Η «Μπλε Ανάπτυξη» αντικείμενο ημερίδας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

0
222

To Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Καινοτομία, διαφύλαξη, σύμπραξη: προς μια ενισχυμένη συνεργασία για την μπλε ανάπτυξη» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, στις 25 Νοεμβρίου και ώρα 14.00 έως 21.30.

Η εν λόγω ημερίδα εγγράφεται στον κύκλο εκδηλώσεων «Η Μεσόγειος ανάμεσα σε περιβαλλοντικά και οικονομικά διακυβεύματα» και διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχος της είναι να προωθήσει την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και εμπειριών και να αναπτύξει τη συνεργασία ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα, σε επίπεδο διακυβέρνησης και διαχείρισης της θάλασσας και των παράκτιων ζωνών.

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη, εξαιρουμένων των ακόλουθων εργαστηρίων:

-«Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και νησιωτική ανάπτυξη»
– «Αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων και περιβαλλοντικό δίκαιο»
που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Gisèle Vivier.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων στην αίθουσα αυτή, παρακαλείσθε να προχωρήσετε στην εγγραφή σας, αποστέλλοντας τα στοιχεία σας, έως την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, στις 14.00 στην ηλεκτρονική διέυθυνση: alooten@ifa.gr.

Οι γλώσσες εργασίας της ημερίδας είναι η ελληνική και η γαλλική (θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία).


Η µπλε ανάπτυξη, µέγιστο διακύβευµα του 21ου αι., αναδεικνύεται σε φορέα καινοτοµίας, αειφόρου ανάπτυξης και δηµιουργίας θέσεων εργασίας. Χάρη σε αυτήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορούσε να επωφεληθεί από 5,4 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας και µια ακαθάριστη προστιθέµενη αξία της τάξεως των 500 δις ευρώ ετησίως. Οι θάλασσες και οι παράκτιες ζώνες προσφέρουν πολύτιµους πόρους, οι οποίοι όµως υφίστανται ισχυρές πιέσεις και αντιµετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους.

Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να υπάρξει συναίνεση σε επίπεδο οργάνωσης και διαχείρισης των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ασφάλειας των θαλάσσιων χώρων. Η οπτική αυτή προϋποθέτει τον καθορισµό µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης πολιτικών σχετικά µε τη θάλασσα, προκειµένου να περιοριστούν οι διενέξεων ως προς τη χρήση της και να δηµιουργηθούν διατοµεακές συνέργειες.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ιδίως, έχουν ήδη ξεκινήσει σηµαντικές προσπάθειες για τη δηµιουργία συνθηκών που θα ευνοήσουν τις αειφόρες επενδύσεις στον θαλάσσιο και παράκτιο τοµέα, παρέχοντας εχέγγυα για την ασφάλεια των θαλάσσιων χώρων. Κάτι τέτοιο συνδέεται µε την εφαρµογή νέων τρόπων διακυβέρνησης, ολοκληρωµένου χωροταξικού σχεδιασµού καθώς και µε τις διαβουλεύσεις αλλά και τη συνεργασία µεταξύ των διάφορων εµπλεκοµένων (δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, εκπρόσωποι της
κοινωνίας των πολιτών).

Η µπλε ανάπτυξη είναι ζωτικής σηµασίας για τη Μεσόγειο, δεδοµένης της σύγχρονης οικονοµικής συγκυρίας. Η προστασία των ακτογραµµών και της βιοποικιλότητας, η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η αξιοποίηση των πόρων, µια αειφόρος προσέγγιση του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισµού: αυτή η πηγή ανάπτυξης χρειάζεται διαδικασίες και εργαλεία διακυβέρνησης όπως η ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Ο ρόλος της έρευνας και της καινοτοµίας αποδεικνύεται επίσης
θεµελιώδης καθώς ενισχύουν τις γνώσεις µας σχετικά µε τα θαλάσσια και παράκτια περιβάλλοντα και ευνοούν την παρατήρηση αλλά και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας και της κλιµατικής αλλαγής.

