«Στοπ» στο φωτοβολταϊκό στην Πεντέλη λόγω αναδασωτέων εκτάσεων

0
4

Απομακρύνεται όπως όλα δείχνουν το ενδεχόμενο δημιουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου στην Πεντέλη, μετά την αποδοχή από το ΥΠΕΚΑ της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία «δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε αναδασωτέες εκτάσεις».

Πιο συγκεκριμένα, στην απόφαση, που φέρει την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Καλαφάτη, με θέμα «Αποδοχή της αριθ. 153/2013 γνωµοδότησης Ν.Σ.τ.Κ.» και αποστέλλεται προς τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της χώρας/Γενικές ∆/νσεις ∆ασών & Αγρ. Υποθέσεων, αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

«∆ιαβιβάζουµε την με αριθμό 153/2013 γνωµοδότηση του Ν.Σ.τ.Κ., που αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων και µικρών υδροηλεκτρικών (Μ.ΥΗ.Ε.) σταθµών σε αναδασωτέες εκτάσεις, την οποία αποδεχόµαστε.

Σύµφωνα µε αυτήν, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε αναδασωτέες εκτάσεις, ενώ, αντιθέτως, επιτρέπεται η εγκατάσταση µικρών υδροηλεκτρικών σταθµών (Μ.ΥΗ.Ε.) σε αυτές (εκτός από εκείνες τις αναδασωτέες εκτάσεις που πριν από την καταστροφή τους ήταν καταγεγραµµένες µε προεδρικά διατάγµατα ως αισθητικά δάση ή Εθνικοί ∆ρυμοί).

Παρακαλούµε να κοινοποιήσετε την παρούσα στις δασικές υπηρεσίες της αποκεντρωµένης διοίκησής σας, για εφαρµογή».

Σχόλια