310 – Πρωτογενής βλάστηση μεSalicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών/ 1410 – Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)].

Οι οικότοποι αυτοί φιλοξενούν πληθώρα ειδών ζώων και φυτών που εξαρτώνται από την περιοδική παρουσία του νερού: στην περιοχή έχουν καταγραφεί περισσότερα από 130 είδη πουλιών, ενώ πολλά προστατευόμενα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος χρησιμοποιούν την περιοχή για αναπαραγωγή, διαχείμαση ή στάση κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης [όπως χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus), καμπίσια πέρδικα (Perdix perdix), πετροτουρλίδα (Burhinus oedicnemus), καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus), βαρβάρα (Tadorna tadorna), στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus) κ.α.]. Επίσης στην περιοχή έχουν πρόσφατα καταγραφεί και τα είδη θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος βίδρα (Lutra lutra) και λαγόγυρος (Spermophilus citellus).

Οι πέντε οργανώσεις επισημαίνουν ακόμα ότι τόσο η εγκατάσταση των προσφύγων σε ακατάλληλη και προβληματική για αυτούς θέση όσο και η σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση μπορούν εύκολα να αποφευχθούν. Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης αλλά και στους γειτονικούς Δήμους, υπάρχουν πολλές και πολύ καταλληλότερες εκτάσεις (ανάμεσά τους εγκαταλειμμένα camping, κατασκηνώσεις και στρατόπεδα) που μπορούν άμεσα να παραχωρηθούν για την φιλοξενία των προσφύγων.

Επιπλέον πολλές από τις εκτάσεις αυτές διαθέτουν ήδη τις βασικές υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση, ακόμα και έτοιμα κτήρια), που μόνο με πολύ μεγάλη σπατάλη πόρων θα μπορέσουν να φτιαχτούν στα Τσαΐρια!

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχεδιασμό προβλέπεται να  αρχίσουν άμεσα εργασίες «εξυγίανσης» του εδάφους (αποστράγγιση, επιχωματώσεις κλπ) και δημιουργία υποδομών. Οπωσδήποτε αυτό θα σημάνει τόσο την οριστική απώλεια του άμεσα επηρεαζόμενου τμήματος του υγροτόπου, όσο και τον κατακερματισμό, την όχληση και την περαιτέρω υποβάθμιση και του εναπομείναντος τμήματος.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι πέντε ΜΚΟ κρίνουν ότι η σχεδιαζόμενη επέμβαση δεν είναι συμβατή με τις εθνικές προτεραιότητες και δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αλλά και τη διαχείριση του γλυκού νερού, όπως αυτές προκύπτουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις με τις οποίες έχει δεσμευτεί η Ελλάδα.

Απευθύνουν, τέλος, έκκληση για ανάκληση του σχεδίου εγκατάστασης Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων στην περιοχή Τσαΐρια και επιλογής ανάμεσα σε πολλούς άλλους και άμεσα διαθέσιμους εναλλακτικούς χώρους.

econews

Σχόλια