Εμφανής η κλιματική αλλαγή στην Κύπρο – Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου «Προσαρμογή στο Κλίμα»

0
323

Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου «Προσαρμογή στο Κλίμα», το οποίο διοργανώθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, τη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο πλαίσιο του LIFE+ Έργου CYPADAPT (http://uest.ntua.gr/cypadapt)  με θέμα «Ανάπτυξη  της εθνικής στρατηγικής της Κύπρου για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές».

Πέραν των 400 συνέδρων παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου και παρουσιάστηκαν πέραν των 130 εισηγήσεων από ομιλητές από πλήθος χωρών. Αξίζει να τονιστεί η παρουσία διακεκριμένων ομιλητών. Ενδεικτικά αναφέρονται ο κ. Michel Jarraud, Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, η κ. Rosario Bento Pais, Επικεφαλής του Τμήματος Προσαρμογής της  Γενικής Διεύθυνσης Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γεώργιος Κρεμλής από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο κ. Stephane Isoard από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Στο συνέδριο, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον δόθηκε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας που έγινε για τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής προσαρμογής για την Κύπρο.  Οι εισηγήσεις των ομιλητών κάλυψαν ευρύ φάσμα θεματικών, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων και νέων πολιτικών τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και παγκόσμιο, των επιτυχημένων παραδειγμάτων μέτρων προσαρμογής από άλλες χώρες, των μοντέλων πρόβλεψης των κλιματικών αλλαγών, της προσαρμογής σε διάφορους τομείς της οικονομίας (π.χ. γεωργία, υδάτινοι πόροι, βιοποικιλότητα και δάση, τουρισμός, ενέργεια, υγεία), της μείωσης της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, των πηγών χρηματοδότησης δράσεων για προσαρμογή στο κλίμα, κτλ.

Οι βασικές διαπιστώσεις των εργασιών του συνεδρίου συνοψίζονται στα παρακάτω:

*Οι επιπτώσεις ποικίλουν αναλόγως των κλιματικών, γεωγραφικών και κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών. Όλες οι χώρες είναι εκτεθειμένες στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, ορισμένες περιοχές κινδυνεύουν περισσότερο από άλλες. Η Λεκάνη της Μεσογείου χαρακτηρίζεται ως τρωτή στις επιπτώσεις. Ιδιαίτερα σοβαρές αναμένονται να είναι οι επιπτώσεις και για την Κύπρο, όπου οι κλιματικές αλλαγές είναι ήδη εμφανείς με τη μέση θερμοκρασία να αυξάνεται και τη μέση ετήσια βροχόπτωση να μειώνεται.

*Πολλοί τομείς της οικονομίας εξαρτώνται άμεσα από τις κλιματικές συνθήκες και βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως η γεωργία, η δασοκομία, ο θερινός και χειμερινός τουρισμός, οι υπηρεσίας υγείας και η αλιεία.

*Πλήττονται, επίσης, βασικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, όπως οι πάροχοι ενέργειας και νερού. Τα οικοσυστήματα υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, γεγονός που επιταχύνει την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και περιορίζει την ικανότητά τους να εξουδετερωθούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι κλιματικές αλλαγές θα έχουν συνέπειες στη διαθεσιμότητα βασικών φυσικών πόρων (νερό, έδαφος) με αποτέλεσμα να επέλθουν σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες γεωργικής και βιομηχανικής παραγωγής.

*Ανεξαρτήτως των σεναρίων που διατυπώνονται για την πλανητική υπερθέρμανση και της επιτυχίας που θα σημειώσουν οι προσπάθειες μετριασμού, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα αυξηθούν κατά τις επόμενες δεκαετίες λόγω των ιστορικών και σημερινών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επιβάλλεται άμεσα η λήψη μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.

*Με την απόδοση προτεραιότητας σε συνεκτικές, ευέλικτες και συμμετοχικές προσεγγίσεις, το κόστος της έγκαιρης ανάληψης προγραμματισμένης δράσης για την προσαρμογή είναι με βεβαιότητα μικρότερο από το τίμημα της έλλειψης προσαρμογής.

*Λόγω του ειδικού χαρακτήρα και της ευρύτητας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα προσαρμογής σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, εθνικό και περιφερειακό.

*Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε ορθά εκείνα τα εργαλεία που μεγιστοποιούν τη χρήση των νέων χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προσαρμογής.

*Ενισχύοντας τη χρηματοδότηση των δράσεων προσαρμογής, συνεισφέρουμε ταυτόχρονα στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που θα ενδυναμώνει την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και το οποίο θα αποτελέσει ενδεχομένως μέρος της στρατηγικής για την έξοδο από τη σημερινή οικονομική κρίση.

Σχόλια