Κοινή Αγροτική Πολιτική: στόχοι, προτεραιότητες και εργαλεία της μεταρρύθμισης (video)

0
6

Στις 26 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), οι Ευρωπαίοι υπουργοί Γεωργίας (το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ολοκλήρωσαν δύο έτη διαπραγματεύσεων σχετικά με το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Στόχος της μεταρρύθμισης ήταν η χάραξη μιας δικαιότερης και πιο «πράσινης» ΚΓΠ στην Ευρώπη που θα αντιμετωπίσει τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και εδαφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γεωργικές και αγροτικές περιοχές σήμερα και θα διασφαλίσει μεγαλύτερη αμεροληψία μεταξύ χωρών, περιφερειών και αγροτών.

Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ στοχεύει να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμης ικανότητα του γεωργικού τομέα της ΕΕ να παράγει τρόφιμα, ενισχύοντας την οικονομική και οικολογική του βιωσιμότητα ενώ διατηρείται η ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής υπαίθρου, των παραδόσεων και των γεωργικών πρακτικών.

Για το συγκεκριμένο σκοπό περιλαμβάνει εργαλεία όπως:

*«Πράσινες πληρωμές»: αυτές προϋποθέτουν ότι οι αγρότες θα επιλέγουν συγκεκριμένες βιώσιμες γεωργικές πρακτικές που ωφελούν τη βιοποικιλότητα, την εδαφική ποιότητα και γενικότερα το περιβάλλον. Στην πράξη το 30% των άμεσων πληρωμών θα κατευθύνονται ειδικά στη βελτιωμένη χρήση φυσικών πόρων.

*Δικαιότερη κατανομή των άμεσων πληρωμών: αυτή προορίζεται για τη μείωση του χάσματος που υπάρχει στα επίπεδα στήριξης μεταξύ Κρατών Μελών καθώς και εντός των Κρατών Μελών η των περιφερειών και για να παρέχει επιπρόσθετα προγράμματα αρωγής σε νέους αγρότες (επί του παρόντος, τα δύο τρίτα των αγροτών είναι άνω των 55 ετών), σε μικρές φάρμες και σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές (όπως η ορεινή γεωργία).

*Στήριξη σε οργανώσεις παραγωγών: με σκοπό την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των αγροτών στη διατροφική εφοδιαστική αλυσίδα και την ανάπτυξη των άμεσων πωλήσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.
Χρηματοδότηση εργαλείων για την ενίσχυση της καινοτομίας στην έξυπνη ανάπτυξη:συμπεριλαμβανομένης μιας νέας Ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης καινοτομίας για αγροτική έρευνα και καινοτομία για την προτροπή στενότερης συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων και αγροτών. Αυτά τα κονδύλια προορίζονται να βοηθήσουν την Ευρώπη να ανταποκριθεί στην αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης τροφίμων (προβλεπόμενη αύξηση 50 % μέχρι το 2030).

*Μέτρα τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας σε αγροτικές περιοχές: για παράδειγμα μέσω στήριξης κατά την έναρξη προγραμμάτων μικρών επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως και 70 000 EUR σε διάστημα 5 ετών

Στο μαγνητοσκοπημένο δελτίο τύπου (VNR) παρουσιάζονται παραδείγματα από τα τέσσερα διαφορετικά αγροτικά μοντέλα από όλη την Ευρώπη τα οποία μαζί απεικονίζουν τις προτεραιότητες της μεταρρύθμισης:
*Αυτό το Ολλανδικό αγρόκτημα, ο μεγαλύτερος παραγωγός πιπεριών στην Ευρώπη, δείχνει ότι η επιτυχία μεγάλης εμπορικής κλίμακας και τα φιλικά προς το περιβάλλον μέτρα μπορούν να συνυπάρξουν.

*Αυτή η γαλακτοπαραγωγική μονάδα σε απομονωμένη περιοχή της βόρειας Σουηδίας αποτελεί παράδειγμα δεοντολογικής, σύγχρονης αγροτικής επιχείρησης μικρής κλίμακας που οφείλει την ύπαρξή της στη χρηματοδότηση μέσω της ΚΓΠ.

*Η Τρανσυλβανία στη Ρουμανία είναι γνωστή για τα τοπία της, υψηλής φυσικής αξίας. Οι αγρότες συμμετέχουν σε προγράμματα γεωργοπεριβαλλοντικά τα οποία καθιστούν εφικτές βιώσιμες μεθόδους διαχείρισης του εδάφους και παραγωγής τροφίμων, παράλληλα με «πράσινες» τουριστικές πρωτοβουλίες.

*Αυτό το Πορτογαλικό αγρόκτημα εκμεταλλεύεται τα «montados» – ένα γεωργο-δασικο-ποιμενικό οικοσύστημα εκατοντάδων χρόνων που συνδυάζει την κτηνοτροφία και τη καλλιέργεια σοδειών, ενώ διατηρεί υψηλά επίπεδα βιοποικιλότητας.

Σχόλια