Έξυπνα δίκτυα στην Ελλάδα: €1,5 δισ. ως το 2018 – Τα οφέλη για ΑΠΕ και περιβάλλον

0
459

Οι επενδύσεις του διαχειριστή των ελληνικών δικτύων ΔΕΔΔΗΕ στη δημιουργία «έξυπνων» συστημάτων τόσο στην πλευρά της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας όσο και σε αυτή της κατανάλωσης, θα ξεπεράσουν το 1,5 δισ. Ευρώ ως το 2018, όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή κ. Κ. Ζωντανός μιλώντας στο Συνέδριο «Recent Developments in the Greek Gas and Power Markets” που έλαβε χώρα στις 16 ∆εκεµβρίου.

Βασικά έργα αυτού του «πακέτου» παρεμβάσεων είναι η εισαγωγή Μηχανογραφικού Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), έτσι ώστε να υποστηρίζονται εφαρμογές των Ευφυών ∆ικτύων (Smart Grids), η λειτουργία Συστήματος Τηλεµέτρησης Μέσης Τάσης και το πιλοτικό σύστημα με τους «έξυπνους μετρητές» στη Χαμηλή Τάση.

O µεσοπρόθεσµος σχεδιασµός της εταιρείας θέτει ως προτεραιότητα τη δηµιουργία ενός σύγχρονου ∆ικτύου, καθώς, όπως δηλώνει ο πρόεδρος και , «το όραµα για µια σύγχρονη ενεργειακή αγορά περνάει µέσα από τα ∆ίκτυα».

Ειδικότερα, τα κυριότερα έργα που υλοποιεί σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ είναι τα εξής:

*Εισαγωγή Μηχανογραφικού Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), το οποίο αποτελεί το βασικό πυλώνα της απαραίτητης υποδοµής για την υποστήριξη πλήθους εφαρµογών των Ευφυών ∆ικτύων (Smart Grids). Με το σύστηµα αυτό ο Διαχειριστής στοχεύει στην αποτύπωση ολόκληρου του δικτύου του σε ψηφιακά αρχεία. Τα αρχεία αυτά, θα διαθέτουν περιγραφικές πληροφορίες για τα δίκτυα, σε συσχετισµό µε τη γεωγραφική τους θέση.  Το νέο Σύστηµα θα δώσει τη δυνατότητα να γίνεται ταχύτατα επεξεργασία στις χαρτογραφικές αλλά και στις περιγραφικές πληροφορίες των ∆ικτύων, οδηγώντας στην αναβάθµιση των τεχνικών δραστηριοτήτων της ∆ιανοµής.

Τα οφέλη θα µετακυλιστούν προς όλους τους χρήστες του ∆ικτύου µέσω των αναβαθµισµένων υπηρεσιών που θα παρέχει ο ΔΕΔΔΗΕ.

*Παράλληλα έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία Σύστηµα Τηλεµέτρησης Μέσης Τάσης το οποίο διαχειρίζεται το 23% της διανεµόµενης ενέργειας. Η τηλεµέτρηση, µε τη χρήση του συστήµατος GSM και της υπηρεσίας GPRS, αφορά σε 13.500 καταναλωτές και παραγωγούς της Μέσης Τάσης.  Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του Συστήµατος Τηλεµέτρησης παροχών µεγάλων πελατών Χαµηλής Τάσης. Το Σύστηµα θα περιλαµβάνει δύο πανοµοιότυπα Κεντρικά Συστήµατα, η επικοινωνία θα γίνεται µέσω GSM και GPRS και θα περιλαµβάνει 60.000 µετρητές παροχών.

*Ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά επίσης στην υλοποίηση πιλοτικού συστήµατος Τηλεµέτρησης και ∆ιαχείρισης της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών και µικρών εµπορικών καταναλωτών και εφαρµογής «έξυπνων δικτύων». Ο σχετικός διαγωνισµός έχει προκηρυχθεί και αναµένεται η υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερόµενους κατασκευαστές έως τα τέλη του Ιανουαρίου του 2015. Με το έργο αυτό, περιοχές όπως Ξάνθη, Λέσβος, Λευκάδα  Αττική, Θεσσαλονίκη αλλά και κάποια νησιά των Κυκλάδων όπως Σαντορίνη, Κύθνος και Μήλος, θα αποκτήσουν συνολικά περίπου 200.000 έξυπνους µετρητές.

Οι µετρητές αυτοί, θα αλλάξουν τις ενεργειακές συνήθειες των καταναλωτών, συµβάλλοντας στην εξοικονόµηση κόστους, αλλά και στη δραστική µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα. Το πιλοτικό αυτό έργο θεωρείται από τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ καθοριστικής σηµασίας για την σταδιακή πανελλαδική εφαρµογή των ευφυών συστηµάτων µέτρησης και την αντικατάσταση των περίπου 7 εκατοµµυρίων υφιστάµενων µετρητών µε Smart Meters. Πρόκειται για ένα έργο, η αξία του οποίου αναµένεται να ξεπεράσει το 1 δις ευρώ.

«O ∆Ε∆∆ΗΕ µέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο υιοθετεί µια στρατηγική απόλυτα προσαρµοσµένη στους µακροπρόθεσµους ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί σε εθνικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υλοποιεί σήµερα έργα που θα διαµορφώσουν την αγορά ενέργειας στο άµεσο µέλλον», δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Ζωντανός.

—Έξυπνα δίκτυα και ΑΠΕ

Η εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές που προβλέπει για τα επόµενα χρόνια η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί να διασφαλιστεί από την αξιοποίηση του δυναµικού της διεσπαρµένης παραγωγής µέσα από τα δίκτυα.

Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο, αποτελεί ο εκσυγχρονισµός τους και η σταδιακή τους εξέλιξη σε «Έξυπνα ∆ίκτυα», τα οποία συµβάλουν σε ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη ενσωµάτωση των ΑΠΕ.

Η µεγαλύτερη ενσωµάτωση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο µε ασφάλεια εφοδιασµού, µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσα από τα Έξυπνα ∆ίκτυα.

Σύμφωνα με τον κ. Ζωντανό «οι νέες τεχνολογίες µας δίνουν λύσεις σε σοβαρά τεχνικά προβλήµατα που προκύπτουν στη διαδικασία ενσωµάτωσης των ΑΠΕ στα ∆ίκτυα και η τεχνολογίαείναι πολύτιµος σύµµαχος και στον τοµέα της ενέργειας».

«Με σύμμαχο λοιπόν την τεχνολογία, τα νέα Ευφυή Δίκτυα παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία που επιτρέπουν την περαιτέρω αύξηση της διείσδυσης των σταθμών παραγωγής από ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, με ασφάλεια εφοδιασμού» πρόσθεσε.

Η συμβολή των Ευφυών Δικτύων είναι κρίσιμη στην αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των σταθμών παραγωγής από ΑΠΕ, κυρίως λόγω
της δυνατότητας που παρέχεται για την άμεση παρακολούθηση της λειτουργίας τους σε πραγματικό χρόνο και τη διαχείριση της έγχυσης
ισχύος στα Ηλεκτρικά Δίκτυα.

Αυτό υπογραµµίζεται και από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών.

econews

Σχόλια