Ενώ η Γαλλία έχει ήδη ξεκινήσει µια διαδικασία εθνικής διαβούλευσης, χάρη στη 6ιάσκεψη για τη θάλασσα και τις παράκτιες περιοχές, η οποία το 2014 θα καταλήξει σε µια εθνική στρατηγική για τη θάλασσα και τις παράκτιες περιοχές, η Ελλάδα έθεσε την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική ως µία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας της στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το πρώτο εξάµηνο του 2014.

Αυτή η συγκυρία καθώς και τα διακυβεύµατα σε επίπεδο περιβάλλοντος, οικονοµίας και ασφάλειας που συνδέονται µε την αειφόρο ανάπτυξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων συνιστούν µια προτροπή για ανταλλαγές εµπειρογνωµοσύνης και εµπειριών και για την ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας σε ζητήµατα διακυβέρνησης και διαχείρισης της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνει λοιπόν, στις 25 Νοεµβρίου στην Αθήνα, µε την υποστήριξη του οµίλου DCNS και της αποστολής Άµυνας της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, µια ηµερίδα µε θέµα «Καινοτοµία, διαφύλαξη, σύµπραξη: προς µια ενισχυµένη συνεργασία για την µπλε ανάπτυξη». Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εκδηλώσεων µε τίτλο «Η Μεσόγειος ανάµεσα σε περιβαλλοντικά και οικονοµικά διακυβεύµατα», και υποστηρίζεται από το Institut français, πολιτιστικό
φορέα του Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας για την διάδοση του πολιτισµού και του διαλόγου.

—Προσωρινό πρόγραµµα

13: 30: Yποδοχή συνέδρων – εγγραφή

14:00 – 14:30: Χαιρετισµοί (Auditorium Theo Angelopoulos)

Καλωσόρισµα από την A.E. Πρέσβη της Γαλλίας, Jean Loup Kuhn-Delforge

Οµιλητές :
Ιωάννης Μανιάτης, Υπουργός περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής

Αθανάσιος Μπούσιος, Γενικός γραµµατέας του Υπουργείου εµπορικής ναυτιλίας και Αιγαίου

Παρουσίαση συνεδριών : Olivier Descotes, 6ιευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, Σύµβουλος συνεργασίας και µορφωτικής δράσης

14:30 – 16:30 (παράλληλη διεξαγωγή συνεδριών):

Auditorium Theo Angelopoulos

Συνεδρία 1η : Aειφόρος τουρισµός στη Μεσόγειο, διακυβεύµατα και µέσα στρατηγικού σχεδιασµού

Συµµετέχουν οι:

Bernard Brillet, Υπουργείο οικολογίας, αειφόρου ανάπτυξης και ενέργειας, Γενικός επιθεωρητής της διοικητικής αρχής αειφόρου ανάπτυξης

Etienne Coffin, Υπουργείο παραγωγικής ανάκαµψης, Πρόεδρος της γαλλικής επιτροπής για την αειφόρο ανάπτυξη στον τουρισµό

Jean-Paul Ceron, Πανεπιστήµιο Limoges

Philippe Calamel*, διευθυντής του ευρωπαϊκού οµίλου συνεργασίας Odyssea

Jean-Félix Acquaviva, διευθυντής του Οργανισµού Τουρισµού Κεντρικής Κορσικής

Χάρης Kοκκώσης, Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ιωάννης Σπιλάνης, Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Αλέξανδρος Aγγελόπουλος, Πρόεδρος της Eπιτροπής περιβαλλοντικής πολιτικής του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος

Eλευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης, υπεύθυνη για θέµατα τουρισµού, περιφέρεια N. Αιγαίου

Συντονιστής : Πάρης Tσάρτας, Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
Αίθουσα Gisèle Vivier

Συνεδρία 2η : Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και νησιωτική ανάπτυξη
* Είσοδος κατόπιν εγγραφής

Συµµετέχουν οι:

Lucien Chabason, Πρόεδρος του Plan bleu

Sylvain de Mullenheim, Αντιπρόεδρος, Τµήµα θαλάσσιας ενέργειας, όµιλος DCNS

Christophe Maisondieu, Ifremer – Γαλλικό ινστιτούτο ερευνών για την εκµετάλλευση των θαλασσών

Christophe Le Visage, οργάνωση LittOcean

Κυριάκος Ρώσσης, Κέντρο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας – ΚΑΠΕ

Ανέστης Γουργιώτης, Υπουργείο περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής

Ιωάννης Kαλδέλλης, Καθηγητής, TEI Πειραιά

Δηµήτριος Β. Kανελλόπουλος, Διευθυντής, Διεύθυνσης Μετρήσεων Φυσικών Πόρων και Πιστοποίησης, 6ΕΗ-Ανανεώσιµες Α.Ε.

