Φωτοβολταϊκά: βελτίωση απόδοσης μονάδας 1,5MW με το σύστημα ACTIS από ADVARTIA

0
590

Σε σύναψη σύμβασης για τη διαχείριση φωτοβολταϊκής μονάδας ισχύος 1,5 MWp προχώρησε η ADVARTIA. Η μονάδα που έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από τρίτο κατασκευαστή βρίσκεται ήδη στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας της, ενώ η απόδοση της δεν ήταν η αναμενόμενη.

Η ADVARTIA εντόπισε και διόρθωσε δυσλειτουργίες του πάρκου από εσφαλμένο σχεδιασμό και υλοποίηση, επιτυγχάνοντας μεγιστοποίηση της ενεργειακής παραγωγής και αύξηση του βαθμού απόδοσης συνολικά κατά 7% μέσα στους πρώτους έξι μήνες.

Η προσέγγιση έγινε σε τέσσερις φάσεις:
1. Εγκατάσταση του καινοτόμου συστήματος ACTIS
2. Ανάλυση των δεδομένων τηλεμετρίας και μετρήσεων από αυτοψίες
3. Υλοποίηση συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης διορθώνοντας τα άμεσα προβλήματα λειτουργίας
4. Συνεχή και στενή παρακολούθηση της λειτουργίας για τον εντοπισμό «κρυφών» προβλημάτων και περαιτέρω βελτιστοποίηση της λειτουργίας

Η ίδια μεθοδολογία των τεσσάρων φάσεων εφαρμόστηκε με επιτυχία σε εννέα αντίστοιχα έργα στην Ιταλία στις αρχές του 2012, επιτυγχάνοντας σημαντική βελτίωση του μέσου βαθμού ενεργειακής απόδοσης και σε αύξηση της μέσης διαθεσιμότητας άνω του 17%.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η ADVARTIA αναλαμβάνει και διασφαλίζει την άρτια και ολοκληρωμένη λειτουργία & διαχείριση (Operation and Management, O&M) των υφιστάμενων Φ/Β σταθμών με το ευφυές σύστημα διαχείρισης ACTIS. Μέσω του ACTIS παρέχεται η δυνατότητα, αφ’ ενός μεν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να έχουν απομακρυσμένη και συνεχή πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, σε πολλαπλούς και γεωγραφικά κατανεμημένους Φ/Β σταθμούς, αφ’ ετέρου δε η λεπτομερής καταγραφή όλων των διαθέσιμων δεδομένων τηλεμετρίας με σκοπό την ανάλυση σε βάθος της λειτουργίας του πάρκου. Δεν πρόκειται για ένα απλό λογισμικό παρακολούθησης και τηλεπιτήρησης, αλλά για μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα συνολικής διαχείρισης Φ/Β επενδύσεων (Asset Management).

Στο φάσμα υπηρεσιών που παρέχονται, η συντήρηση είναι συνήθως ένα πολύ μικρό μέρος. Η έμφαση δίνεται κυρίως στη σωστή παρακολούθηση του έργου, είτε μέσω των χιλιάδων δεδομένων από μετρήσεις στο πάρκο, είτε μέσω πληροφοριών που συλλέγονται από κάθε μορφή προληπτικής ή διορθωτικής ενέργειας από μηχανικούς της εταιρείας. Η στατιστική ανάλυση των παραπάνω, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν ειδικά για αυτόν το σκοπό από την εταιρεία, οδηγούν βραχυπρόθεσμα σε αύξηση της απόδοσης, διορθώνοντας σε πρώτη φάση τα πιο εμφανή προβλήματα αλλά και μακροπρόθεσμα, μέσω ειδικών παρεμβάσεων, στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του πάρκου ελαχιστοποιώντας απώλειες και μεγιστοποιώντας τη διαθεσιμότητα του.

Με δεκάδες μεγάλα έργα σε Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο και Η.Π.Α., πρωταρχικός σκοπός της ADVARTIA είναι η εξασφάλιση και βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας και του βαθμού απόδοσης των Φ/Β εγκαταστάσεων, μεγιστοποιώντας τα οικονομικά οφέλη της επένδυσης, μέσω εξειδικευμένων Ο&Μ προγραμμάτων που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των επενδυτών.

Σχόλια