ΔΕΗ: «καμπάνα» 4,4 εκατ. Ευρώ από ΡΑΕ για «κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης»

0
6

Πρόστιμο ύψους 4,4 εκατ. ευρώ επέβαλε στη ΔΕΗ η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, καθώς, όπως αναφέρει στην απόφαση της, η Επιχείρηση προχώρησε σε «κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, λόγω της μη συμμόρφωσής της με παλαιότερη απόφαση της ΡΑΕ, αλλά και της άρνησης της να διαπραγματευτεί με τους πελάτες της Μέσης Τάσης (βιομηχανίες και μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις) τα τιμολόγια που χρεώνει και να παρουσιάσει τρεις εναλλακτικές επιλογές».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση:

«Επιβάλλει στην καθής [σ.σ τη ΔΕΗ], κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4001/2011 όπως ισχύει, πρόστιμο ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (4.400.000) Ευρώ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ένεκα, αφενός της μη συμμόρφωσής της με την Απόφαση ΡΑΕ 895/2012, αφετέρου, της από μέρους της γενικότερης άρνησης για υποβολή εναλλακτικών τιμολογίων στους πελάτες της Μέσης Τάσης, σύμφωνα με τα ως άνω εκτενώς αναλυθέντα. Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 36 παρ. 5 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει».

Οπως αναφέρει η ΡΑΕ, κατέληξε σε αυτή την απόφαση, καθώς η ΔΕΗ:

1) Επειδή, με την άρνησή της ή την αδικαιολόγητη εκ μέρους της καθυστέρηση να διαπραγματευτεί ουσιαστικά με τους πελάτες ΜΤ, προσφέροντάς τους προς επιλογή/μελέτη/διαπραγμάτευση/εξειδίκευση/τελική συμφωνία, περισσότερα του ενός ανταγωνιστικά τιμολόγια, προσαρμοσμένα κατά το δυνατόν στα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά φορτίου κάθε πελάτη, ή έστω κάθε υποκατηγορίας πελάτη ΜΤ, η καθής δημιουργεί προϋποθέσεις σοβαρής οικονομικής ζημίας, τόσο στους πελάτες αυτούς, όσο και στην εθνική οικονομία, καταχρώμενη της δεσπόζουσας θέσης της στις αγορές παραγωγής και προμήθειας. Και τούτο διότι, η μη προσφορά και, εν τέλει, η μη εφαρμογή ενός βελτιστοποιημένου, κατά το δυνατόν, τιμολογίου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που να αντανακλά τις ανάγκες και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός πελάτη, και μάλιστα βιομηχανικού, μακροπρόθεσμα αποκλείει την από μέρους του πελάτη ενεργειακά και οικονομικά αποδοτική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις του. Το γεγονός αυτό, στην εν λόγω εμπορική ρυθμιστική αλυσίδα, οδηγεί πιθανότατα σε σπατάλη ενέργειας, και εν τέλει στην αντιοικονομική και δαπανηρή χρήση των σχετικών υποδομών της καθετοποιημένης καθής (σταθμών παραγωγής, δικτύων, κ.α.), εις βάρος βέβαια της εθνικής οικονομίας και του Ελληνα καταναλωτή, που καλείται καταληκτικά να πληρώσει τις ενεργειακά ανορθολογικές πρακτικές του δεσπόζοντα προμηθευτή.

Επειδή, με την απελευθέρωση των τιμολογίων ΜΤ από 1.1.2012, η καθής όφειλε να προβεί σε κατάρτιση περισσοτέρων του ενός τιμολογίων, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στις Βασικές Αρχές Τιμολόγησης (Απόφαση ΡΑΕ 692/06.06.2011), καθώς και στον εκάστοτε ισχύοντα, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, Κώδικα Προμήθειας.

2) Επειδή, η ΔΕΗ, τόσο κατά την 1η.1.2012 (ημερομηνία απελευθέρωσης των τιμολογίων ΜΤ), όσο και κατά την 1η.11.2012 (ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ΡΑΕ 895/2012), αλλά και κατά την 1η.1.2013 (καταληκτική ημερομηνία ταχθείσα από τη ΡΑΕ για την εκπλήρωση του διατακτικού της ως άνω Απόφασής της), καθώς και μέχρι σήμερα (Ιούλιος 2013), κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω δε της δεσπόζουσας αυτής θέσης είχε και έχει ιδιαίτερη υποχρέωση παροχής σε πελάτες ΜΤ τιμολογίων που να συνάδουν με τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους, χωρίς αδικαιολόγητες και μακρές χρονικά καθυστερήσεις.

