Οικιακά φωτοβολταϊκά: αναλυτικά η πρόταση για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering)

0
32

Το αρχικό πόρισμα της ομάδας εργασίας που συγκρότησε το ΥΠΕΚΑ για τη διερεύνηση των τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) στα οικιακά φωτοβολταϊκά δημοσιοποίησε η ιστοσελίδα energypress.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες που αναφέρονται υποτίθεται ότι θα ενσωματωθούν στην επικείμενη υπουργική απόφαση για τον ενεργειακό συμψηφισμό. Σημειώνεται ότι στην Επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ και της ΡΑΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πόρισμα έχει κατατεθεί από τον Απρίλιο ωστόσο έκτοτε ουδεμία πρόοδος έχει σημειωθεί σε ένα θέμα που περιμένουν εναγωνίως οι παράγοντες και οι φορείς του εγχώριου κλάδου της ηλιακής ενέργειας καθώς θεωρείται ως η μόνη διέξοδος αναζωογόνησης της αγοράς.

—Όρια ισχύος και τρόπος κατανάλωσης

Ως ανώτατο όριο ισχύος θεσπίζονται τα 10 Κιλοβάτ.

Όσον αφορά στην καταναλισκόμενη ενέργεια:

Διακρίνει την καταναλισκόμενη ενέργεια από τον αυτοπαραγωγό σε τρία διαφορετικά τμήματα: Ένα τμήμα της καταναλισκόμενης ενέργειας καλύπτεται από ταυτοχρονισμένη παραγωγή, δηλαδή παράγεται και καταναλώνεται χωρίς την χρήση του Δικτύου Διανομής.

Ένα δεύτερο τμήμα της καταναλισκόμενης ενέργειας καλύπτεται από ισόποση παραγωγή σε διαφορετικό χρόνο εντός του κύκλου συμψηφισμού, συνεπώς χρησιμοποιείται το Δίκτυο Διανομής. Τέλος, δύναται να υπάρχει ένα τρίτο τμήμα της καταναλισκόμενης ενέργειας που δεν καλύπτεται από την παραγόμενη και απορροφάται από το Δίκτυο Διανομής.

Περαιτέρω, δύναται να υπάρχει περίσσεια παραγόμενης ενέργειας- ήτοι ενέργεια που δεν καλύπτει ανάγκες του καταναλωτή εντός του κύκλου συμψηφισμού- και η οποία αποδίδεται στο Δίκτυο Διανομής.

—Τα σενάρια

Η Επιτροπή εξετάζει τα ακόλουθα σενάρια χρεώσεων για τους αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό:

1. Οι χρεώσεις ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζονται για όλη την κατανάλωση ενώ οι υπόλοιπες ρυθμιζόμενες χρεώσεις (Συστήματος Μεταφοράς, Δικτύου Διανομής και Λοιπές) μόνο για την απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια.

2. Οι χρεώσεις ΥΚΩ υπολογίζονται για όλη την κατανάλωση και οι υπόλοιπες ρυθμιζόμενες χρεώσεις μόνο για την απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια.

3. Το σύνολο των ρυθμιζόμενων χρεώσεων υπολογίζεται σε όλη την κατανάλωση (απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια και αυτοκαταναλισκόμενη)

4. Το σύνολο των ρυθμιζόμενων χρεώσεων υπολογίζεται μόνο στην απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια. Στο σενάριο αυτό θεωρείται ένα πρόσθετο τέλος προς αντιστάθμιση των απωλειών εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών που αφορούν ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ. Το τέλος αυτό (τέλος αποθήκευσης1) κλιμακώνεται βάσει της συμψηφιζόμενης ενέργειας.

—Η πρόταση

Η Ομάδα εργασίας καταλήγει τελικά στην επιλογή χρεώσεων όπως περιγράφονται στο σενάριο 1, καθώς με τον τρόπο αυτό, όπως σημειώνει, ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι απαιτήσεις για:

* εξασφάλιση ικανοποιητικού κινήτρου για τον αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό (αυξανόμενο για υψηλές ετήσιες καταναλώσεις)

* εύλογες χρεώσεις από την πλευρά των Διαχειριστών

* εναρμόνιση με το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο (που επιβάλλει χρεώσεις για ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ στο σύνολο των καταναλώσεων) και συνεπώς δυνατότητα άμεσης εφαρμογής

* ελάχιστη δυνατή επίπτωση στο ενεργειακό κόστος των τελικών καταναλωτών

Με βάση τα διαγράμματα που περιλαμβάνει το πόρισμα, για καταναλώσεις πάνω από 6.000 Κιλοβατώρες το χρόνο, εξασφαλίζεται περίοδος αποπληρωμής της επένδυσης κάτω από τα 10 χρόνια. Για μικρότερες καταναλώσεις, η περίοδος αποπληρωμής αυξάνει.

—Καταναλωτές Τριτογενούς Τομέα

Όσον αφορά τον Τριτογενή Τομέα, σε σύγκριση με τον οικιακό, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

* Οι καταναλώσεις είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τον οικιακό τομέα και συνεπώς η βέλτιστη ισχύς των φ/β θα είναι μεγαλύτερη και το κόστος ανά kW μικρότερο.

* Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του φ/β είναι μικρότερο σε σχέση με τον οικιακό τομέα λόγω του ΦΠΑ.

* Το τιμολόγιο χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι υψηλότερο από αυτό του οικιακού καταναλωτή.

* Το σύνολο της παραγόμενης ενέργειας (για ισχύ συστήματος έως 10 kW) θα μπορεί να αυτοκαταναλώνεται μεγιστοποιώντας έτσι το οικονομικό όφελος λόγω της μη χρέωσης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων δικτύου (για την ενέργεια).

Συνεπώς, υποστηρίζει η Επιτροπή, προκύπτουν καλύτερα αποτελέσματα ως προς το χρόνο αποπληρωμής και το IRR και ενδεικτικά αναφέρεται ότι για φ/β σύστημα ισχύος 10 kW και για τις χρεώσεις του σεναρίου 1 προκύπτει IRR της τάξης του 13,9 % και περίοδος αποπληρωμής 7,2 έτη.

—Σχήμα μέτρησης με δύο μετρητές

Για την εφαρμογή του σεναρίου 1 απαιτείται η εγκατάσταση δύο μετρητών (αντικατάσταση του μετρητή κατανάλωσης και προσθήκη ενός νέου για τη μέτρηση της παραγωγής). Οι μετρητές θα είναι διπλής κατεύθυνσης – καταγραφής.

Ο ένας μετρητής θα μετράει την παραγόμενη από το φ/β σύστημα ηλεκτρική ενέργεια και ο δεύτερος μετρητής θα δίνει τη δυνατότητα να καταγράφονται οι μετρήσεις για την εγχεόμενη και την απορροφούμενη ενέργεια προς και από το Δίκτυο Διανομής.

Διαβάστε εδώ όλο το πόρισμα της Επιτροπής για τον ενεργειακό συμψηφισμό.

Σχόλια