Φωτοβολταϊκά: διακριτή μεταχείριση των αιτήσεων θεραπείας καταγγέλλει ο ΣΠΕΦ

0
877

Επιστολή προς την Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης απέστειλε ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά), καταγγέλλοντας αυθαιρεσίες στην εφαρμογή των ν. 4098/2012 και ν. 4146/2013, σε ό,τι αφορά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας για την αναμόρφωση του απολογισμού των Αποφάσεων Ολοκλήρωσης των φωτοβολταϊκών επενδύσεων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού ν. 3299.

Ο ΣΠΕΦ ρωτά με ποια λογική δύναται να θεραπευθούν μόνο όσα επενδυτικά σχέδια «κουρεύτηκαν» με τους τυποποιημένους πίνακες των Υπουργικών Αποφάσεων και όχι όσα «κουρεύτηκαν» με τον τυποποιημένο πίνακα της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής (Κ.Γ.Ε.) που αποτέλεσε τον πρόδρομο των πρακτικών αυτών;

Επιπλέον ζητά να εφαρμοστούν ακριβοδίκαια οι διατάξεις του ν. 4146/2013 για όλες τις αιτήσεις θεραπείας και χωρίς αυθαίρετους αποκλεισμούς που στρεβλώνουν εκ νέου το επενδυτικό κλίμα.

Ολόκληρη η επιστολή του ΣΠΕΦ:

Αξιότιμε Κε Υπουργέ και Υφυπουργέ

Σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4098/2012, ΦΕΚ Α’249 από 20/12/12, που ορίζει στο άρθρο 3 περί Δικαίου Επενδυτικών Σχεδίων ρητά πως:

« Επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις των νόμων 2601/1998 (Α΄ 81), 3299/2004 (Α΄261) και 3908/ 2011 (Α΄ 8) όπως ισχύουν, καθώς και σε μεταγενέστερους νόμους που αφορούν ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων, διέπονται, ως προς την εφαρμογή των νόμων αυτών, από τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο αίτησης υπαγωγής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές ή μεταβατικές διατάξεις».

και του ν. 4146/2013, ΦΕΚ Α’ 90 από 18/4/13, ο οποίος στο άρθρο 20, παρ. 21 όρισε πως:

«… Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ενιαίο ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωσή τους, με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής μετά την έκδοση του παρόντος νόμου.. . (νοείται ο ν. 4072 από 11/4/12)»

Επειδή με την εφαρμοστική Εγκύκλιο σας υπ. αριθμ. 18570 από 26/4/13 και σε εφαρμογή του ανωτέρω νόμου παραγγείλατε πως:

«… Το ενισχυόμενο κόστος προκύπτει από τα σχετικά ελεγμένα και πιστοποιημένα παραστατικά/ τιμολόγια, τα οποία υποβάλλει ο επενδυτής και έως το ύψος της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής, στο πλαίσιο του ως άνω διενεργούμενου ελέγχου νομιμότητας…».

Καθώς και πως:

«…Επί επενδυτικών σχεδίων για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ολοκλήρωσης πριν την έκδοση του νόμου 4146/2013, δηλαδή πριν την 18-04-2013, (ημερομηνία δημοσίευσής του) δύναται να υποβληθούν αιτήματα για τη διόρθωση του ποσού επιχορήγησης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 21 του άρθρου 20 του νόμου αυτού…»

Σας ενημερώνουμε πως κατά πλήρη παράβαση των ως άνω διατάξεων έχουν φθάσει καταγγελίες στον σύνδεσμο μας από παραγωγούς των οποίων τα αιτήματα θεραπείας για την αναμόρφωση του απολογισμού της Απόφασης Ολοκλήρωσης σε εφαρμογή του ν. 4146 και με βάσει την έκθεση Κ.Ο.Ε. τους, αποκλείονται αυθαίρετα από την Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, διότι το οριζόντιο κούρεμα που υπέστησαν οι επενδύσεις αυτές ήταν με βάση το Πρακτικό 567 Β / 5-5-2011 της Κ.Γ.Ε. και συγκεκριμένα με τον αυθαίρετο πίνακα ενιαίου τυποποιημένου κόστους Φ/Β επενδύσεων που αυτό για πρώτη φορά εισήγαγε, όμοιο με εκείνους που αργότερα εισήχθησαν στις επίμαχες Υ.Α. σας 26430 από 15/6/12 και 39433 από 4/10/12 εξίσου εφαρμογής αναδρομικά ενιαίου τυποποιημένου κόστους, τις οποίες ακριβώς ο ν. 4146 επιχειρεί να θεραπεύσει.

Ενώ λοιπόν και οι επενδύσεις αυτές (που κουρεύτηκαν με το 567 Β ενιαίο πρακτικό της Κ.Γ.Ε.) υπέστησαν «τυφλό», αναδρομικό και αυθαίρετο κούρεμα στον απολογισμό τους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ κατά παράβαση της έκθεσης Κ.Ο.Ε. τους, αφού η Γνωμοδοτική Επιτροπή δεν ασχολήθηκε για την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης τους με την αξιολόγηση της πιστοποίησης τους βάσει του Κ.Ο.Ε. τους αλλά με την εφαρμογή μαζικά και οριζόντια σε όλες αυτές του ενιαίου πίνακα τυποποιημένου κόστους που εισήγαγε το επίμαχο πρακτικό της Κ.Γ.Ε., δημιουργούνται δυστυχώς δύο ταχύτητες αιτημάτων θεραπείας και εν τέλει εφαρμογής του ν. 4146.

Επειδή η διακριτή αυτή μεταχείριση ομοειδών φωτοβολταϊκών επενδύσεων που υπέστησαν οριζόντιο «τυφλό» κούρεμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στον απολογισμό της Απόφασης Ολοκλήρωσης τους και παρά το γεγονός ότι είχαν πιστοποιηθεί νομίμως από το Κ.Ο.Ε., μέσω εφαρμογής αυθαίρετων και αναδρομικών πινάκων ενιαίου τυποποιημένου κόστους εγκατάστασης (είτε μέσω του Ενιαίου γενικού Πρακτικού 567 Β της Κ.Γ.Ε. από 5/5/2011, είτε μέσω των Υ.Α. σας 26430 από 15/6/12 ή Υ.Α. 39433 από 4/10/12), δεν μπορεί να οδηγεί σε αυθαίρετη, παράνομη και διακριτή μεταχείριση στην εξέλιξη των αιτημάτων θεραπείας τους σε εφαρμογή του ν. 4146. Δηλαδή με ποια λογική δύναται να θεραπευθούν μόνο όσα επενδυτικά σχέδια «κουρεύτηκαν» με τους τυποποιημένους πίνακες των Υ.Α. και όχι όσα με τον τυποποιημένο πίνακα της Κ.Γ.Ε. που αποτέλεσε τον πρόδρομο των πρακτικών αυτών;

Σας παρακαλούμε όπως οι διατάξεις του ν. 4146/2013 περί δυνατότητας αναμόρφωσης του απολογισμού των Αποφάσεων Ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων κατόπιν αιτήματος θεραπείας του επενδυτή και μέχρι του ύψους της έκθεσης Κ.Ο.Ε. τους -αλλά πάντα μακριά από αυθαίρετους τυποποιημένους πίνακες όπως επιχειρήθηκε να εισαχθούν, εφαρμοστούν ακριβοδίκαια για όλες τις αιτήσεις θεραπείας αυτές και χωρίς αυθαίρετους αποκλεισμούς που στρεβλώνουν εκ νέου το επενδυτικό κλίμα.

Σχόλια