Ενεργειακή ασφάλεια: οι "αφερέγγυες" ΑΠΕ και τα "προβλέψιμα" φωτοβολταϊκά

0
5

fotovoltaika-apozimiosi-117450Τις θέσεις του στη Δημόσια Διαβούλευση της πρότασης της ΡΑΕ για την αναδιοργάνωση του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ) στο Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας μας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).

Συνοπτικά, η θέση της ΡΑΕ είναι ότι οι ΑΠΕ είναι αφερέγγυες για να ενταχθούν σε ένα σύστημα αποζημιώσεων με γνώμονα τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος στο δίκτυο εξαιτίας της διαλείπουσας φύσης της παραγωγής τους.

Από την πλευρά του ο ΣΕΦ παραπέμπει σε πρόσφατη μελέτη του ΑΠΘ που αναδεικνύει την δυνατότητα πρόβλεψης της παραγόμενης ισχύος από τα φωτοβολταϊκά και στέκεται στο γεγονός ότι οι ΑΠΕ αποτελούν εγχώριους πόρους που συμβάλλουν στη θωράκιση της χώρας έναντι διεθνών ενεργειακών κρίσεων όπως αυτή που προκαλεί η ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Διαθεσιμότητα Ισχύος

Σύμφωνα με το μοντέλο που προωθείται, η  αποζημίωση της διαθέσιμης ισχύος θα γίνεται μέσω ενός μηχανισμού πληρωμής της διαθεσιμότητας (Capacity Payment Scheme) όπως ισχύει σήμερα, χωρίς όμως να διαφοροποιείται ανά τεχνολογία.

Η ΡΑΕ κατέθεσε την άποψη ότι οι ΑΠΕ αδυνατούν να παράσχουν εγγυημένη διαθεσιμότητα ισχύος στο Διαχειριστή, αδυναμία η οποία θα καθιστούσε προβληματική την περίληψη πιστοποιητικών διαθεσιμότητας ισχύος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον υπολογισμό των κατάλληλων δεικτών αξιοπιστίας του Συστήματος

«Στο πλαίσιο εφαρμογής του Target Model, θα καταστεί δυνατή η υιοθέτηση μίας νέας προσέγγισης για τις ΑΠΕ, κυρίως αναφορικά με το σύστημα αποζημίωσής τους, η οποία θα επιτρέψει τη θεώρησή τους ως πόρους διαθεσιμότητας ισχύος, και κατ’ επέκταση την ενσωμάτωσή τους στο μηχανισμό» αναφέρει η ΡΑΕ.

Απαντώντας στη ΡΑΕ, ο ΣΕΦ παρέπεμψε σε σχετική μελέτη που είχε διενεργήσει το ΑΠΘ για λογαριασμό του συνδέσμου όπου η διαθεσιμότητα ισχύος αποτιμάται σε 27% για τους φωτοβολταïκούς σταθμούς και 14% για τους αιολικούς σταθμούς, σε σχέση με την αντίστοιχη συμβατικών θερμικών σταθμών.

Όπως αναφέρει ο ΣΕΦ, στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών, «η επίδραση της στοχαστικότητας της παραγωγής στην αξιοπιστία κάλυψης αιχμών είναι εξαιρετικά μειωμένη, καθώς:

1.Μακροπρόθεσμα, μειωμένη ηλιοφάνεια συνδυάζεται πάντοτε με μειωμένες αιχμές, λόγω περιορισμένης χρήσης κλιματιστικών.

2. Μεσοπρόθεσμα, η παραγωγή είναι εξαιρετικά προβλέψιμη, με τη χρήση αξιόπιστων μοντέλων πρόγνωσης.

3.Βραχυπρόθεσμα, η συνολική παραγωγή είναι εξαιρετικά ευσταθής (σε σχέση με την πρόβλεψη), λόγω εκτεταμένης χωρικής κατανομής, που την καθιστά αναίσθητη σε ξαφνικές τοπικές καιρικές μεταβολές,

«Συνεπώς οι ΑΠΕ πρέπει να συμμετάσχουν άμεσα στον μηχανισμό και να απολαμβάνουν τις σχετικές αποζημιώσεις αναλογικά προς τη συνεισφορά τους» αναφέρει ο ΣΕΦ.

