Δημοτικός λαχανόκηπος στα Χανιά – Μέχρι 31 Ιουλίου οι αιτήσεις

0
11

Παρατείνεται έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του «Δημοτικού Λαχανόκηπου».

Η εν λόγω κοινωνική δομή εντάσσεται στο πλαίσιο των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τη δημιουργία νέων ή τη συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της φτώχειας και χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. (Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»).

Δικαιολογητικά:
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την Υπηρεσία).
2.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
3.Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο, μέσω του οποίου θα βεβαιώνει τη διεύθυνση της κατοικίας του, εφ΄ όσον δεν προκύπτει από τη φορολογική δήλωση εισοδήματος.
4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5.Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος (ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση) και Ε9.

Κατά περίπτωση:
-Σε περίπτωση αναπηρίας, αντίγραφο της Απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής περί του ποσοστού αναπηρίας.
-Σε περίπτωση ανεργίας (άνω των έξι μηνών), κάρτα ανεργίας (φωτοαντίγραφο 2 όψεων) θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ.
-Σε περίπτωση διαζυγίου, αντίγραφο διαζυγίου και επιμέλεια παιδιών.
-Σε περίπτωση διάστασης, ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο, που να πιστοποιεί το γεγονός της διάστασης.
-Σε περίπτωση νεογέννητου, πιστοποιητικό γέννησης από το ληξιαρχείο.
-Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου.
-Σε περίπτωση συνταξιούχων, πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων (Γραφείο Διαμεσολάβησης), ισόγειο Δημαρχείου Χανίων (Κυδωνίας 29). Ώρες κατάθεσης αιτήσεων 9:00 π.μ. έως 13:00.

Σχόλια