ΔΕΠΑ: διαγωνισμός για τις τρείς νέες ΕΠΑ

0
3

Στις 21 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία τριών νέων Εταιρειών Παροχής Αερίου σε Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση, αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εξαγορά του 35% των μετοχών των αντίστοιχων Εταιριών Παροχής Αερίου στις τρεις γεωγραφικές περιφέρειες.

Οι ΕΠΑ θα συσταθούν από τον ιδιώτη επενδυτή και τη ΔΕΠΑ από κοινού και θα λειτουργούν στα διοικητικά όρια των αντίστοιχων περιφερειών, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου η οποία θα εκδοθεί για κάθε ΕΠΑ και θα ισχύει για 30 έτη.

Η ΔΕΠΑ θα εκχωρήσει σε κάθε ΕΠΑ τη χρήση των υφιστάμενων υποδομών διανομής φυσικού αερίου, τα υφιστάμενα συμβόλαια προμήθειας πελατών με ετήσια κατανάλωση που δεν υπερβαίνει τις 1000 GWh , όπως επίσης και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του κατασκευασμένου δικτύου διανομής αερίου στην περιοχή αρμοδιότητάς της.

Επίσης η ΔΕΠΑ θα εκχωρήσει τα δικαιώματα προγραμματισμού, μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής και εκμετάλλευσης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης, καθώς και τα δικαιώματα πώλησης φυσικού αερίου σε καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου έως 100 γιγαβατώρες.

Ο ιδιώτης επενδυτής στον οποίοι θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός για κάθε ΕΠΑ θα αναλάβει τη διοίκηση της εταιρείας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης παρέκκλισης που χορηγήθηκε στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δικαιώματα θα είναι αποκλειστικά για 20 χρόνια στην Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και δέκα χρόνια στη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια.

Εκτιμάται ότι, μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων, τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου της Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, της Κεντρικής Μακεδονίας, και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα αποτελούνται από αγωγούς μήκους περίπου 500- 750 χλμ. ανά ΕΠΑ και θα διανέμουν όγκο φυσικού αερίου της τάξης των 100- 200 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως ανά ΕΠΑ.

Όσοι υποψήφιοι περάσουν το στάδιο της προεπιλογής στους διαγωνισμούς θα κληθούν να υποβάλουν προσφορές. Στους διαγωνισμούς έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

(α) Επιχειρήσεις Αερίου με αποδεδειγμένη εμπειρία στους τομείς προμήθειας (πώλησης) φυσικού αερίου σε τελικούς καταναλωτές ή/και κατασκευής, ανάπτυξης, λειτουργίας και διαχείρισης δικτύων διανομής φυσικού αερίου, και

(β) Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει μία τουλάχιστον τέτοια Επιχείρηση Αερίου, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα διαθέτει τουλάχιστον καταστατική μειοψηφία στην εν λόγω Ομάδα Επιχειρήσεων και θα έχει τη διοίκησή της.

Σχόλια