Αναζητώντας σπάνιες γαίες στις ελληνικές θάλασσες – Πού ψάχνει το ΙΓΜΕΜ

0
57

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του προγράµµατος ΥΠΟΘΕΡ (Υποθαλάσσιες Κοιτασµατολογικές Έρευνες) από το Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης-Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ) στο πλαίσιο των ερευνών του για τον εντοπισµό και την αξιοποίηση Σπανίων Γαιών.

Μέσω του ΥΠΟΘΕΡ, οι εξειδικευµένοι επιστήµονες του ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ εστιάζουν στην γεωλογική χαρτογράφηση και κοιτασµατολογική αναγνώριση του βυθού του Βορείου Αιγαίου -από τις Βόρειες Σποράδες µέχρι τη Λήµνο, τη Σαµοθράκη, τη Θάσο και την Ανατολική Χαλκιδική- σε συνεργασία µε το ΕΛΚΕΘΕ.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες µε το Ωκεανογραφικό «ΑΙΓΑΙΟ» άρχισαν στις 20 Σεπτεµβρίου 2013. Στη συνέχεια οι έρευνες θα πραγµατοποιηθούν στην περιοχή ΒΑ, ανοικτά της Σαντορίνης και στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούµπο, καθώς και στο υποθαλάσσιο βύθισµα ΒΑ της Κιµώλου.

Στο πλαίσιο του πολυθεµατικού αυτού προγράµµατος το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί κυρίως στην αποτύπωση και την ιζηματική μελέτη του βυθού, την παλαιογεωγραφική εξέλιξη της περιοχής κατά τα τελευταία 40.000 χρόνια και την αξιολόγηση µεταλλοφορίας Βαρέων Ορυκτών στα προσχωσιγενή θαλάσσια ιζήµατα της περιοχής που θα µελετηθούν (placer deposits) και των σπάνιων γαιών.

Mε βάση τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν θα γίνει η σύγκριση των αποθέσεων στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο, έρευνα πεδίων υδροθερµικής µεταλλοφορίας στην περιοχή της έρευνας και μελέτη µυκήτων και µικροβίων σε περιοχές εκτεταµένης υδροθερµικής δραστηριότητας.

—Οι περιοχές με κοιτασματολογικό ενδιαφέρον στον ελληνικό χώρο

Σύµφωνα µε το εξειδικευµένο προσωπικό του ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ που ασχολείται µε το ΥΠΟΘΕΡ, στο πεδίο των σπανίων γαιών επενδυτικό ενδιαφέρον πρώτης προτεραιότητας µε βραχυπρόθεσµες προοπτικές θα µπορούσε να εκδηλωθεί στην αξιοποίηση των σπανίων γαιών στα βωξιτικά κοιτάσµατα και στην Ερυθρά Ιλύ του Κορινθιακού κόλπου.

Επίσης ενδιαφέρον θα µπορούσε να εκδηλωθεί και για τη διερεύνηση των σπάνιων γαιών στα λατεριτικά µεταλλεύµατα. Οι σπάνιες γαίες που περιέχονται σε αµµώδεις σχηµατισµούς προσχωµατικού τύπου (Placer), στη παράκτιο και υποθαλάσσια ζώνη µεταξύ Νέας Περάµου και Λουτρών Ελευθερών, Ν. Καβάλας βρίσκονται σε αξιόλογες περιεκτικότητες, αλλά παρουσιάζουν ορισµένα αρνητικά χαρακτηριστικά όπως το γεγονός ότι συνδέονται µε ραδιενεργά στοιχεία (Th, U), αλλά και ότι η περιοχή του κοιτάσµατος είναι μια παραθαλάσσια κατοικηµένη περιοχή.

Τα ποσοτικά (αποθεµατικό δυναµικό) και ποιοτικά στοιχεία, που έχουν εκτιµηθεί µε γεωλογικές παρατηρήσεις, δειγµατοληψίες και κύρια ραδιοµετρικές µελέτες θα πρέπει να επιβεβαιωθούν µε γεωτρήσεις και άλλες µελέτες τακτικής φάσης, δεδοµένου ότι διότι εφόσον επιβεβαιωθούν τα στοιχεία θα πρόκειται για ένα πολυµεταλλικό κοίτασµα σηµαντικής οικονοµικής αξίας για µεγάλο εύρος αντικειµένων (Ti, σπάνιες γαίες, χρυσός, βιοµηχανικά ορυκτά κ.α. ) και µε περιορισµένο κόστος εξόρυξης (προσχωµατικός τύπος) .

