Απορρίμματα στην Αττική: να επανεξεταστεί το έργο στη Φυλή λένε 3 φορείς – Αναλυτικά οι προτάσεις

0
12

Σε συνέχεια της αποδοχής εκπροσώπων και φορέων στην πρωτοβουλία του ΠΑΣΕΠΠΕ, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας με θέμα «Όροι και Προϋποθέσεις για τη διαχείριση των Απορριμμάτων της Αττικής. Διαπιστώσεις – Προτάσεις».

Οι διαπιστώσεις των φορέων που συμμετείχαν (ΠΑΣΕΠΠΕ, Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών, Οικολογικήη Εταιρεία Ανακύκλωσης) και οι προτάσεις που προέκυψαν από τις συναντήσεις σχετικά με την διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική έχουν ως εξής:

—ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

* Τα τελευταία τέσσερα χρόνια παρατηρείται σημαντική μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων στην Αττική της τάξης άνω του 25% αθροιστικά. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι λόγω της οικονομικής κρίσης θα συνεχιστεί και τα επόμενα έτη, αλλάζοντας τις παραδοχές του ΠΕΣΔΑ για τις παραχθησόμενες διαχρονικές ποσότητες απορριμμάτων.

* Από το 2010 και μετά, έχουν αυξηθεί υπέρμετρα οι πλανόδιοι συλλέκτες σε όλη την Αττική, που αλλάζουν δραστικά την σύσταση των σύμμεικτων και των προδιαλεγμένων απορριμμάτων, στερώντας χρήσιμα υλικά από την ανακύκλωση, τις σημερινές και μελλοντικές μονάδες ανάκτησης και επεξεργασίας.

* Δεν έχουν διερευνηθεί επίσημα από την πολιτεία οι όροι και οι προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων της Οδηγίας 98/2008 με την εφαρμογή του υπάρχοντος ΠΕΣΔΑ.

* Έχει αυξηθεί η αβεβαιότητα για την τήρηση των όποιων συμφωνιών (όπως εγγυημένες ποσότητες απορριμμάτων, εύρος σύστασης των απορριμμάτων κ.λπ.) λειτουργίας των μονάδων που θα προκύψουν από τις συμβάσεις ανάθεσης των έργων με τους αναδόχους.

* Έχει αυξηθεί η αβεβαιότητα για την εξασφάλιση και συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων σε έργα επεξεργασίας στην Αττική.

* Η υλοποίηση του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ έχει ξεκινήσει με την προκήρυξη των τεσσάρων έργων επεξεργασίας απορριμμάτων σε Φυλή, Λιόσια, Κερατέα, Γραμματικό, με τη μορφή διαγωνισμού ΣΔΙΤ, και με τις αντίστοιχες αρχικές ετήσιες δυναμικότητες 700.000 τόνοι, 400.00 τόνοι, 127.500 τόνοι, 127.500 τόνοι.

—ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις και με γνώμονα την εμπειρία και γνώση του όλου διαχρονικού προβλήματος διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική, οι φορείς συμφώνησαν στην διατύπωση των παρακάτω προτάσεων, που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην δρομολόγηση οριστικών λύσεων για την Αττική.

* Κρίνεται απολύτως αναγκαία η εφαρμογή κατά προτεραιότητα της ιεράρχησης των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης, σύμφωνα με την αντεστραμμένη πυραμίδα προτεραιοτήτων της Ε.Ε. Επομένως, πρέπει να εφαρμοσθούν/χρηματοδοτηθούν πολιτικές και δράσεις :

– Για την Πρόληψη
– Για την αλλαγή της σημερινής πολιτικής χρέωσης των δημοτικών τελών καθαριότητας με την εφαρμογή του «Πληρώνω όσο Πετάω»
– Για επιπλέον συστηματική και στοχευμένη ενημέρωση των πολιτών
– Για εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) οργανικών με ειδικό «καφέ» κάδο
– Για δημιουργία πράσινων σημείων (Green Points) σε όλη την Αττική
– Για χρήση μηχανικών κομποστοποιητών σε μεγάλους παραγωγούς οργανικού

* Είναι αναγκαία η σταδιακή εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ Αττικής, ταυτόχρονα με την άμεση επικαιροποίησή του, όπου θα διερευνηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων των Οδηγιών 31/1999 και 98/2008.

