Φωτοβολταϊκά-ΑΠΕ: τι διευκρινίζει η ΡΑΕ για τις άδειες παραγωγής και εγκατάστασης

0
112

Διευκρινίσεις αναφορικά με την ισχύ της άδειας παραγωγής μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα μηνών από την έκδοσή της, κατά την οποία ο αδειούχος καλείται να προβεί αμελλητί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, δίνει η ΡΑΕ με αφορμή το πλήθος ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Αρχή επί του θέματος.

Ειδικότερα, η ΡΑΕ διευκρινίζει:

1. Όπως ισχύει για κάθε διοικητική πράξη, η Άδεια Παραγωγής, από την έναρξη ισχύος της έως την ακύρωσή της με δικαστική απόφαση, ή την ανάκλησή της ή την κατάργησή της από τη Διοίκηση, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της.

2. Όπως ρητά αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 «Η Ρ.Α.Ε. ανακαλεί την άδεια παραγωγής στην περίπτωση μη συμμόρφωσης του αδειούχου με την ανωτέρω υποχρέωση, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 5 με την οποία εγκρίνεται ο Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.». Ως εκ τούτου, η παύση ισχύος της Άδειας δεν επέρχεται αυτοδικαίως με την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα (30) μηνών της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, αλλά με την ανάκληση της Άδειας, εφ’ όσον κριθεί ότι συντρέχουν οι ειδικότερες προϋποθέσεις ανάκλησης που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (άρθρα 42 επ. της ΥΑΠΕ/Φ1/14810/ 25.10.2011 ΦΕΚ Β΄ 2373)  και εφ’ όσον έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία ανάκλησης που περιγράφεται στον Κανονισμό αυτό.

3. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου βάσει των εξαμηνιαίων δελτίων προόδου, τα οποία υποβάλλονται από τον κάτοχο της άδειας του έργου και εφ’ όσον κρίνει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την ανάκληση της άδειας, σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, προβαίνει στις νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάκληση αυτή. Η πράξη ανάκλησης της άδειας δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαύγεια και αποτυπώνεται στο Μητρώο Αδειών, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και ανανεώνεται κάθε μήνα.

4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι Άδειες Παραγωγής οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί από τη ΡΑΕ ή δεν έχουν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση ισχύουν για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο σώμα της Άδειας, έως την ανάκληση, κατάργηση ή ακύρωσή τους.

Σχόλια