Μισθολογικό χάσμα: οι γυναίκες εξακολουθούν να εργάζονται 59 ημέρες «δωρεάν»

0
11

Το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα, ή η μέση διαφορά των ωριαίων αποδοχών γυναικών και ανδρών στην ΕΕ, ανέρχεται σε 16%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εικόνα δεν έχει αλλάξει καθόλου μετά από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών εξακολουθεί να υφίσταται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, και κυμαίνεται από 27,3% στην Εσθονία μέχρι 2,3% στη Σλοβενία. Τα συνολικά στοιχεία δείχνουν μια ελαφριά καθοδική τάση τα τελευταία χρόνια, με μείωση 1,1% μεταξύ 2008 και 2011. Από την έκθεση συνάγεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την καταπολέμηση των μισθολογικών ανισοτήτων στην ΕΕ έγκειται στην πρακτική εφαρμογή των κανόνων για ίσες αμοιβές και στη μη άσκηση προσφυγών από γυναίκες ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

Η έκθεση αξιολογεί την εφαρμογή των διατάξεων για ίσες αμοιβές στην πράξη σε χώρες της ΕΕ, και προβλέπει ότι στο μέλλον η κύρια πρόκληση για όλα τα κράτη μέλη θα είναι η ορθή εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της οδηγίας του 2006 σχετικά με την ισότητα των φύλων.

Η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, μεριμνά ώστε τα κράτη μέλη να μεταφέρουν ορθά στο δίκαιό τους κανόνες της ΕΕ περί ίσης μεταχείρισης, και έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά 23 κρατών μελών για τον τρόπο με τον οποίο αυτά μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο μια σειρά νόμων της ΕΕ για την ισότητα των φύλων. Όλες, εκτός από μία από τις υποθέσεις αυτές έχουν περατωθεί.

Ωστόσο, η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών προσκρούει στην έλλειψη διαφάνειας των συστημάτων αμοιβών, στην έλλειψη σαφών δεικτών αναφοράς για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών, και στην έλλειψη σαφών πληροφοριών για τους εργαζομένους που θίγονται από την άνιση μεταχείριση. Η αύξηση της διαφάνειας των αποδοχών θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση των ατόμων που πέφτουν θύματα διακρίσεων, ώστε αυτά να μπορούν να συγκρίνουν ευκολότερα τις αμοιβές τους με τις αμοιβές εργαζομένων του άλλου φύλου.

Επόμενα στάδια: Στην πραγματικότητα, μόνο δύο κράτη μέλη (Γαλλία και Κάτω Χώρες) έχουν μεταφέρει επαρκώς και με σαφήνεια στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία του 2006 για την ισότητα των φύλων, οπότε δεν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες από αυτά. Η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση στα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή και επιβολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ, ενδεχομένως με περαιτέρω διαδικασίες επί παραβάσει.

Ιστορικό
Η ισότητα των φύλων είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχή της ισότητας των αμοιβών κατοχυρώνεται στις Συνθήκες από το 1957 και έχει επίσης ενσωματωθεί στην οδηγία 2006/54/ΕΚ για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης.

Η στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη σχετικά με την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων αποτελεί σημαντική δέσμευση και προτεραιότητα, η οποία κατοχυρώνεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2010-2015).

Η έκθεση περιλαμβάνει διεξοδική επισκόπηση της εθνικής και ενωσιακής νομολογίας σχετικά με την ισότητα των αμοιβών, επισκόπηση της δράσης της Επιτροπής για την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης, καθώς και παραδείγματα εθνικών βέλτιστων πρακτικών.
Στα παραδείγματα της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων περιλαμβάνονται: η πρωτοβουλία «Η ισότητα ανταμείβει», ετήσιες ειδικές ανά χώρα συστάσεις που προτρέπουν τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για το μισθολογικό χάσμα, οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Ισότητας των Αμοιβών, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η χρηματοδότηση πρωτοβουλιών των κρατών μελών μέσω των διαρθρωτικών ταμείων.

Παραδείγματα ορθών πρακτικών για την ισότητα των αμοιβών σε εθνικό επίπεδο:
-Το βελγικό Κοινοβούλιο ψήφισε το 2012 νόμο ο οποίος υποχρεώνει τις εταιρείες να πραγματοποιούν κάθε δύο χρόνια συγκριτική ανάλυση του μισθολογίου. Το Βέλγιο ήταν επίσης η πρώτη χώρα της ΕΕ που διοργάνωσε Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών (το 2005).

γαλλικός νόμος του 2006 περί ισότητας των αμοιβών επιβάλλει στις εταιρείες την υποχρέωση να συντάσσουν εκθέσεις για τους μισθούς που καταβάλλουν και για το πώς σκοπεύουν να κλείσουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Η πράξη υποχρεώνει επίσης τους εργοδότες να καταρτίζουν γραπτή ετήσια έκθεση για την ισότητα των φύλων και να την υποβάλλουν στους εκπροσώπους των εργαζομένων.

αυστριακός νόμος περί ίσης μεταχείρισης υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να συντάσσουν εκθέσεις για την ισότητα των αμοιβών. Οι κανόνες θεσπίζονται σταδιακά και σήμερα είναι υποχρεωτικοί για τις επιχειρήσεις με πάνω από 250, 500 και 1000 εργαζόμενους. Οι εταιρείες που απασχολούν περισσότερους από 150 υπαλλήλους οφείλουν να αρχίσουν να συντάσσουν τέτοιες εκθέσεις από το 2014.

Σχόλια