—Ευελιξία και αβεβαιότητα από τις ΑΠΕ

Η ΡΑΕ εκτιμά ότι η μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ έχει εντείνει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα αβεβαιότητας, το οποίο οδηγεί σε μεταβλητότητα του φορτίου που καλείται να καλύψει το Σύστημα, επομένως αυξάνονται αντίστοιχα και οι απαιτήσεις για ευέλικτη παραγωγή.

Υπό αυτό το πρίσμα, δεν μπορούν να συμμετάσχουν ούτε να αποζημιωθούν από μια υπηρεσία ευελιξίας που θα διασφαλίζει τη δυνατότητα ταχείας αύξησης ή μείωσης της παραγωγής με στόχο την παρακολούθηση του φορτίου, καθώς και τη δυνατότητα λειτουργίας στο τεχνικό ελάχιστο υπό τις εντολές του Διαχειριστή.

Οι απαιτήσεις για ευελιξία θεωρείται ότι θα πολλαπλασιαστούν, καθώς η συνεισφορά των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, στην πορεία προς επίτευξη των εθνικών στόχων του 2020.

Η ΡΑΕ κρίνει ως σημαντική την ενσωμάτωση αποθηκευτικών σταθμών στο μηχανισμό, καθώς οι σταθμοί αντλησιοταμίευσης είναι ιδιαίτερα ευέλικτοι, ενώ έχουν και τη δυνατότητα παροχής εγγυημένης ισχύος αιχμής. ”

Ο ΣΕΦ θεωρεί ότι η υψηλή βεβαιότητα για την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά στο μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο διάστημα τα καθιστά κατάλληλα για να συμπεριληφθούν σε ένα τέτοιο σύστημα.

Παρόλα τα παραπάνω ο ΣΕΦ αναγνωρίζει ότι η αυξημένη διείσδυση φωτοβολταϊκών απαιτεί την ύπαρξη ευέλικτων μονάδων, που να μπορούν να ανταποκριθούν σε προβλέψιμες ράμπες ανόδου ή καθόδου (sunset και sunrise effects) ή/και μονάδων αποθήκευσης, για την εξομάλυνση της καμπύλης έγχυσης.

Για το λόγο αυτό, εκτιμά ότι πρέπει να συμμετάσχουν άμεσα στον μηχανισμό και να απολαμβάνουν τις σχετικές αποζημιώσεις, σταθμοί ΑΠΕ που διαθέτουν αποθηκευτική δυνατότητα (προβαίνοντας στις σχετικές επενδύσεις ή συνάπτοντας συμβάσεις με μονάδες αποθήκευσης).

—Αποζημιώσεις για στρατηγικά αποθέματα ενέργειας

Στρατηγικά αποθέματα ενέργειας είναι αυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως σε ακραίες καταστάσεις, κατά τις οποίες απειλείται η ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας.

Τέτοιες καταστάσεις απαντώνται σε περιπτώσεις χαμηλής παραγωγής ΑΠΕ εξαιτίας καιρικών συνθηκών, σε συνδυασμό με υψηλή ζήτηση, ή/και με δραστικούς περιορισμούς στην τροφοδοσία καυσίμων.

Η ΡΑΕ εκτιμά ότι μόνο μονάδες φυσικού αερίου ανοιχτού κύκλου ή μονάδες σε ψυχρή εφεδρεία μπορούν να συνεισφέρουν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το προτεινόμενο σύστημα αποζημίωσης της υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνει διαδικασία υποβολής προσφορών για μονάδες αυτού του τύπου και τη σύναψη αντίστοιχων συμβάσεων με το Διαχειριστή, με κάλυψη κυρίως του σταθερού κόστους συντήρησής τους και ενός μικρού μέρους του κόστους κεφαλαίου τους”.

Ο ΣΕΦ παραπέμπει στα προβλήματα που προκάλεσε η ουκρανική κρίση και επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι ΑΠΕ, ως «εγχώριος» πόρος, συμβάλουν στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και ότι ο στρατηγικός τους ρόλος πρέπει να αναγνωριστεί και να αποζημιωθεί αναλόγως.

econews

Σχόλια