ΥΠΕΚΑ: αναρτήθηκα​ν τα βασικά υποδείγματ​α Συμβάσεων Ενεργειακή​ς Απόδοσης

0
220

Το ΥΠΕΚΑ, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη αλλαγής του τρόπου χρήσης της ενέργειας με στόχο την καλύτερη αξιοποίησή της, το μετριασμό της σπατάλης, καθώς και τη δημιουργία συνθηκών για την αρμονική ανάπτυξη της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών, ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.escoregistry.gr δύο βασικά υποδείγματα συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, όπως προβλέπει και το άρθρο 12 του ν.3855/2010.

Πρόκειται για συμβάσεις που θα μπορούν να συνάπτουν οι ενδιαφερόμενοι τελικοί καταναλωτές με τις Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ ή ESCO’s) οι οποίες διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία, για την υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης εγκαταστάσεων και κτιρίων.

Οι επεμβάσεις αυτές συνήθως είναι αρκετά δαπανηρές, αλλά με τη διαδικασία που προωθείται το κόστος των επεμβάσεων δεν θα επιβαρύνει τους πολίτες αλλά τις ΕΕΥ, οι οποίες θα αποπληρώνονται από το ποσό που θα εξοικονομηθεί με τους μειωμένους λογαριασμούς ενέργειας. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν τη χρηματοδότηση του έργου αναλάβει ο πελάτης, η αμοιβή της ΕΕΥ είναι σταθερή, αλλά απομειώνεται σε περίπτωση απόκλισης από τις εγγυήσεις για τα ελάχιστα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικού οφέλους.

Συγκεκριμένα, τα υποδείγματα συμβάσεων που έχουν αναρτηθεί αντιπροσωπεύουν δύο βασικούς τύπους συμβάσεων, που είναι η «Σύμβαση Εγγυημένης Απόδοσης» και η «Σύμβαση Διαμοιραζόμενου Οφέλους».

Η Σύμβαση Εγγυημένης Απόδοσης έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

-Τη χρηματοδότηση του έργου αναλαμβάνει ο Πελάτης.

-Η κυριότητα του εξοπλισμού ανήκει εξ΄ αρχής στον Πελάτη.

-Η ΕΕΥ παρέχει εγγυήσεις για ελάχιστα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικού οφέλους.

-Η αμοιβή της ΕΕΥ είναι σταθερή, αλλά σε περίπτωση απόκλισης από τις εγγυήσεις απομειώνεται.

-Η σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν από την προβλεπόμενη διάρκεια σε περίπτωση επίτευξης του συνολικού στόχου.

Η Σύμβαση Διαμοιραζόμενου Οφέλους έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

-Τη χρηματοδότηση του έργου αναλαμβάνει η ΕΕΥ.

-Η κυριότητα του εξοπλισμού περιέρχεται στον Πελάτη με τη λήξη της σύμβασης.

-Η ΕΕΥ δεν παρέχει εγγυήσεις για ελάχιστα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικού οφέλους.

-Η αμοιβή της ΕΕΥ είναι ποσοστό του οικονομικού οφέλους από την εκτέλεση του έργου.

Τα ανωτέρω υποδείγματα συμβάσεων, είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των αναγκών της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και δύνανται να προσαρμόζονται εύκολα για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Στην πορεία, το ΥΠΕΚΑ θα αξιοποιήσει τυχόν παρατηρήσεις / σχόλια των ενδιαφερομένων, προκειμένου να προσαρμόσει το περιεχόμενό τους, ή ακόμη και να διαθέσει πρόσθετα υποδείγματα συμβάσεων για την ικανοποίηση ειδικών περιπτώσεων.

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, σε δηλώσεις του επεσήμανε :

«Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, αποτελεί προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής που έχει χαράξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αφού στοχεύει ταυτόχρονα στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο συγκεκριμένος στόχος ενισχύεται, σε σημαντικό βαθμό, με την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αναθέσει σε μία εξειδικευμένη εταιρεία το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση και τη λειτουργία δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Ταυτόχρονα, η στήριξη της αγοράς αυτής αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, στην άμεση και ουσιαστική ανάπτυξη της χώρας, στην ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην αγορά παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και ελέγχων. Αυτονόητα είναι τα οφέλη από τη  βελτίωσης ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς το ενεργειακό αποτύπωμα θα περιοριστεί.»

Σχόλια