Συντονιστής : Μιχάλης Καϊταντζίδης, δηµοσιογράφος

* Eγγραφή έως την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, στις 14.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: alooten@ifa.gr

Σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου

17:00 – 19:00 (παράλληλη διεξαγωγή συνεδριών) :

Auditorium Theo Angelopoulos

Συνεδρία 3η: Αειφόρος διαχείριση παράκτιων ζωνών: προκλήσεις, κίνδυνοι, λύσεις

Συµµετέχουν οι :

Cyril Gomel, Υπουργείο οικολογίας, αειφόρου ανάπτυξης και ενέργειας

Arnaud Valadier, Υπουργείο οικολογίας, αειφόρου ανάπτυξης και ενέργειας

Hélène Montelly, Υπουργείο οικολογίας, αειφόρου ανάπτυξης και ενέργειας, Προϊσταµένη του γραφείου παράκτιων ζωνών και φυσικού θαλάσσιου χώρου υπό καθεστώς δηµόσιας ιδιοκτησίας

Charlotte Vinchon, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (BRGM)

Βασίλης Λυκούσης, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού κέντρου θαλάσσιων ερευνών

Εκπρόσωπος Υπουργείου περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής

Γιώργος Ε. Αλεξάκης, Περιφερειακός σύµβουλος Κρήτης

Συντονίστρια : Στέλλα Κυβέλου, Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήµιο

Αίθουσα Gisèle Vivier

Συνεδρία 4η : Αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων και περιβαλλοντικό δίκαιο
* Είσοδος κατόπιν εγγραφής.

Συµµετέχουν οι :

Alain Piquemal, Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Νίκαιας

Bernard Commere, Υπουργείο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας

Thomas du Payrat, Αναπληρωτής διευθυντής, Εταιρεία µελετών Odyssée développement

Βασιλική Kαραγιώργου, Λέκτορας, Πάντειο Πανεπιστήµιο

Χαράλαµπος Πλατιάς, ειδικός επιστήµονας, Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου,

Συντονιστής : Γρηγόρης Τσάλτας, Πρύτανης, Πάντειο Πανεπιστήµιο

Σε συνεργασία µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο

* Eγγραφή έως την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, στις
14.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: alooten@ifa.gr

19:30-21:30 : Στρογγυλή τράπεζα: Από την κυριαρχία επί των θαλασσών στη θαλάσσια οικονοµία

(Auditorium Theo Angelopoulos)

– Οµιλητές :
o Άγγελος Συρίγος, Γενικός γραµµατέας, Υπουργείο εσωτερικών
o Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Κορακάκης, 6ιευθυντής επιχειρήσεων, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού,
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
o Μελίνα Τραυλού*, Neptune Lines Shipping & Management Enterprises S.A.
o Αρχιπλοίαρχος Patrick Chevallereau, Προϊστάµενος του Τµήµατος διεθνών οργανισµών,
γαλλικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας, Υπουργείο Άµυνας
o Bertrand Aubriot, διευθυντής στρατηγικής και ανάπτυξης, όµιλος DCNS
– Συµµετέχουν οι:
o Αρχιπλοίαρχος Αλέξανδρος `ιακόπουλος, Διευθυντής του Τµήµατος διεθνών οργανισµών
των ενόπλων δυνάµεων, Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
o Αρχιπλοίαρχος `ηµήτριος Βουραζέλης, Επιτελάρχης Γενικού Επιτελείου Ναυτικού,
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Συντονιστής : Φώτης Παπαθανασίου, Κέντρο διπλωµατικών και στρατηγικών σπουδών, Παράρτηµα
Αθηνών, 6ιευθυντής Ιδρύµατος Θεοχαράκη.

* εκκρεµεί επιβεβαίωση

Σχόλια