ΛΑΓΗΕ: σύστημα για την εγγύηση της προέλευσης ενέργειας από ΑΠΕ

0
66

laghe-proeleusi-ape-106947Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας έθεσε την Πέμπτη, 17/10/2013, σε Δημόσια Διαβούλευση το έργο με τίτλο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ».

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος για τις Εγγυήσεις Προέλευσης από ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον ΛΑΓΗΕ και του μηχανισμού διασφάλισης του.

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 24 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 327459 και κωδικός υποέργου 1) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (922.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 750.000,00 €.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) για τις Εγγυήσεις Προέλευσης (Ε.Π.) στο πλαίσιο του οποίου θα είναι δυνατή η καταχώρηση και η διαχείριση του Μητρώου Εγκαταστάσεων και του Μητρώου Ε.Π. συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών ενημέρωσης και αναφορών. Χρήστες του Π.Σ.Ε.Π. είναι οι Φορείς Έκδοσης, ο Φορέας Ελέγχου και κάθε Κάτοχος Μερίδας Ε.Π.(Παραγωγός ή Προμηθευτής) κατά την έννοια της Υ.Α.Δ6/Φ1/οικ.8786/ΦΕΚ Β΄646/14.5.2010.

Ο ΛΑΓΗΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί του τεύχους του διαγωνισμού με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση go.consultation@lagie.gr μέχρι και τηνΠαρασκευή 1 Νοεμβρίου2013.

Ο ΛΑΓΗΕ προτίθεται να δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Σχόλια