PETROBOT: τα πρώτα ρομπότ για την επιθεώρηση πετροχημικών προϊόντων

0
4

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με μια κοινοπραξία δέκα ευρωπαϊκών εταιρειών με επικεφαλής τη Shell, εγκαινιάζει το σχέδιο PETROBOT για τη δημιουργία ρομπότ τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους επιθεωρώντας τα ίδια δοχεία πιέσεως και δεξαμενές αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται ευρέως στον τομέα του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των πετροχημικών προϊόντων.

Προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των επιθεωρητών, οι εγκαταστάσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου και πετροχημικών προϊόντων είθισται σήμερα να τίθενται εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης: τα δοχεία πιέσεως πρέπει να αποσυνδέονται από τα εν λειτουργία τμήματα της εγκατάστασης (το απλό κλείσιμο της βαλβίδας δεν αρκεί).

Στη συνέχεια, τα δοχεία καθαρίζονται διεξοδικά, προκειμένου να απομακρυνθούν όλα τα προϊόντα που μπορεί να εκπέμψουν εύφλεκτα ή τοξικά αέρια. Κατόπιν, στα μεγαλύτερα δοχεία εγείρονται ικριώματα, ώστε να μπορούν οι επιθεωρητές να έχουν πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα σημεία.

Μετά την επιθεώρηση (η οποία συνήθως διαρκεί μερικές ώρες), επαναλαμβάνονται όλες αυτές οι ενέργειες αντίστροφα.

Αυτή η μακρά και δαπανηρή διαδικασία ενδέχεται σύντομα να αποτελεί παρελθόν χάρη στην τεχνολογία ρομποτικής, μειώνοντας την έκθεση του επιθεωρητών σε πιθανούς κινδύνους, βοηθώντας τον κλάδο να εξοικονομήσει πόρους και χρόνο, αλλά και ανοίγοντας νέες αγορές για την ευρωπαϊκή βιομηχανία ρομποτικής και συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της κατασκευής και συντήρησης ρομπότ.

Στο PETROBOT θα συμμετάσχουν εταίροι από την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και τη Γερμανία για 3ετή περίοδο. Η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 3,7 από τα 6,2 εκατομμύρια ευρώ που θα στοιχίσει το σχέδιο συνολικά.

Το σχέδιο PETROBOT κινητοποιεί ολόκληρη την αλυσίδα αξίας: τους παρόχους των τεχνολογιών ρομποτικής και επιθεώρησης, τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών επιθεώρησης και τους τελικούς χρήστες.

Τα ρομπότ-επιθεωρητές θα δοκιμαστούν στις εγκαταστάσεις των μελών της κοινοπραξίας που είναι τελικοί χρήστες. Ειδικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του σχεδίου αποσκοπούν στην προετοιμασία της μελλοντικής κοινότητας χρηστών ώστε να μεγιστοποιηθεί η διείσδυση της νέας τεχνολογίας.

Καθώς πρόκειται για τεχνολογικό τομέα, οι λύσεις υλικού εξοπλισμού με βάση τη ρομποτική ή οι πλήρεις υπηρεσίες επιθεώρησης μέσω ρομπότ μπορεί να γίνουν ένα σημαντικό εξαγώγιμο προϊόν της ΕΕ.

Τα ρομπότ, καθώς και τα εργαλεία επιθεώρησης με τα οποία είναι εξοπλισμένα, θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω και να παράγονται σε μεγάλη κλίμακα. Θα πρέπει να καταστούν διαθέσιμες υπηρεσίες επιθεώρησης μέσω ρομπότ. Εάν το προϊόν αποδειχθεί επιτυχές, θα αποτελέσει κίνητρο για καινοτομία με στόχο την αντιμετώπιση ακόμη πιο δύσκολων προβλημάτων.

Το PETROBOT έχει ως στόχο την ανάπτυξη και επικύρωση νέων τεχνολογιών επιθεώρησης από ρομπότ στους εξής τομείς:

1. Εσωτερική επιθεώρηση δοχείων πίεσης, όταν το δοχείο βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Ένα ρομπότ (με τη μορφή μακρού σωλήνα ή ερπύστριας) θα εισέρχεται στο δοχείο μέσω φρεατίου επισκέψεως ή ακροφυσίου αφού το δοχείο τεθεί εκτός λειτουργίας. Το ρομπότ θα ελέγχει στη συνέχεια τα τοιχώματα του δοχείου για τυχόν ζημίες.

2. Επιθεώρηση δεξαμενών αποθήκευσης, ενόσω η δεξαμενή βρίσκεται σε χρήση. Ένα ρομπότ θα εισέρχεται στη δεξαμενή ενώ το προϊόν (πετρέλαιο ή ενδιάμεσα προϊόντα) θα παραμένει στη θέση του. Το ρομπότ θα ελέγχει στη συνέχεια τον πυθμένα της δεξαμενής για τυχόν ζημίες.

Για τον έλεγχο των τοιχωμάτων των δοχείων ή του πυθμένα των δεξαμενών, τα ρομπότ θα χρησιμοποιούν ειδικά εργαλεία επιθεώρησης. Τα εργαλεία αυτά θα επιτρέπουν στα ρομπότ να ανιχνεύουν τυχόν ζημίες και πρέπει να είναι το ίδιο αποτελεσματικά όσο ένας αληθινός επιθεωρητής.

Η τακτική επιθεώρηση τμημάτων εγκαταστάσεων επεξεργασίας που είναι εξαιρετικά σημαντικά από την άποψη της ασφάλειας είναι απολύτως απαραίτητη για να διασφαλίζεται η αρτιότητά τους.

Σχόλια