* Λαμβάνοντας όμως υπ΄όψιν την επιτακτική ανάγκη απορρόφησης των σχετικών Ευρωπαϊκών Πόρων σε συνδυασμό με την εξέλιξη των διαγωνισμών των υπό δημοπράτηση έργων υπάρχει άμεση ανάγκη για υλοποίηση των ανωτέρω ώστε να μην προκύψει καθυστέρηση.

Η δρομολόγηση των παραπάνω δράσεων θα αλλάξει την δυναμική της παραγωγής υπολειμμάτων προς επεξεργασία και θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τον αριθμό και την δυναμικότητα των μονάδων επεξεργασίας τους. Τα νέα αυτά δεδομένα θα συμβάλλουν στη ρεαλιστική προσέγγιση των δεδομένων σχεδιασμού και απόδοσης των δημοπρατούμενων έργων ουσιαστικά.

* Στα πλαίσια της σταδιακής υλοποίησης των έργων προτείνουμε:

να προχωρήσουν κατά προτεραιότητα η δημοπράτηση ενός μεγάλου έργου επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής (Λιόσια) με δυνατότητα επεξεργασίας και προδιαλεγμένων οργανικών, με δυναμικότητα της τάξης των 400.000 t/y καθώς και των μονάδων σε Γραμματικό και Κερατέα δυναμικότητας 127.500 t/y, ενώ να επαναξεταστεί υπό τα νέα δεδομένα του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ η κατασκευή του έργου της Φυλής δυναμικότητας 700.000 t/y.

– να προχωρήσει η δημοπράτηση τριών (3) μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών σε Φυλή, Γραμματικό και Κερατέα, με πιθανή εμπλοκή των αναδόχων στην τοποθέτηση/διαχείριση καφέ κάδων, για εξασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων σε δυναμικότητες πολύ μεγαλύτερες από αυτές, που περιέχονται στον υπάρχοντα ΠΕΣΔΑ Αττικής.

– Τα δημοπρατούμενα έργα να κατασκευαστούν με πρόνοια ώστε εκτός από σύμμεικτα να υποδέχονται ισοδυνάμως και προδιαλεγμένα απορρίμματα.

* Να εκσυγχρονισθεί το υπάρχων ΕΜΑΚ στα Άνω Λιόσια, ώστε να αυξηθεί σημαντικά η ανάκτηση υλικών (π.χ. χαρτί, πλαστικά, ύφασμα) και να μειωθεί η παραγωγή RDF, με ταυτόχρονη πλήρη λειτουργία του, ώστε να μπορέσει να φθάσει σε δυναμικότητες επεξεργασίας της τάξης των 400.000 t/y.

* Να διατεθεί μέρος των διαθέσιμων πόρων της Αττικής είτε στους Δήμους, είτε σε άλλους φορείς ανάπτυξης τοπικών δράσεων, είτε σε ιδιωτικούς φορείς, είτε σε συμπράξεις ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν άμεσα μικρές μονάδες επεξεργασίας, όπως κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών, Πράσινων Σημείων, εναλλακτικής διαχείρισης ειδικών υλικών, κλπ.

* Σε σχέση με την προκήρυξη των έργων κρίνεται ότι η επιλογή κάθε έργου θα πρέπει να συμβάλλει στην διασφάλιση της επίτευξης των στόχων των Οδηγιών 31/1999 & 98/2008, και άρα κάθε έργο θα πρέπει να εντάσσεται σε κάποιο από τα σενάρια του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Αττικής, τα οποία αποδεδειγμένα θα επιτυγχάνουν τους στόχους αυτών των Οδηγιών.

* Τα δε έργα αυτά να αποτελούν ολοκληρωμένες λύσεις που να περιλαμβάνουν και την αξιοποίηση των παραγόμενων προϊόντων.

* Επίσης, σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης επιλογής αναδόχου των υπό δημοπράτηση έργων προτείνεται ότι θα πρέπει κατ΄ελάχιστον να συμπεριληφθούν τα εξής:

– Το Gate Fee
– η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
– το ποσοστό επί των εισερχομένων που ανακτάται για ανακύκλωση ή εναλλακτική διαχείριση
– η ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς
– ο όγκος του υπολείμματος που οδηγείται για ταφή

Ο αλγόριθμος αξιολόγησης να δίνει δε βαρύτητα κατά 70% στο gate fee και κατά 30% στην τεχνική λύση και τα λοιπά ως άνω κριτήρια.

 

Σχόλια