Αλιεία: μειώσεις στις ποσοστώσεις για να ανακάμψουν τα αποθέματα

0
7

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μειώσεις στις αλιευτικές ποσοστώσεις του 2013 για όσα κράτη μέλη δήλωσαν ότι υπερέβησαν τις ποσοστώσεις που τους είχαν χορηγηθεί το 2012.

Η ετήσια αυτή διαδικασία επιβολής μειώσεων επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφενός, να αντισταθμίζει άμεσα τη ζημία που προκαλείται στα αποθέματα που υπεραλιεύθηκαν την προηγούμενη χρονιά και, αφετέρου, να εξασφαλίζει τη βιώσιμη χρήση των κοινών αλιευτικών πόρων από τα κράτη μέλη.

Η Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη δήλωσε: «Καθώς προχωρούμε στην εφαρμογή της αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε την αυστηρή αλλά και δίκαιη εφαρμογή των κανόνων για όλους. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το συνολικό ποσοστό υπεραλίευσης μειώθηκε σε σχέση με πέρυσι. Στόχος μας είναι να συνεχιστεί η τάση αυτή και στο μέλλον. Αυτός θα είναι, μεταξύ άλλων, και ο στόχος των προσπαθειών μας για την εφαρμογή των διατάξεων ελέγχου, κάτι που έχει καθοριστική σημασία για την εξάλειψη της υπεραλίευσης και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αλιευτικών μας αποθεμάτων.»

Μειώσεις των αλιευτικών ποσοστώσεων επιβάλλονται σε αποθέματα που έχουν υπεραλιευθεί την προηγούμενη χρονιά, ενώ επιπλέον μειώσεις επιβάλλονται για υπεραλίευση κατ’ εξακολούθηση, υπεραλίευση άνω του 5%, ή σε περίπτωση που το συγκεκριμένο απόθεμα υπόκειται σε πολυετές σχέδιο.

Ωστόσο, αν ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει ποσόστωση για να αντισταθμίσει την υπεραλίευση, μειώνονται οι ποσοστώσεις για ένα άλλο απόθεμα της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, αφού ληφθεί υπόψη η ανάγκη να αποφεύγονται οι απορρίψεις σε μικτούς τύπους αλιείας.

Η εναλλακτική μείωση των ποσοστώσεων άλλων αποθεμάτων αποφασίζεται κατόπιν διαβούλευσης με το οικείο κράτος μέλος και δημοσιεύεται με έκδοση ξεχωριστού κανονισμού εντός του έτους.

Σχόλια