Πράσινη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων – 3ο Φόρουμ Διαλόγου για το ELINA

0
10

Σύμφωνα με εκτιμήσεις σήμερα παράγονται ετησίως πάνω από 200.000 τόνοι πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων.

H CYCLON, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και η ΑΝΕΚ συνεργάζονται στην υλοποίηση ενός έργου για την προώθηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων που περιλαμβάνουν μείγματα καυσίμων, λάσπες δεξαμενών καυσίμων και άλλα πετρελαιοειδή και δεν καλύπτονται από τον Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 82/2004 για την Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.

Το έργο “Integrated Green Life-Cycle Management of Waste Oils and Petroleum Residues” – ELINA (LIFE10 ENV/GR/000606) συγχρηματοδοτείται από το LIFE+ Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2011 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2014.

Το έργο ΕLINA στοχεύει στην ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα διερευνηθούν και θα παρουσιαστούν οι πρακτικές συλλογής και παράλληλα θα γίνουν προτάσεις για βελτίωση μέσω της αποδοτικότερης διαλογής στη πηγή. Στα πλαίσια του έργου και για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί καταγραφή των πηγών πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων ώστε να δημιουργηθεί δίκτυο σημείων συλλογής. Ως αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία ολοκληρωμένης πρότασης κύκλου διαχείρισης των αποβλήτων αυτών με την επαναχρησιμοποίησή τους στην παραγωγική διαδικασία

Οφέλη
Η ολοκληρωμένη πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Καταλοίπων και Αποβλήτων με βάση τον Κύκλο-Ζωής θα συμβάλλει:

*Στην βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος.

*Στην εφαρμογή στην πράξη της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

*Στην προστασία των φυσικών πόρων.

*Στη βελτίωση της επεξεργασίας των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (αποτρέποντας την ανάμειξη τους με άλλα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα).

*Στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διαλογής στην πηγή, μεταφοράς και επεξεργασίας των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων.

*Στη γενικότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, τόσο των παραγωγών αυτών των αποβλήτων, όσο και του ευρύτερου κοινού.

Το 3ο Φόρουμ Διαλόγου του έργου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Ιουνιου 2013 και ώρα 10:00 π.μ στην Αθήνα, στον Πολυχώρο “104″, Ευμολπιδών 41, Γκάζι.

Στα δύο προηγούμενα Φόρα Διαλόγου παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ, της βιομηχανίας, του κλάδου των πετρελαιοειδών, των οργανισμών λιμένων και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς.

Σχόλια