Οι επιστήµονες του ΙΓΜΕΜ υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να ενταθούν οι έρευνες στον ελληνικό χώρο, ιδιαίτερα σε γεωλογικά περιβάλλοντα που δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς κατά το παρελθόν, όπως οι φωσφορικοί σχηµατισµοί της Ηπείρου και της Ιονίου Ζώνης.

Το ΙΓΜΕ δραστηριοποιείται σε θέματα Υποθαλάσσιας Γεωλογίας για περισσότερα από 30 χρόνια, έχει εκπονήσει πλήθος σχετικών εργασιών και ερευνών, οι οποίες όπως καλύπτουν μικρό ποσοστό των ελληνικών θαλασσών.

—Ποιες εργασίες διενεργούνται

Στη συνέχεια, οι ερευνητικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο θαλάσσιο χώρο της ακτογραμμής που περικλείεται μεταξύ Χαλκιδικής και Αλεξανδρούπολης καθώς και στους υποθαλάσσιους χώρους στην καλδέρα της Σαντορίνης και το υποθαλάσσιο βύθισμα βορειανατολικά της Κιμώλου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Υψηλής ανάλυσης αποτύπωση της μορφολογίας του βυθού
2. Μελέτη των ιζημάτων του βυθού και των υποστρωμάτων του
3. Μελέτη των γεωλογικών σχηματισμών τροφοδοσίας των ιζημάτων του βυθού.
4. Παλαιογραφική εξέλιξη της περιοχής κατά τα τελευταία 40.000 χρόνια
5. Προσδιορισμός και αξιολόγηση μεταλλοφοριών Βαρέων Ορυκτών στα προσχωσιγενή θαλάσσια ιζήματα της περιοχής που θα ερευνηθεί (placer deposits).
6. Έρευνα πεδίων υδροθερμικής δραστηριότητας (Μεταλλοφορίας) στην περιοχή έρευνας.
7. Συλλογή και βιβλιογραφική επεξεργασία των μέχρι σήμερα παραχθέντων πληροφοριών στην περιοχή ερευνών δημιουργία βάσης δεδομένων σε περιβάλλον ΓΣΠ μέσω του Arc GIS και εισαγωγή των δεδομένων.

—Τεχνικά/λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της Πράξης

1) –Εκπόνηση λεπτομερούς βαθυμετρικού χάρτη της περιοχής με σκοπό τον εντοπισμό των γεωγραφικών υποθαλάσσιων δομών στην επιφάνεια του βυθού. Θα εντοπιστούν ιζηματομορφές (αμμορυτίδες, αμμοκύματα κ.α.).
2) –Ολοκλήρωση των υπό χαρτογράφηση φύλλων χαρτών επιφανειακών ιζημάτων των ελληνικών θαλασσών σε κλίματα 1:200.000.
3) –Προσδιορισμός και αξιολόγηση μεταλλοφοριών βαρέων ορυκτών (Β.Ο.) στα προσχωσιγενή θαλάσσια ιζήματα της περιοχής που θα ερευνηθεί.
4) –Έρευνα των πιθανών γεωλογικών σχηματισμών τροφοδοσίας των ιζημάτων του βυθού και διερεύνηση των συνθηκών γένεσης και εντοπισμός.
5) –Ερμηνεία των παλαιοκλιματικών –παλαιοωκεανογραφικών αλλαγών που έχουν καταγραφεί στα ιζήματα για την περίοδο του Τεταρτογενούς-Ολοκαίνου.
6) –Διαπίστωση των μηχανισμών των οικοσυστημάτων στα ηπειρωτικά περιθώρια.
7) –Σχέση παλαιο-ποικιλότητας και οικοσυστημάτων.
8) –Πρόβλεψη αλλαγών των οικοσυστημάτων λόγω των παγκόσμιων κλιματικών αλλαγών σε σύγκριση με το παρελθόν.

econews

Σχόλια