Επιδοτήσεις ως 140 εκατ. Ευρώ στην ενεργοβόρο βιομηχανία μέχρι το 2020

0
7

Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) υπέβαλλε φάκελο στις 16 Απριλίου 2014 στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. (DG Competition), σχετικά με την ενίσχυση ενεργοβόρων βιομηχανιών που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα εξαιτίας του έμμεσου κόστους εκπομπών που προκύπτει από την εφαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ε.Ε.

Η ενίσχυση αφορά τους κλάδους που καλύπτονται από τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για κρατική ενίσχυση. Η εκτίμηση του κόστους του μέτρου είναι περίπου 15-20 εκατ. Ευρώ ετησίως για τη χρονική περίοδο 2013-2020.

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαικής Επιτροπής με σχετική της απόφαση στις 30/06/2013, ενέκρινε το σχετικό μέτρο για την περίοδο 2013-2020 και ενημέρωσε ότι η ενίσχυση των ενεργοβόρων βιομηχανιών είναι συμβατή με τις κατευθυντήριες γραμμές κρατικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του ΥΠΕΚΑ η τεχνητή άνοδος των τιμών των δικαιωμάτων ρύπων στην ΕΕ (backloading) σε συνδυασμό με την αδυναμία των ελληνικών επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό χωρών που δεν δεσμεύονται από το ETS (“διαρροή άνθρακα”) θα κοστίσει στην απώλεια περισσότερων από 40.000 θέσεων εργασίας.

Η υποχρέωση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να αγοράζουν το σύνολο ή ένα τμήμα των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων CO2, οδηγεί σε αύξηση του ενεργειακού κόστους και έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, που μπορεί να μεταφραστεί είτε σε αύξηση της ανεργίας, είτε σε οικονομική συρρίκνωση νευραλγικών τομέων της οικονομίας.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο είναι αυτές που το κόστος παραγωγής τους συνδέεται σημαντικά με το ενεργειακό κόστος, καθώς και αυτές που δραστηριοποιούνται σε αγορές με ανταγωνισμό από εταιρείες τρίτων χωρών οι οποίες δεν επιβαρύνονται με το άμεσο ή έμμεσο κόστος των εκπομπών ρύπων (διαρροή άνθρακα).

Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Ξεκάθαρος στόχος και σαφής βούληση του ΥΠΕΚΑ αποτελεί η μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία, προκειμένου να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά τους, να προασπίσουμε και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Η έγκριση του μέτρου της Αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών CO2 όχι μόνο μειώνει το ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών, αλλά και τις θωρακίζει απέναντι στις μεγάλες και απότομες μεταβολές των τιμών του CO2. Είναι ένα μακροπρόθεσμο μέτρο, με χρονική ισχύ μέχρι το 2020, που είναι συμβατό με την πολιτική του ΥΠΕΚΑ για δομικές και μακροπρόθεσμες αλλαγές στην αγορά ενέργειας, οι οποίες θα μειώσουν το συνολικό ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία και τον απλό καταναλωτή».

Σχόλια