Εσπερίδα Infocycle στη Λάρισα για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών αποβλήτων

0
323

Εσπερίδα με αντικείμενο την ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) διοργανώνει στη Λάρισα η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ.

Η Εσπερίδα «Infocycle» στοχεύει να επισημάνει το περιβαλλοντικό πρόβλημα που προκύπτει από τη μη ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ, να αναδείξει τις σωστές πρακτικές διαχείρισης και να ενημερώσει για αυτές όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Απευθύνεται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της διαχειριστικής αλυσίδας, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο ενεργό & ευαισθητοποιημένο πολίτη.

Η Εσπερίδα διοργανώνεται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου Life + της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον από την «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ», Συλλογικό Σύστημα, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και το ΥΠΕΚΑ, για την εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ, την «Terra nova» μελετητική εταιρεία με πολυετή εμπειρία στα περιβαλλοντικά θέματα και την «ΧΥΖ Productions» εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων.

Η Εσπερίδα θα λάβει χώρα την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015 στο Divani Palace της Λάρισας (Παπαναστασίου 19) και θα διαρκέσει από τις 17.30 ως τις 21.30.

—Οι θεματικές της Εσπερίδας

*ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LIFE + της ΕΕ
Τι είναι τα προγράμματα Life+
Πώς συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη
Σύντομη παρουσίαση άλλου ευρωπαϊκού προγράμματος Life+*

*ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE INFOCYCLE
Infocycle: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα διαχείρισης AποβλήτωνΗλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Σε ποιους απευθύνεται
Ποιες δράσεις περιλαμβάνει
Ποιοι φορείς το υλοποιούν

Η εμπειρία των συνδικαιούχωνκαι πώς είναι χρήσιμη στο Πρόγραμμα:
· Ανακύκλωση Συσκευών
· Terra Nova
· XYZ Productions

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει το Infocycle:
Οι στόχοι του Προγράμματος
Πώς επιλέχθηκαν οι συμμετέχουσες πόλεις

Δράσεις εκπαίδευσης και ενέργειες επικοινωνίας αναλυτικά:
Συνεργάτες της Ανακύκλωση Συσκευών
Πολίτες

Πώς θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του Προγράμματος

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΤΑ

Διαχείριση ΑΗΗΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας
Καλές πρακτικές διαχείρισης από Δήμους στην Ευρώπη
Καλά παραδείγματα από Δήμους στην Ελλάδα
Προτάσεις για αποτελεσματικότερη διαχείριση
Συζήτηση-Συμπεράσματα

Σχόλια