Βιοκλιματικές και ενεργειακές αναβαθμίσεις: οι αμοιβές των αξιολογητών

0
2083

Με απόφαση του ΥΠΕΝ ορίζονται οι αμοιβές των αξιολογητών των Προγραμμάτων «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων», «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια», «Ενεργειακά Ευφυή Θεματικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης».

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση:

«Ορίζουμε συνολικό ύψος αμοιβής των αξιολογητών των φακέλων-προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων», «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια», «Ενεργειακά Ευφυή Θεματικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» στο ποσό των εκατό δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (114.800€).

Το ποσό αυτό αναλύεται στο συνημμένο Παράρτημα ανά αξιολογητή με βάση το πλήθος των αξιολογούμενων προτάσεων κατά Πρόγραμμα, Άξονα Προτεραιότητας και μήνα καθώς και το ύψος της αμοιβής ανά αξιολογούμενη πρόταση του κατωτέρω πίνακα

Σε κάθε περίπτωση μη νόμιμης πληρωμής, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4270/2014, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210)».

Σχόλια