Γρίπη των πτηνών στην Ελλάδα: τι πρέπει να κάνουμε αν βρούμε άγρια πουλιά νεκρά

0
1461

Εξαιτίας της εκδήλωσης συνεχόμενων κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών σε πολλά Κράτη Μέλη της Ε.Ε., θα εφαρμοστεί για το έτος 2016 η υπ’ αριθμ.4802/142588/18-12-2015 (ΑΔΑ:Ω4274653ΠΓ-6Κ1) (ΦΕΚ 2962/Β΄/31.12.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών» και αφορά τα άγρια πτηνά και πουλερικά της χώρας.

Όσον αφορά τα άγρια πτηνά, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, εκτός του προσωπικού υπηρεσιών, μελών ιδιωτικών φορέων που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή μαζί τους (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολόγοι, κέντρα περίθαλψης κλπ), αλλά και των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς άγριων πουλιών.

Σε περίπτωση εντοπισμού νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου, οι πολίτες καλούνται να μην τα πλησιάζουν και τα αγγίζουν, αλλά να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές (κτηνιατρεία, δασικές υπηρεσίες, θηροφυλακή, Φορέα Διαχείρισης) ώστε να λαμβάνονται δείγματα που θα εξεταστούν για γρίπη των πτηνών.

Τα είδη της άγριας ορνιθοπανίδας που πρέπει να δειγματιστούν αν βρεθούν νεκρά είναι τα ακόλουθα, σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση (Παράρτημα 3):

1. Anser albifrons Ασπρομέτωπη χήνα

2. Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη πάπια

3. Anas strepera Φλυαρόπαπια

4. Anas acuta Σουβλόπαπια

5. Anas clypeata Χουλιαρόπαπια

6. Anas penelope Σφυριχτάρι

7. Anas crecca Κιρκίρι

8. Anas querquedula Σαρσέλα

9. Ayihya ferina Κυνηγόπαπια

10. Aythya fuligula Τσικνόπαπια

11. Anser anser Σταχτόχηνα

12. Anser erythropus Νανόχηνα

13. Anser fabalis Χωραφόχηνα

14. Branta ruficollis Κοκκινόχηνα

15. Mergus albellus Νανοπρίστης

16 Netta rufina Φερεντίνι

17. Cygnus cygnus Aγριόκυκνος

18. Cygnus olor Βουβόκυκνος

19. Cygnus columbianus Νανόκυκνος

20. Accipiter gentilis Διπλoσάινο

21. Accipiter nisus Ξεφτέρι

22. Buteo buteo Γερακίνα

23. Buteo lagopus Χιονογερακίνα

24. Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος

25. Milvus migrans Τσίφτης

26. Milvus milvus Ψαλιδιάρης

27. Podiceps cristatus Σκουφοβουτηχτάρι

28. Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάρι

29. Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι

30. Philomachus pugnax Μαχητής

31. Limosa limosa Λιμόζα

32. Larus canus Θυελλόγλαρος

33. Larus ridibundus Καστανοκέφαλος γλάρος

34. Falco peregrinus Πετρίτης

35. Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο

36. Pluvialis apricaria Βροχοπούλι

37. Vanellus vanellus Καλημάνα

38. Pica pica Καρακάξα

39. Fulica atra Φαλαρίδα

40. Phalacrocorax carbo Κορμοράνος

41. Ciconia ciconia Λευκοπελαργός

42. Bubo bubo Μπούφος

43. Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς

Σχόλια