Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας σε εργαστήριο του Agro-Start

0
3

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ), που συμμετέχει ως εταίρος στο έργο AGRO-START, έλαβε μέρος σε δύο Θεματικά Εργαστήρια (Workshops) του έργου στη Ρουμανία και την Ιταλία.

Το πρώτο Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι στις 13 και 14 Μαΐου 2013, με θέμα «Διάγνωση και εκτίμηση της καινοτομίας και αποδοτικότητας στην παραγωγική διαδικασία στους τομείς της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών». Το ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ παρουσίασε τις παρακάτω δύο Καλές Πρακτικές, οι οποίες αναδείχθηκαν στις έξι καλύτερες μεταξύ των 24 που παρουσιάστηκαν από τους εταίρους:

• ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ – «Υπηρεσίες διάγνωσης και αξιολόγησης σε Συνεταιρισμούς Ζωοτεχνίας και σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς / Ομάδες Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών», του ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ

• Foodgrade – «Εφαρμογή του Αειφόρου Κώδικα Γεωργίας της Unilever για τους παραγωγούς βιομηχανικής τομάτας», του ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ

Το δεύτερο Εργαστήριο, με θέμα «Αποτελεσματικές προσεγγίσεις σε χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε παλιά, νέα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες. Ανάλυση του τρόπου υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση στα εργαλεία αυτά», διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια Μολίσε της Ιταλίας στην πόλη Καμπομπάσο, στις 22 και 23 Ιουλίου 2013.

Στο Εργαστήριο παρουσιάστηκαν 24 Καλές Πρακτικές των εταίρων και μετά από διαβούλευση επελέγησαν οι 6 καλύτερες, μεταξύ των οποίων και η Καλή Πρακτική που παρουσίασε το ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ:

• Γ. Δημόκας-Υποστήριξη αγροτών για την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ.
Τα επιλεγμένα παραδείγματα Καλών Πρακτικών των Εργαστηρίων θα συμπεριληφθούν στον Οδηγό Καλών Πρακτικών και με βάση αυτές τις προσεγγίσεις θα αναπτυχθεί το Πρωτόκολλο Υποστήριξης ΝΑ Ευρώπης που θα καθοδηγεί τις εταιρείες στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών υποστήριξης στις ΜμΕ του αγροτικού τομέα, προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Το Έργο ««Διακρατικό δίκτυο για την υποστήριξη των ΜΜΕ στον τομέα της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών» – AGRO-START» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας της ΝΑ Ευρώπης (South-East Europe) και θα διαρκέσει δύο έτη από 01/12/2012 μέχρι 30/11/2014.

Σχόλια