ΡΑΕ: κούρεμα μόνο στα φωτοβολταϊκά – Τι επηρεάζει τις επενδύσεις στις ΑΠΕ

0
21

Να μην επιβληθεί κούρεμα στις εγγυημένες τιμές που αποδίδονται στις τεχνολογίες ΑΠΕ, εκτός από τα φωτοβολταϊκά, καθώς ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης (IRR) των επενδύσεων αυτών κυμαίνεται εντός του ευρωπαϊκού μέσου όρου, συμπεραίνει σε γνωμοδότησή της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Συγκεκριμένα, για κάθε τεχνολογία, το IRR έχει ως εξής:
– Αιολικά διασυνδεδεμένου συστήματος: 11,7%
– Αιολικά μη διασυνδεδεμένου: 13,1%
– Μικρά υδροηλεκτρικά: 10,6%
– Ηλιοθερμικά χωρίς αποθήκευση: 6,8%
– Ηλιοθερμικά με αποθήκευση: 10,3%
– Γεωθερμία χαμηλής θερμοκρασίας: 14,9%
– Γεωθερμία υψηλής θερμοκρασίας: 10,1%
– Βιομάζα P<1MW: 17,9%
– Βιομάζα 1MW<P<5MW: 18,5%
– Βιομάζα P>5MW: 19,2%
– Αέριο ΧΥΤΑ/ Βιολ.Καθ. P<2MW: 21,9%
– Αέριο ΧΥΤΑ/ Βιολ.Καθ. P>2MW: 23,1%
– Βιοαέριο P<3MW: 26,3%
– Βιοαέριο P>3MW: 24,1%

Όσον αφορά τις εγγυημένες τιμές, από τη μελέτη – γνωμοδότηση της ΡΑΕ προκύπτει ότι:

*Για τα αιολικά το εύρος τιμών στην ΕΕ είναι 54 έως 166 ευρώ/MWh ενώ στην Ελλάδα είναι 89,97 ευρώ/MWh (101,85 ευρώ/MWh στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα)

*Για τα μικρά υδροηλεκτρικά 61 έως 140 ευρώ/MWh ενώ στην Ελλάδα είναι 89,97 ευρώ/MWh

*Για τα ηλιοθερμικά στην ΕΕ οι τιμές είναι 260 -273 ευρώ/MWh ενώ στην Ελλάδα 271,24 ευρώ/MWh (291,72 ΜΔΣ)

*Για τη γεωθερμία οι τιμές της ΕΕ κυμαίνονται από 141 έως 270 ευρώ/MWh ενώ στην Ελλάδα 153,62 ευρώ/MWh (για μικρότερη ή ίση θερμοκρασία των 90 βαθμών κελσίου)

*Για τη βιομάζα οι ευρωπαϊκές τιμές είναι 60 έως 144 ευρώ/MWh ενώ στην Ελλάδα για μικρότερο του 1MW είναι 204,82 ευρώ/MWh, για 1 έως 5MW 179,22 ευρώ/MWh και για μεγαλύτερη ισχύ από 5MW είναι 153,62 ευρώ/MWh

*Για αέριο ΧΥΤΑ στην ΕΕ οι τιμές είναι από 59 έως 120 ευρώ/MWh στην Ελλάδα είναι 122,89 για κάτω από 2MW και 101,85 ευρώ/MWh για πάνω από 2MW

*Τέλος για το βιοαέριο η ευρωπαϊκή τιμή είναι 75 έως 166 ευρώ/MWh ενώ στην Ελλάδα για μονάδες κάτω από 3MW είναι 224,31 και για πάνω από 3 MW 204,84.

Όσον αφορά στους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση μιας επένδυσης, όπως τα βασικά τεχνικοοικονομικά μεγέθη, η τεχνολογική ωρίμανση και η συνεπαγόμενη επενδυτική αβεβαιότητα, οι απαιτούμενες κεφαλαιακές ανάγκες, και συγκεκριμένα:

· Αιολική ενέργεια: Παρατηρείται σχετική σταθεροποίηση αναφορικά με το κόστος εγκατάστασης, το οποίο διαφοροποιείται κυρίως από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας εγκατάστασης και μεταβαλλόμενους παράγοντες της αγοράς (π.χ. διεθνής ζήτηση εξοπλισμού, τιμές πρώτων υλών), και όχι τόσο από την τεχνολογική εξέλιξη. Σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης μεταξύ των σχετικών επενδύσεων αποτελεί το εκάστοτε αιολικό δυναμικό του χώρου εγκατάστασης.

