Οι ΑΠΕ «πληρώνουν» τους βιομηχανικούς πελάτες – Ολόκληρο το νομοσχέδιο

0
1113

Με το κόστος που προκύπτει από τη μείωση τιμολογίων ρεύματος προς μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες θα επιβαρυνθούν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες, αλλά και από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ που αναμένεται να κατατεθεί προσεχώς στη Βουλή.

Η εν λόγω επιβάρυνση θα επιβληθεί ως «Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού» και θα αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Ειδικού Λογαριασμού Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού στον διαχειριστή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ώστε να καλυφθεί το κόστος μειωμένων τιμολογίων προς βιομηχανικούς πελάτες υψηλής ισχύος.

Η μείωση των τιμολογίων θεσπίζεται μέσω της δυνατότητας σύναψης ειδικών συμβάσεων ανάμεσα στον ΑΔΜΗΕ και σε βιομηχανικούς καταναλωτές, με τις οποίες ο ΑΔΜΗΕ θα μπορεί να μειώνει μέχρι ενός συμφωνημένου σημείου την παρεχόμενη προς αυτούς ισχύ όταν παρίσταται ανάγκη, με αντιστάθμισμα την παροχή μειωμένου τιμολογίου ρεύματος.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ, που δημοσιοποίησε το energypress (με την επιφύλαξη των αλλαγών της τελευταίας στιγμής από τη νομοπαρασκευαστική Επιτροπή ή το Γενικό Λογιατήριο του Κράτους), προβλέπονται τα εξής για το «Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού»:

1. Σε όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι συνδεδεμένες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή στο Δίκτυο, επιβάλλεται Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού. Στις ανωτέρω μονάδες παραγωγής περιλαμβάνονται όλες ανεξαιρέτως οι μονάδες που εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή στο Δίκτυο, δηλαδή τόσο οι συμβατικές μονάδες παραγωγής όσο και οι μονάδες παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

2. Το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού διαφοροποιείται ανά κατηγορία μονάδων παραγωγής  (λιγνιτικές, πετρελαϊκές, υδροηλεκτρικές, Φυσικού Αερίου, αιολικά, φωτοβολταϊκά, φωτοβολταϊκά Ειδικού Προγράμματος Στεγών, Μικρά Υδροηλεκτρικά, Βιοαέριο/Βιομάζα και ΣΗΘΥΑ (< 35 MWE) και  υπολογίζεται για κάθε κατηγορία Μονάδων Παραγωγής σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

ΜΤΑΕu = ΒΠΠΕ × ΣΔu × ΣΚΕu

όπου:

MTAEu :

Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού ανά μονάδα παραγωγής

ΒΠΠΕ :

Βασικό Ποσοστό Παρακράτησης Εσόδων ίσο με 2%

ΣΔu :

Συντελεστής Διαφοροποίησης ανά κατηγορία μονάδων παραγωγής

ΣΚΕu :

Συνολικά Καθαρά Έσοδα της Μονάδας Παραγωγής

Ο συντελεστής διαφοροποίησης ανά κατηγορία Μονάδων Παραγωγής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έτσι ώστε η χρέωση που προκύπτει να λαμβάνει υπόψη την επίδραση της κάθε κατηγορίας Μονάδων Παραγωγής στην ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας και να εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών.

Ειδικός Λογαριασμός Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού

1. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ τηρεί και διαχειρίζεται Ειδικό Λογαριασμό Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού, πλήρως διαχωρισμένο από τους λοιπούς λογαριασμούς της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, μέσω του οποίου ανακτά πλήρως τα ποσά που καταβάλλει στους αντισυμβαλλόμενους στο πλαίσιο Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου.

2. Έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού είναι τα έσοδα από την επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ).

3. Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού χρησιμοποιούνται από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ αποκλειστικά για την καταβολή του οικονομικού αντισταθμίσματος στους αντισυμβαλλομένους της στο πλαίσιο Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου.

Διαβάστε ολόκληρο το σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ.

Σχόλια