ΕΣΗΑΠΕ: τα πολλά φωτοβολταϊκά με υψηλές ταρίφες ευθύνονται για το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ

0
9

eshape-elleimma-laghe-fotovoltaika-98394Την αναστολή νέων συνδέσεων στα φωτοβολταϊκά, ανεξάρτητα αν πρόκειται για οικιακά συστήματα σε στέγη ή μεγάλα έργα ενταγμένα στο fast track και μείωση των εγγυημένων τιμών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με ανάλογη επέκταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ προτείνει μεταξύ άλλων ο Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ), ως μέτρο αντιμετώπισης του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ.

Οι προτάσεις του Συνδέσμου περιλαμβάνονται αναλυτικά σε επιστολή που έχει σταλεί στον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μάκη Παπαγεωργίου.

Ο ΕΣΗΑΠΕ θεωρεί ότι μετά και την πρόσφατη δημοσίευση των σχετικών αναλυτικών στοιχείων του ΛΑΓΗΕ, «είναι πλέον πασίδηλο ότι η κύρια αιτία της όξυνσης του προβλήματος κατά την τελευταία διετία είναι η αθρόα ένταξη Φ/Β συστημάτων στο Σύστημα με εξαιρετικά υψηλές ταρίφες. Η διείσδυση των ακριβών αυτών Φ/Β είναι τόσο ταχεία, ώστε πανελλαδικά να έχουν ξεπεραστεί οι στόχοι του ΕΣΔ για το 2020 επτά (7) έτη νωρίτερα εντείνοντας περαιτέρω το πρόβλημα ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού».

Εξίσου βασική αιτία του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, σύμφωνα με τον ΕΣΗΑΠΕ, αποτελεί ο «πανθομολογούμενος λανθασμένος τρόπος προσδιορισμού του ύψους του ΕΤΜΕΑΡ, που έχει ως αποτέλεσμα την επιδότηση των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας εις βάρος της βιωσιμότητας των πλέον ανταγωνιστικών τεχνολογιών ΑΠΕ, όπως τα Αιολικά και τα Μικρά Υδροηλεκτρικά».

Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι “κατά τα τελευταία 4 έτη, ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ έχει επιδοτήσει τουλάχιστον με 400 εκατ. Ευρώ το κόστος των Προμηθευτών εις βάρος των προαναφερόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ. Ειδικά δε τις τελευταίες εβδομάδες, η Οριακή Τιμή Συστήματος κινείται περί τα 25 Ευρώ ανά Μεγαβατώρα με αποτέλεσμα, να επιδοτείται το κόστος των Προμηθευτών με τουλάχιστον 55 Ευρώ για κάθε Μεγαβατώρα ΑΠΕ και να συσσωρεύεται συνεχώς νέο, ακόμα μεγαλύτερο έλλειμμα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ”.

Στην επιστολή του Συνδέσμου αναφέρεται ρητά ότι “η καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων ή αποσπασματικές προσπάθειες να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, έχουν ως συνέπεια την διατήρηση και σε ορισμένες περιπτώσεις την όξυνση του προβλήματος”.

Τα μέτρα που θεωρεί ο ΕΣΗΑΠΕ ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα και αποτελεσματικά το πρόβλημα και, κυρίως, τις αιτίες του τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, είναι, αυτολεξεί, τα εξής:

1. Προσωρινή αναστολή σύνδεσης νέων Φ/Β σταθμών στο ηλεκτρικό σύστημα, εντός διμήνου από λήψης σχετικής ΥΑ, ή εντός 7μήνου για τις περιπτώσεις που για την σύνδεσή τους απαιτούνται νέα έργα επέκτασης του Συστήματος.

Στη ρύθμιση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες Φ/Β σταθμών, συμπεριλαμβανομένων των μικρών Φ/Β για τις στέγες και όλων των Φ/Β έργων που έχουν ενταχθεί ή έχουν αιτηθεί την ένταξή τους στο fast track. Η επιβολή της αναστολής αυτής είναι επιβεβλημένη αλλά και νομοθετικά κατοχυρωμένη δεδομένου ότι συντρέχουν σημαντικοί λόγοι που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, η δε διάρκεια της θα πρέπει να συνδεθεί ευθέως με την πρόοδο της μείωσης του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ.

2. Διαμόρφωση αναλογικών (μη οριζόντιων) περικοπών των «εγγυημένων» εσόδων όλων των εν λειτουργία Φ/Β έργων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έναντι επέκτασης της διάρκειας ισχύος των υπογεγραμμένων συμβάσεών τους

3. Αύξηση του ποσού που καταβάλλουν οι Προμηθευτές στον Ειδικό Λογαριασμό που σήμερα είναι η ΟΤΣ για κάθε πράσινη μεγαβατώρα. Κατ’ ελάχιστον, το ποσό που θα καταβάλλουν οι Προμηθευτές θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση την Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (ΟΤΑ).

4. Ενίσχυση της ρευστότητας όλων των παραγωγών ΑΠΕ με την πληρωμή, σε μηνιαία βάση, όλων των παραγωγών ΑΠΕ με ένα ελάχιστο ποσόν το οποίο θα καθορίζεται ως το γινόμενο της διατεθείσας από αυτούς ενέργειας στο δίκτυο επί μία συγκεκριμένη ελάχιστη τιμή ανά MWh, ίδια για όλους. Η τιμή αυτή θα καθορίζεται διαφανώς, με βάση τα συνολικά λειτουργικά μηνιαία διαθέσιμα του ΛΑΓΗΕ και θα είναι προφανώς μεγαλύτερη από την ΟΤΑ. Οι παραγωγοί θα πιστώνονται για το υπόλοιπο των οφειλομένων, τα οποία θα καταβάλλονται αναλογικά, όπως μειώνεται το χρέος του ΛΑΓΗΕ.

5. Διασφάλιση αυξημένων εσόδων και πόρων για την ομαλή λειτουργία της ηλεκτρικής αγοράς και τον ΛΑΓΗΕ, μέσα από:

● Τους πόρους του Πράσινου Ταμείου
● Την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ
● Την «έξυπνη» διαχείριση των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων
● Τη σοβαρή και συνδυασμένη (ΥΠΕΚΑ-ΥΠΟΙΚ-ΡΑΕ) διερεύνηση της δυνατότητας στήριξης της αγοράς ηλεκτρισμού μέσω του EFSF.

6. Επανεξέταση της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που επεβλήθη, καθώς όπως έχουμε αναδείξει με παλαιότερες θέσεις / επιστολές μας, αφενός είναι άδικη – επειδή όλες οι υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ πλην των Φ/Β έργων δεν έχουν την παραμικρή συνεισφορά στο έλλειμμα, αφετέρου δε καθίσταται καταστροφική για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ πλην των Φ/Β έργων. Η εισφορά θα πρέπει να είναι ανάλογη του ελλείμματος που προκαλεί κάθε τεχνολογία ΑΠΕ στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, καθώς και των αποδόσεων κάθε τεχνολογίας προ και μετά εισφοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος των παραπάνω προτάσεων του ΕΣΗΑΠΕ (όπως η μείωση των εγγυημένων τιμών και η αναστολή αδειών) βρίσκονται σε πολλά σημεία σε αντιδιαστολή με εκείνες που έχουν καταθέσει άλλοι φορείς των φωτοβολταϊκών.

Σχόλια