· Μικρά Υδροηλεκτρικά (0-15MW): Τα ΜΥΗΕ έργα έχουν σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του κόστους εγκατάστασης αφορά έργα υποδομής. Το κόστος εγκατάστασης ωστόσο παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές σε σχέση με το μέγεθος των έργων και τη σχετική διαμόρφωση (έργα συνεχούς ροής και έργα με φράγμα).

· Ηλιοθερμικοί Σταθμοί: Η κάμψη που παρατηρείται Ευρωπαϊκά, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, σχετικά με τις επενδύσεις ηλιοθερμικών σταθμών σχετίζεται κυρίως με το υψηλό κόστος εγκατάστασης και τον ανταγωνισμό τους με τα Φ/Β συστήματα. Ο περιορισμένος αριθμός εγκατεστημένων εμπορικών μονάδων και η ποικιλία στη διαμόρφωση και την τεχνολογία δυσχεραίνει τον ακριβή προσδιορισμό του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας. Η τεχνολογία συνδυαζόμενη με αποθήκευση θερμότητας και συμπληρωματική καύση συμβατικών καυσίμων μπορεί να καταστεί τεχνολογία παροχής φορτίου βάσης, κάτι που όμως συνεπάγεται σημαντικά αυξημένο κόστος. Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα κόστους, δυναμικού και απόδοσης των εν λόγω συστημάτων, ως οικονομικά αποδοτικές προκύπτουν ιδίως οι επενδύσεις στη νότια Ελλάδα (Κρήτη, Ρόδος).

· Γεωθερμία: Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμία είναι εφικτή με διαφορετικές τεχνολογίες. Ωστόσο για τα ελληνικά δεδομένα και με βάση και τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί, η τεχνολογία του δυαδικού κύκλου καθίσταται η πλέον δόκιμη λόγω κυρίως περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων. Το κόστος εγκατάστασης παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του πεδίου και τις απαιτήσεις/βάθη των γεωτρήσεων. Σημειώνεται επίσης ότι για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η κατηγοριοποίηση του ν.3468/2006 με βάση τα θερμοκρασιακά εύρη του ν.3175/2003 είναι προβληματική, καθώς για θερμοκρασίες γεωθερμικού ρευστού Τ<85οC η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τεχνικούς και οικονομικούς όρους παρουσιάζεται ανέφικτη.

· Βιομάζα: Οι μονάδες βιομάζας αποτελούν εν γένει μονάδες βάσης με επιπλέον προστιθέμενη αξία σε περίπτωση εγχώριας πρώτης ύλης. Αν και υπάρχει ένας αριθμός από διαθέσιμες τεχνολογίες, όπως συμβατικές μονάδες καύσης σε εστία, μονάδες ρευστοποιημένης κλίνης, αεριοποίηση, πυρόλυση, κ.λπ., θεωρείται ότι οι συμβατικές μονάδες καύσης σε εστία αποτελούν την πλέον ώριμη τεχνολογία. Το κόστος παραγωγής εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από το είδος και το κόστος προμήθειας της πρώτης ύλης, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο παράγοντα αβεβαιότητας των μονάδων βιομάζας.

· Αέρια από ΧΥΤΑ/Βιολογικούς Καθαρισμούς: Αποτελεί ώριμη τεχνολογικά μέθοδο χρησιμοποίησης του εκλυόμενου μεθανίου από ΧΥΤΑ και βιολογικούς καθαρισμούς κυρίως μέσω ΜΕΚ. Το μοναδιαίο κόστος λειτουργίας εξαρτάται σημαντικά από την απρόσκοπτη παροχή πρώτης ύλης. Η περαιτέρω ανάπτυξη τέτοιων μονάδων εξαρτάται άμεσα από την ακολουθούμενη πολιτική σε σχέση με τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων.

· Βιοαέριο: Όπως και οι μονάδες βιομάζας, οι μονάδες βιοαερίου αποτελούν ώριμες τεχνολογικά μονάδες συνεχούς λειτουργίας. Χρησιμοποιούν κυρίως αγροτικά και κτηνοτροφικά υπολείμματα, καθώς και υπολείμματα από τη βιομηχανία τροφίμων. Η μακροχρόνια τροφοδοσία και το κόστος μεταφοράς αποτελούν σημαντικούς παράγοντες διαμόρφωσης του τελικού κόστους παραγωγής. Παρά το έντονο ενδιαφέρον, έχουν κατασκευαστεί μέχρι στιγμής ελάχιστες μονάδες βιοαερίου, γεγονός που αποτυπώνει και τη δυσκολία κυρίως σε σχέση με τη μακροχρόνια διασφάλιση επαρκούς πρώτης ύλης σε κατάλληλο κόστος.

Η γνωμοδότηση της ΡΑΕ εδώ.

Σχόλια