Οικιακά φωτοβολταϊκά: η πρόταση του ΥΠΕΚΑ για την αυτοπαραγωγή σκοτώνει τις μικρές ΑΠΕ

0
9

Πρόσφατα το ΥΠΕΚΑ δημοσίευσε το Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας για την εφαρμογή του Net Metering.

Από την πρώτη στιγμή, τόσο ο Σύνδεσμος «Ήλιος» όσο και άλλοι φορείς της αγοράς τοποθετήθηκαν αρνητικά απέναντι στην πρόταση της Ομάδας Εργασίας, χαρακτηρίζοντας την αδύναμη να τονώσει τη ζήτηση της αγοράς και να ωφελήσει ένα σημαντικό αριθμό καταναλωτών και αντιπροτείνουν ένα καθαρό σχήμα Net Metering με ετήσιο συμψηφισμό όλων των χρεώσεων.

Με σκοπό να καταστήσει κατανοητές τις επιπτώσεις από την εφαρμογή κάθε σχήματος, ο «Ήλιος» δημοσιεύει τα αποτελέσματα συγκεκριμένης μελέτης που εκπονήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό.

Σχολιάζοντας τη μελέτη του ΥΠΕΚΑ, ο «Ήλιος» επισημαίνει ότι οι οικιακοί καταναλωτές δεν επαρκούν για να τονώσουν τη ζήτηση στην αγορά μέσω του προτεινόμενου σχήματος αυτοπαραγωγής και ζητά διεύρυνση τόσο στην ισχύ όσο και στους δικαιούχους (πχ μικρές επιχειρήσεις), ενώ τονίζει ότι αυτή τη στιγμή η ένταξη σε ένα σχήμα με εγγυημένες τιμές συμφέρει περισσότερο από την αυτοπαραγωγή.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε ο «Ήλιος»:

«Η μελέτη βασίζεται σε στοιχεία δημοσιευμένα από το ΔΕΔΔΗΕ, το ΛΑΓΗΕ και το ΥΠΕΚΑ και χρησιμοποιεί την εμπειρία του Ειδικού Προγράμματος των Στεγών για να εκτιμήσει τη αναμενόμενη ζήτηση, επιτρέποντας έτσι την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή των δυο διαφορετικών σχημάτων αυτοπαραγωγής.

Τα βασικά αποτελέσματα της μελέτης σε ότι αφορά την αναμενόμενη ζήτηση είναι τα εξής:

Εκτιμώμενη ζήτηση (εγκαταστάσεις /έτος)

Μέσο μέγεθος εγκατάστασης

Νέα εγκατεστημένη ισχύς ανά έτος

Αυτοπαραγωγή ΥΠΕΚΑ

1.500

4,3 kWp

6,5 MWp

Καθαρό Net Metering έως 10 kWp

3.500

4,5 kWp

15,0MWp

Επισημαίνεται ότι από τη φύση της μελέτης, τα πιο πάνω στοιχεία αποτελούν μέγιστες ασφαλείς εκτιμήσεις. Στην πράξη τα επίπεδα της τελικής ζήτησης αναμένεται να είναι χαμηλότερα.

Συμπεράσματα:

1. Ακόμα και αν εφαρμοσθεί ένα καθαρό σχήμα Net Metering, με ετήσιο συμψηφισμό όλων χρεώσεων, η δεξαμενή των οικιακών καταναλωτών δεν επαρκεί για τη δημιουργία ζήτησης ικανής να τονώσει την αγορά.

Για τους λόγους αυτούς, εκτός από την εφαρμογή του ετήσιου συμψηφισμού για όλες τις χρεώσεις, επιβάλλεται επιπλέον η αύξηση του ορίου των 10 kWp και η δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων από μισθωτές, ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο και οι μικρές επιχειρήσεις με καταναλώσεις μεγαλύτερες από αυτές των οικιακών καταναλωτών, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα.

2. Το σχήμα αυτοπαραγωγής που προτείνει η Ομάδα Εργασίας του ΥΠΕΚΑ, δημιουργεί μια δυναμική ανάλογη με αυτή που θα είχε το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σε στέγες όπως αυτό διαμορφώνεται σήμερα, αν δεν υπήρχε το New Deal (εξ. Β’ 2013), γεγονός που επαληθεύει τις ανησυχίες των φορέων της αγοράς.

Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού στα πλαίσια του Ειδικού Προγράμματος (FiT) όπως αυτό διαμορφώνεται σήμερα, αποτελεί πιο συμφέρουσα επιλογή για όλους τους οικιακούς καταναλωτές. Αφενός γιατί το οικονομικό όφελος που παρέχει το Ειδικό Πρόγραμμα ανά παραγόμενη κιλοβατώρα είναι μεγαλύτερο από αυτό του σχήματος αυτοπαραγωγής που προτείνει το ΥΠΕΚΑ, αφετέρου γιατί το Ειδικό Πρόγραμμα επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση μιας  στέγης.

Εύλογα λοιπόν δημιουργούνται το εξής ερωτήματα:

Ποιοι είναι οι στόχοι που έθεσε η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΚΑ στην Ομάδα Εργασίας και με βάση ποια κριτήρια σχεδιάσθηκε το προτεινόμενο σχήμα αυτοπαραγωγής;

«Σε κάθε περίπτωση, με την εφαρμογή του προτεινόμενου σχήματος Αυτοπαραγωγής, το ΥΠΕΚΑ στέλνει ουσιαστικά ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην αγορά για το οριστικό τέλος των μικρών ΑΠΕ στη χώρα μας» αποφαίνεται ο «Ήλιος».

Σχόλια