Περιβάλλον: oι απόψεις σας μπορούν να καταστήσουν την Ευρώπη «κοινωνία ανακύκλωσης»

0
14

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να μάθει αν, κατά τη γνώμη σας, οι στόχοι για την ανακύκλωση που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα πρέπει να επανεξεταστούν, και με ποιον τρόπο. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα χρησιμοποιηθούν για να συμβάλουν στην ανάπτυξη, ενδεχομένως, νέας νομοθεσίας για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, ως μέρος της ευρύτερης επανεξέτασης των πολιτικών για τα απόβλητα το 2014.

Πολίτες, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, δημόσιες αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να διατυπώσουν τις απόψεις τους έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2013.

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα θέτει σαφείς στόχους για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων και για τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής. Έως το 2020, για παράδειγμα, 50 % των αστικών/οικιακών αποβλήτων και 70 % των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις θα πρέπει να ανακυκλώνονται ή να επαναχρησιμοποιούνται. Οι προαναφερόμενοι στόχοι έχουν ήδη επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις και πολλά κράτη μέλη έχουν καταδείξει τί μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα, με μικρό κόστος και δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας. Αλλά η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών είχε ως αποτέλεσμα να προστεθεί στην περιβαλλοντική ανάγκη και μια σημαντική οικονομική ανάγκη για τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων. Πρόσφατα έγγραφα πολιτικής όπως ο Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη και η πρόταση για το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον παρουσιάζουν τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που θα προκύψουν από μια αποδοτικότερη ως προς τους πόρους και «κυκλική» οικονομία, στόχοι οι οποίοι θα απαιτήσουν:

-την περαιτέρω πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων,
-την αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης έως το μέγιστο εφικτό επίπεδο,
-τον περιορισμό της αποτέφρωσης στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, και
-την εξάλειψη της υγειονομικής ταφής σταδιακά έως το 2020.

Η Επιτροπή εξετάζει εάν και πώς θα πρέπει να προσαρμοστούν οι στόχοι της ΕΕ για τα απόβλητα προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι στόχοι, και στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα συγκεντρωθούν απόψεις σχετικά με τη σκοπιμότητα της ενίσχυσης των υφιστάμενων στόχων ή της εισαγωγής νέων. Οι σχετικές εναλλακτικές δυνατότητες περιλαμβάνουν τον καθορισμό στόχων πρόληψης των αποβλήτων και διαφοροποιημένων στόχων για τις διάφορες ροές αποβλήτων, υλικών και προϊόντων. Στους ερωτηθέντες τέθηκε επίσης το ερώτημα κατά πόσον πρέπει να τεθούν αυστηρότεροι στόχοι για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση καθώς και για τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής ή στόχοι εκτροπής από τους χώρους υγειονομικής ταφής και εάν θα πρέπει να προσαρμοστούν οι στόχοι αυτοί στην ιδιαίτερη κατάσταση κάθε κράτους μέλους. Εξετάζονται επίσης η εφαρμογή των σημερινών στόχων, η βελτίωση των στατιστικών για τα απόβλητα και η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη.

Επόμενα βήματα

Με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή θα προσδιορίσει τις βασικές επιλογές για την ανάπτυξη των στόχων. Στη συνέχεια θα αναλυθούν η δυνητική προστιθέμενη αξία καθώς και οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εναλλακτικών αυτών επιλογών. Μετά το πέρας της ανάλυσης αυτής ενδέχεται να διατυπωθεί νομοθετική πρόταση το 2014, στο πλαίσιο της επανεξέτασης της πολιτικής για τα απόβλητα. Εκτός από την επανεξέταση των στόχων, θα διερευνηθούν επίσης η ύπαρξη τυχόν αλληλεπικαλύψεων στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και οι δυνατότητες απλούστευσης της νομοθεσίας με στόχο τη βελτίωση της σαφήνειας και της συνέπειας.

Η διαδικτυακή διαβούλευση διατίθεται από τον ακόλουθο δικτυακό τόπο:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm

Σχόλια