Κλίμα: επικύρωση της β’ φάσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο

0
181

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση για να επικυρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσημα τη δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων (2013-2020) που προβλέπει το πρωτόκολλο του Κιότο για την κλιματική αλλαγή. Η ΕΕ, τα κράτη μέλη και η Ισλανδία έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν από κοινού μείωση των συνδυασμένων εκπομπών τους αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%, κατά τη δεύτερη περίοδο, σε σύγκριση με το επίπεδο του 1990 ή των άλλων ετών αναφοράς που έχουν επιλέξει. Αυτή η δέσμευση είναι απόρροια της νομοθετικής δέσμης «Κλίμα και ενέργεια» του 2009 και αντικατοπτρίζει τα μέτρα μείωσης που προβλέπει η δέσμη σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών.

Η Επιτροπή υπέβαλε δύο νομοθετικές προτάσεις: μία απόφαση του Συμβουλίου για την επικύρωση της τροπολογίας της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο, που θεσπίζει τη δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων, και έναν κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση της δεύτερης περιόδου.

Απόφαση επικύρωσης

Η απόφαση επικύρωσης επιτρέπει στην ΕΕ, ως συμβαλλόμενο μέρος στο πρωτόκολλο του Κιότο, να επικυρώσει την τροποποίηση της Ντόχα. Καθορίζει επίσης τους όρους σύμφωνα με τους οποίους η ΕΕ, τα κράτη μέλη και η Ισλανδία θα εκπληρώσουν από κοινού τη δέσμευση μείωσης των εκπομπών κατά 20%.

Η απόφαση επικύρωσης δεν αλλάζει τους εθνικούς στόχους της δέσμης «Κλίμα και ενέργεια», ούτε το συλλογικό ανώτατο όριο της ΕΕ στο σύστημα εμπορίας εκπομπών (EU ETS), το οποίο θα είναι κατά 21% χαμηλότερο από τα επίπεδα του 2005 το 2020.

Τεχνικά ζητήματα υλοποίησης

Ο προτεινόμενος κανονισμός για τα τεχνικά ζητήματα υλοποίησης αποτελεί τη βάση νομικών πράξεων για την αντιμετώπιση μιας σειράς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την υλοποίηση της δεύτερης περιόδου δεσμεύσεων εκ μέρους της ΕΕ και των κρατών μελών.
Επόμενα βήματα

Και οι δύο προτάσεις θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Παράλληλα με την επικύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και την Ισλανδία θα χρειαστεί να οριστικοποιηθούν οι εθνικές διαδικασίες επικύρωσης.

Η Επιτροπή επιθυμεί να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επικύρωσης σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο έως τον Φεβρουάριο του 2015. Στη συνέχεια, η ΕΕ, τα κράτη μέλη και η Ισλανδία θα καταθέσουν στον ΟΗΕ τα έγγραφα αποδοχής, ώστε να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ η τροπολογία της Ντόχα ταυτόχρονα για όλους.

Σε διεθνές επίπεδο, η τροποποίηση της Ντόχα θα τεθεί σε ισχύ όταν θα έχει επικυρωθεί από τα τρία τέταρτα των συμβαλλόμενων μερών του πρωτοκόλλου (δλδ. 144 από τα 192 συμβαλλόμενα μέρη). Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί αυτοτελές συμβαλλόμενο μέρος του πρωτοκόλλου, όπως και όλα τα κράτη μέλη και η Ισλανδία.

Σχόλια