Δέσμη μέτρων για «πράσινες» μετακινήσεις στην πόλη

0
7

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει τη στήριξή της σε κωμοπόλεις και πόλεις με μια νέα «δέσμη για την αστική κινητικότητα». Σκοπός της είναι να αυξήσει την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, να παρέχει στοχοθετημένη χρηματοδότηση και να στηρίζει επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Επιπλέον, ενθαρρύνει την ανάπτυξη «σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας» που δίνουν ώθηση στη μετάβαση σε καθαρότερες και πιο βιώσιμες μεταφορές στις αστικές περιοχές.

Οι πόλεις συγκεντρώνουν πάνω από το 70% του πληθυσμού της ΕΕ και παράγουν περίπου το 85% του ΑΕΠ της Ένωσης. Οι περισσότερες μετακινήσεις ξεκινούν και τελειώνουν στις πόλεις. Ωστόσο, σε πολλές αστικές περιοχές, η αυξημένη ζήτηση για αστικές μετακινήσεις έχει δημιουργήσει μια μη βιώσιμη κατάσταση: μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορρύπανση και υψηλές ανθρακούχες εκπομπές. Η αστική συμφόρηση θέτει σε κίνδυνο τους στόχους της ΕΕ για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών.
Νέα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύτηκε σήμερα δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για τις αρνητικές συνέπειες της αστικής κινητικότητας και πολλοί από αυτούς είναι απαισιόδοξοι σχετικά με τις προοπτικές για τη βελτίωση των μετακινήσεων στις πόλεις τους. Η μεγάλη πλειονότητα (76 %) θεωρούν τη συμφόρηση, την ποιότητα του αέρα (81 %) και τα ατυχήματα (73 %) ως σοβαρά προβλήματα. Λιγότερο από το ένα τέταρτο πιστεύει ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί στο μέλλον (24 %) ενώ οι περισσότεροι θεωρούν ότι θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο (35 %) ή θα επιδεινωθεί (37 %).

Με τη δέσμη μέτρων για την αστική κινητικότητα, η Επιτροπή ενισχύει τα μέτρα στήριξης στους ακόλουθους τομείς:

Ανταλλαγή εμπειριών και προβολή βέλτιστων πρακτικών: το 2014, η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για έργα βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Αυτή η πλατφόρμα θα βοηθά πόλεις, ειδικούς σε θέματα σχεδιασμού και ενδιαφερόμενους φορείς να σχεδιάζουν ευκολότερες και οικολογικότερες αστικές μετακινήσεις.

Παροχή στοχοθετημένης χρηματοδοτικής στήριξης: μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει έργα αστικών μετακινήσεων, ειδικότερα στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ

Έρευνα και καινοτομία: η πρωτοβουλία Civitas 2020, που εντάσσεται στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, θα δώσει σε πόλεις, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους εταίρους τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες προσεγγίσεις στον τομέα της αστικής κινητικότητας. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύτηκε στις 11 Δεκεμβρίου (MEMO/13/1131). Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για το 2014 και το 2015 ανέρχεται σε 106,5 εκατ. ευρώ. Η πρωτοβουλία Civitas 2020 συμπληρώνεται από ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες (200 εκατ. ευρώ για το 2014 και το 2015) και από δραστηριότητες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τα πράσινα οχήματα (159 εκατ. ευρώ για το 2014 και το 2015)

Συμμετοχή των κρατών μελών: η Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι πόλεις τους να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τα δικά τους σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Συνεργασία: η Επιτροπή παρουσιάζει συγκεκριμένες συστάσεις για συντονισμένη δράση μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε τέσσερις τομείς:

-αστική εφοδιαστική
-ρύθμιση της πρόσβασης στα αστικά κέντρα
-διάδοση των έξυπνων συστημάτων μεταφορών (ITS)
-αστική οδική ασφάλεια.

Σχόλια