Βιοαέριο: τι προβλέπει το ΥΠΕΚΑ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων

0
433

bioaerio-perivallontikes-adeies-97675Σε ισχύ τέθηκε η υπ” αρίθμ. οικ. 166640 απόφαση του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Πρόσθετες υποχρεώσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας».

Σύμφωνα με την νέα Υπουργική Απόφαση, κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας (κατηγορία ιδ και ιετου ν. 3851/2010, ΦΕΚ Α΄ 85) και στις οποίες χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες οι κάτωθι:

α) ζωικά υποπροϊόντα της κατηγορίας 2 και 3 σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1069/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τα αναφερόμενα στοάρθρο 32 αυτού και σε κάθε περίπτωση προέρχονται από εγκεκριμένες και καταχωρημένες σε μητρώα εγκαταστάσεις ή μονάδες,

β) «απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία, προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων» (ΚΩΔΙΚΟΣ 02 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων), εκτός από τους κωδικούς ΕΚΑ02 01 04, 02 01 08, 02 01 09, 02 01 10, 02 02 04, 02 03 99,02 04 01, 02 04 02, 02 05 99, 02 06 02, 02 07 03,

γ) ενσιρώματα και υπολείμματα ενεργειακών φυτών,

πρέπει να παρατίθενται τα ισοζύγια αζώτου και φωσφόρου, τα οποία εξαρτώνται αποκλειστικά από τη σύνθεση των πρώτων υλών, προκειμένου να υπολογίζεται η απαιτούμενη έκταση για τη διάθεση του οργανικού υγρού (μέσου λίπανσης)/ στερεού (λιπάσματος ή/και βελτιωτικού εδάφους σύμφωνα με την παράγραφο 22 του άρθρου 3 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1069/2009/ΕΚ) χωνεμένου υπολείμματος που εξέρχεται από τον βιοαντιδραστήρα (χωνευτή).

Παράλληλα, για την έκδοση άδειας λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων ο φορέας του έργου πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία που χορηγεί την άδεια λειτουργίας, κοινοποιώντας αντίγραφο στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή:

Α. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής του αγροτεμαχίου συμφωνεί ως προς τα κάτωθι:

Ι. Ότι θα χρησιμοποιεί ως μέσο λίπανσης του αγροτεμαχίου το οργανικό υγρό / στερεό χωνεμένο υπολείμματος βιομηχανίας παραγωγής βιοαερίου, σε ποσότητες θρεπτικών συστατικών ανά στρέμμα που επιβάλει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία συμπεριλαμβανομένωντων διατάξεων της υπ’ αριθ. οικ. 16190/1335/1997 κοινήςυπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», (ΦΕΚ Β΄ 519), όπως ισχύει,

II. Την έκταση του αγροτεμαχίου διάθεσης του οργανικού υγρού/στερεού χωνεμένου υπολείμματος,

III. Τη θέση, το τοπωνύμιο, τη Δημοτική Ενότητα καιτο Δήμο της θέσης του αγροτεμαχίου.

Β. Και σε αντιστοιχία με τα έγγραφα του εδαφίου Α:

α) είτε χάρτη εντοπισμού με αριθμημένα τα αγροτεμάχια διάθεσης του οργανικού υγρού /στερεού χωνεμένου υπολείμματος,

β) είτε τους 13ψήφιους κωδικοποιημένους αριθμούς του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων που αντιστοιχούν σε κάθε αγροτεμάχιο.

Σχόλια