3) Επειδή, παρά τα ως άνω, η καθής αρνείται να συμμορφωθεί με το ισχύον πλαίσιο, και ιδίως με την Απόφαση ΡΑΕ 895/1.11.2012, με την οποία εκλήθη να υποβάλει κατάλληλες τιμολογιακές προτάσεις, ως άνω.

4) Επειδή, αντιθέτως, η καθής, όπως προκύπτει από το σύνολο των υποβληθέντων στοιχείων, δεν ανταποκρίθηκε στην απαίτηση των πελατών της ΜΤ ως άνω, αλλά αντίθετα με τις ενέργειες και δη με τις παραλείψεις της, στέρησε και στερεί από αυτούς τη δυνατότητα, μέσω συγκροτημένων, ουσιαστικών και ανοικτών διαπραγματεύσεων, να επιλέξουν ένα τιμολόγιο που θα ανταποκρίνεται, κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο, στις δικές τους ανάγκες, και εν τέλει να επωφεληθούν των πλεονεκτημάτων μιας ανταγωνιστικής αγοράς, και κατά τούτο πιθανότατα να θέτει σε σοβαρό οικονομικό κίνδυνο τις επιχειρήσεις αυτές.

5) Επειδή, εκ των ως άνω προκύπτει ότι η καθής, κατέχουσα δεσπόζουσα θέση τόσο στην αγορά παραγωγής όσο και στην αγορά προμήθειας, ενήργησε κατά παράβαση των άρθρων 102 ΣΛΕΕ και 2 ν. 703/77, καθώς αρνήθηκε να διαπραγματευθεί και να προτείνει τιμολόγια σύμφωνα με τα ως άνω.

6) Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4001/11, λόγω της βαρύτητας και της συστηματικότητας της παράβασης που εκτενώς αναλύθηκε ανωτέρω, και κατ’ εφαρμογήν της αρχής της αναλογικότητας, το πρόστιμο προσδιορίζεται με την παρούσα σε ποσοστό 10% επί των εκτιμώμενων εσόδων της καθής από το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου της προς τους μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες ΜΤ, ήτοι αυτούς με ετήσια κατανάλωση πάνω από 13 GWh, και για το χρονικό διάστημα της παράβασης, δηλ. από την ημερομηνία κατά την οποία η καθής όφειλε να υποβάλει εναλλακτικά τιμολόγια, ήτοι από την 01η.01.2013 έως και την 30η.06.2013 (δηλ. για 6 μήνες).

7) Επειδή, από τα στοιχεία που η Αρχή έχει στη διάθεσή της στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, η συνολική ετήσια κατανάλωση των ως άνω πελατών της ΔΕΗ εκτιμάται στις 1,27 TWh περίπου (μέσος όρος ετών 2011 και 2012).

8) Επειδή, από τα στοιχεία που η Αρχή έχει στη διάθεσή της στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, το μέσο ανταγωνιστικό έσοδο της ΔΕΗ από τους ως άνω μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες ΜΤ εκτιμάται, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα χρεώσεις της ιδίας της καθής, στα 69 €/ΜWh.

9) Επειδή, συνεπώς, το έσοδο που η καθής εκτιμάται πως αποκόμισε κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα (01.01.2013-30.06.2013) από τους μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες ΜΤ ανέρχεται σε περίπου 44 (σαράντα τέσσερα) εκατομμύρια Ευρώ. Κατά τούτο, το ως άνω καθορισθέν πρόστιμο ποσοτικοποιείται σε 4,4 εκ. Ευρώ.

10) Επειδή, οίκοθεν νοείται ότι το ποσό του εν λόγω προστίμου δεν μπορεί να ανακτηθεί ως κόστος της καθής, δια της μετακυλίσεως αυτού στους τελικούς καταναλωτές, μέσω των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχόλια