Παρεμβάσεις ΑΠΕ σε κτήρια και νησιωτικές περιοχές με χρηματοδότηση από τον ΕΟΧ

1
47

Οι δυνατότητες που παρέχει ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (XM EOX) για την πραγματοποίηση έργων ΑΠΕ στην χώρα μας, αλλά και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών θα παρουσιαστούν στην Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη Διμερών Σχέσεων στο Πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014», που διοργανώνει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, στο ξενοδοχείο Athens Plaza Hotel (Σύνταγμα-Αθήνα).

O Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος αποτελεί τη μεγαλύτερη ολοκληρωμένη αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να είναι μια πλήρως ολοκληρωμένη τελωνειακή ένωση, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προέκυψε από το Σύμφωνο Συνεργασίας που υπέγραψαν το 1992 τα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο του παραπάνω συμφώνου, ιδρύθηκε ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ, ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες και να ενισχυθεί η κοινωνική και οικονομική συνοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – κυρίως των πιο αδύναμων κοινωνικά και οικονομικά – και των περιφερειών του ΕΟΧ.

Για την περίοδο 2009 -2014, το ύψος της χρηματοδότησης που προσφέρουν η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία ανέρχεται στο ποσό των 1.79 δις €, με τη Νορβηγία να προσφέρει το 97% του συνολικού ποσού. Για την Ελλάδα, το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης για την περίοδο 2009 -2014 ανέρχεται σε 63,4 εκατ. €.

Ειδικότερα, η Θεματική Περιοχή που αφορά τις ΑΠΕ, στην οποία Διαχειριστής Προγράμματος είναι το ΚΑΠΕ, που εποπτεύεται από το ΥΠΕΚΑ, έχει ως βασικό στόχο την αύξηση της συμμετοχής των AΠΕ στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Σε δηλώσεις του ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, ανέφερε :

«Τα επιδεικτικά έργα και οι παρεμβάσεις ΑΠΕ, που θα πραγματοποιηθούν μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ, θα συμβάλουν άμεσα στην υποκατάσταση από ΑΠΕ της κατανάλωσης ενέργειας 7.000 MWh κάθε χρόνο, η οποία σήμερα παράγεται από συμβατικές ρυπογόνες μορφές. Αυτό θα επιφέρει δραστική μείωση των εκπομπών CO2, κατά 5.000 τόνους ανά έτος.

Εκτός όμως από τα αναμφισβήτητα περιβαλλοντικά οφέλη και την ουσιαστική συνεισφορά στον ενεργειακό “εκσυγχρονισμό” της χώρας, τα δρομολογούμενα έργα  θα έχουν πολλαπλές θετικές επιπτώσεις, καθώς θα αναζωπυρώσουν εστίες αποκεντρωμένης ανάπτυξης, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες και κυρίως την απασχόληση, με νέες θέσεις εργασίας που θα αξιοποιούν το τοπικό εργατικό και επιστημονικό δυναμικό».

—Οι επενδύσεις

Η συγκεκριμένη θεματική περιοχή είναι συνολικού προϋπολογισμού 11.188.235€ και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ κατά 85% (9.510.000€) και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 15% (1.678.235€).

Περιλαμβάνει δυο κατηγορίες έργων ΑΠΕ εκ των οποίων η πρώτη αφορά ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε κτίρια, χώρους και εγκαταστάσεις του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως: εγκατάσταση γεωθερμικών αντλιών, ηλιοθερμικών συστημάτων και συστημάτων βιομάζας για την κάλυψη θερμικών και ψυκτικών φορτίων, χρήση ΑΠΕ για την παραγωγή και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις (π.χ. επεξεργασία υγρών αποβλήτων, αφαλάτωση, άντληση νερού, φωτισμό), για τροφοδοσία και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων,  για τις ανάγκες ηλεκτρισμού μαρίνων, μικρών λιμανιών κλπ.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε ένα μικρό νησί, όπως χρήση ΑΠΕ για τροφοδοσία ηλεκτρισμού σε μαρίνες / μικρά λιμάνια και διεργασίες (π.χ. διαχείριση υγρών αποβλήτων και μονάδες αφαλάτωσης), σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από ΑΠΕ,  ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ σε κτίρια.

Στόχος της Ημερίδας είναι η παρουσίαση του προγράμματος και της τρέχουσας 1ης ανοικτής πρόσκλησης, όπως επίσης και η ενίσχυση διμερών σχέσεων μεταξύ Δυνητικών Δικαιούχων και εταίρων από τις Δότριες Χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία). Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ειδικοί εμπειρογνώμονες από τη Νορβηγία και την Ισλανδία οι οποίοι και θα μεταφέρουν χρήσιμες απόψεις, γνώσεις και εμπειρίες σε θέματα επενδύσεων, τεχνολογιών και έργων ΑΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν θέματα τα οποία αφορούν:

*Το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 και το αντικείμενο, τους στόχους και τα οφέλη της θεματικής περιοχής «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»,

*Πληροφορίες και λεπτομέρειες για την 1η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

*Πληροφορίες για τις αγορές των ΑΠΕ στις δότριες χώρες  (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν),

*Μελέτες περίπτωσης και πραγματοποίηση επιτυχημένων έργων ΑΠΕ στις δότριες χώρες.

Ο απώτερος στόχος της ημερίδας είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών μεταξύ της ελληνικής αγοράς και των αγορών των δοτριών χωρών.

Στην τελευταία ενότητα της ημερίδας θα λάβει χώρα  συζήτηση σε ζητήματα τα οποία άπτονται της 1ης Ανοικτής Πρόκλησης, η οποία έχει ήδη δημοσιοποιηθεί.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους δυνητικούς-υποψήφιους Φορείς Υλοποίησης  (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου  που λειτουργούν εντός των ελληνικών γεωγραφικών συνόρων προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, π.χ. εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, φορείς, κ.λπ.), εμπλεκόμενους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και τεχνικών έργων, τεχνικό προσωπικό και ειδικούς σε θέματα τεχνολογιών και συστημάτων ΑΠΕ.

Η γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η ελληνική, αλλά θα υπάρχουν και παρουσιάσεις στα Αγγλικά. Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση σε Αγγλικά-Ελληνικά.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη. Εγγραφές και δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος:  http://eeares.cres.gr/ όπου παρέχεται  και πληροφοριακό υλικό για το πρόγραμμα.

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

  Οι ΑΠΕ, οι χρηματοδοτήσεις για την αξιοποίησή τους, τα προγράμματα, και οι εξαγγελίες «ευγενών προθέσεων» βλέπω να καταχτούν σταθερά όλο και υψηλότερη θέση στη λίστα των μεγαλύτερων εξαπατήσεων των πληθυσμών στον Κόσμο, στην Ευρώπη και βέβαια στην Ελλάδα.
  Οι παγκόσμιοι συνασπισμοί, οργανισμοί, διοργανώσεις και τα κέντρα λήψης σχετικών αποφάσεων αγνοούν και παρακάμπτουν συστηματικά όλες τις δυνατότητες ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ αξιοποίησης ΑΠΕ, που με έξυπνους τρόπους (όπως π.χ. με το βιοκλιματικό σχεδιασμό στα κτήρια) μπορούν να πετύχουν τεράστια ποσοστά εξοικονόμησης συμβατικής ενέργειας, χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος, με όφελος μόνο για τον τελικό καταναλωτή και το περιβάλλον. Στην Ελλάδα, με το ιδανικό της κλίμα, τα ποσοστά μπορούν να προσεγγίσουν έως και το 70 – 80%.
  Η παθητική αξιοποίηση των ΑΠΕ είναι από τη φύση της ΔΩΡΕΑΝ. Δεν απαιτεί παρεμβολή ενδιάμεσων, επενδύσεων, μηχανολογικών συσκευών και συστημάτων, άρα δεν εξασφαλίζει οικονομικά οφέλη για κανέναν. Επομένως είναι ανεπιθύμητη, ανταγωνιστική και επικίνδυνη, για όσους βλέπουν τον ήλιο (όπως το νερό ή τον αέρα) ως πηγή συγκέντρωσης πλούτου.
  Έτσι οι στρατηγικές, τα προγράμματα και οι θεσμοί προωθούν μόνο την ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ αξιοποίηση των ΑΠΕ μέσω συστημάτων, προϊόντων και συσκευών υψηλής τεχνολογίας και κόστους, περιορισμένης απόδοσης (σε σύγκριση με την παθητική) και κυρίως, με μεγάλα ποσοστά κέρδους για όποιον ελέγχει την αγορά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ευρώπη είναι η SIEMENS. Χαρακτηριστικό είναι και το εξοργιστικό σκάνδαλο των φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη και ιδιαίτερα της «καλλιέργειας» φωτοβολταϊκών στην ελληνική ύπαιθρο. (αλλοίμονο, πάντα ιδιαίτεροι είμαστε!).
  Το πιο πρόσφατο παράδειγμα όμως στην Ελλάδα είναι ο Κ.Εν.Α.Κ., (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων, 2011) που ενώ παρακάμπτει και αποκρύπτει επιμελώς τα ενεργειακά οφέλη και τις δυνατότητες του νότιου προσανατολισμού για τη φυσική θέρμανση, το δροσισμό και την ενεργειακή απεξάρτηση των κτηρίων, πριμοδοτεί και επιβάλει αναβαθμίσεις ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, μονώσεων, κουφωμάτων και προσθήκη συσκευών ΑΠΕ (ηλιόθερμα, φωτοβολταϊκά κ.ά.) υψηλού κόστους και μικρής απόδοσης. Μεγάλο το κέρδος των πολυεθνικών, μεγαλύτερη όμως η οικονομική επιβάρυνση των πτωχών κτηρίων και, με τις τωρινές συνθήκες, απρόσιτη. Ποιος άραγε νοιάζεται για τα νοικοκυριά, για την εξοικονόμηση ενέργειας, για την ατμόσφαιρα και για το περιβάλλον;
  Για όλους αυτούς τους λόγους μιλάω για απάτη, εξοργίζομαι και, αντί να χαίρομαι, φοβάμαι κάθε που εξαγγέλλονται νέα μέτρα ή χρηματοδοτήσεις ή κίνητρα ενεργειακών αναβαθμίσεων ή εξοικονομήσεων ή ότι άλλο σχετικό. Συμπαθάτε με, αλλά έτσι που πάμε, δεν πάμε καθόλου καλά!

Comments are closed.