Η ανακύκλωση σκραπ και το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας

0
2885

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιομηχανιών Ανακύκλωσης (EuRIC) εκφράζει την ικανοποίησή της για τις πρωτοβουλίες της Προεδρίας του Λουξεμβούργου, να συζητηθεί η κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο του χάλυβα κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στις 9 Νοεμβρίου 2015.

Μέσω της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ανάκτησης & Ανακύκλωσης Σιδηρούχων Μετάλλων (EFR), το EuRIC εκπροσωπεί τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού κλάδου ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων χάλυβα, που αποτελείται από εκατοντάδες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη συλλογή, την ανακύκλωση και το εμπόριο σκραπ παλαιοσιδήρου. Όπως ισχύει και  για πολλά άλλα ρεύματα πόρων, η ανακύκλωση σιδηρούχων μετάλλων είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα που καθοδηγείται από ένα οικοσύστημα χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και από μεγαλύτερες εταιρείες.

Το ανακυκλωμένο σκραπ παλαιοσιδήρου προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη σε σύγκριση με τις πρωτογενείς πρώτες ύλες. Για παράδειγμα, κάθε τόνος ανακυκλωμένων απορριμμάτων χάλυβα υποκαθιστά 1,5 τόνο σιδηρομεταλλεύματος και περισσότερο από μισό τόνο άνθρακα ενώ μειώνει περαιτέρω τις εκπομπές CO2 από ένα τόνο.

Ως εκ τούτου, η βιομηχανία ανακύκλωσης χάλυβα είναι καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει απολύτως κανένας τρέχων ή μελλοντικός κίνδυνος φυσικής έλλειψης των απορριμμάτων χάλυβα στην Ευρώπη, αντιθέτως με τις πρωτογενείς πρώτες ύλες για την παραγωγή χάλυβα, για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι σχεδόν αποκλειστικά εξαρτώμενη από εισαγωγές.

Η βιομηχανία ανακύκλωσης χάλυβα της ΕΕ αντιμετωπίζει διαρθρωτικά ανταγωνιστικά μειονεκτήματα, που ενισχύουν σημαντικά τις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρουν η τρέχουσα χαμηλή ζήτηση και η  πτώση των τιμών στις επιχειρήσεις της, και τα οποία συνδέονται με:

  • Την πολύ στενή συσχέτιση μεταξύ των τιμών των πρωτογενών και των δευτερογενών πρώτων υλών, παρά το ουσιαστικά διαφορετικό κόστος δομών.
  • Τις διαφορές στη διάρθρωση της αγοράς μεταξύ των παραγωγών των πρωτογενών πρώτων υλών για χάλυβα, οι οποίοι εξελίσσονται σε πολύ ισχυρή αγορά επηρεάζοντας τον καθορισμό των τιμών και των ανακυκλωτών σκραπ παλαιοσιδήρου, που εξελίσσονται σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά, όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, άμεσα συνδεδεμένο με το γεγονός ότι η ανακύκλωση συνήθως πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο, κοντά στην πηγή της συλλογής.
  • Τις ρυθμιστικές στρεβλώσεις που είναι ενσωματωμένες στη νομοθεσία της ΕΕ και οι οποίες επιβαρύνουν με υψηλότερο κόστος τους μεταγενέστερους χρήστες του ανακυκλωμένου χάλυβα, όπως κατέδειξε με σαφήνεια η πρόσφατη αξιολόγηση αθροιστικού κόστους για τη χαλυβουργία.

 

Οι σταθερά χαμηλές τιμές του σιδηρομεταλλεύματος οδηγούν άμεσα σε μείωση της EAF παραγωγής χυτοσιδήρου (ανάτηξη σκραπ παλαιοσιδήρου σε κάμινο ηλεκτρικού τόξου) που τροφοδοτείται από ανακυκλωμένο σκραπ παλαιοσιδήρου.

Μόνο στη Γερμανία, το μερίδιο της EAF παραγωγής χυτοσιδήρου έπεσε στο ιστορικό χαμηλό του λιγότερο από το 30% της συνολικής παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα. Με αυτή τη μείωση της χρήσης σκραπ παλαιοσιδήρου, οι τιμές του συνεχίζουν τη δραματική πτωτική τους πορεία, φθάνοντας σε επίπεδα που θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα αρκετών εταιρειών ανακύκλωσης χάλυβα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω απώλεια θέσεων εργασίας, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιομηχανιών Ανακύκλωσης ζητά την άμεση δράση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 9ης Νοεμβρίου 2015 προκειμένου:

* Να αποκατασταθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός στις αγορές πρώτων υλών για την παραγωγή χάλυβα λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κατάλληλα μέτρα που προσφέρει η εσωτερική αγορά καθώς και τις εμπορικές πολιτικές, με στόχο ίσους όρους ανταγωνισμού για τους ανακυκλωτές και τους εμπόρους σκραπ παλαιοσιδήρου της Ευρώπης

* Να θεσπιστούν, μακροπρόθεσμα, όροι πλαίσιο οι οποίοι να επιτρέπουν τη διόρθωση ρυθμιστικών στρεβλώσεων που θέτουν την ανακύκλωση χάλυβα σε ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση. Από αυτή την άποψη το EuRIC υποστηρίζει μια κυκλική οικονομία προσανατολισμένη στην αγορά, η οποία δίνει κίνητρα με δελεαστικά μέτρα, όπως το μειωμένο ΦΠΑ, η χρήση ανακυκλωμένων υλικών κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και επιτρέπει στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτυχθεί και να παρέχει πολύ χρήσιμες θέσεις εργασίας, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

* Να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο άμεσα μέτρα σχετικά με την αδειοδότηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρακτικά θέματα που προκύπτουν από τα αποθέματα τα οποία αυξάνονται λόγω της χαμηλής ζήτησης και της πτώσης των τιμών.

Σχόλια