Συνήγορος του Πολίτη: το «χαράτσι» της ΔΕΗ να μην πλήττει τους κοινωνικά ευάλωτους

0
7

Ανακοίνωση με την οποία συντάσσεται με την πρόσφατη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε παράνομο το Ειδικό Τέλος Ακινήτων εξέδωσε σήμερα, Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, ο Συνήγορος του Πολίτη.

Μάλιστα ο Συνήγορος του Πολίτη καλεί τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, να επανασχεδιάσει τις διαδικασίες είσπραξης του Τέλους ώστε να μην πλήττονται οι κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Ο Συνήγορος του Πολίτη επανειληµµένως έχει επισηµάνει σοβαρά προβλήµατα που σχετίζονται µε την επιβολή, τον υπολογισµό και την είσπραξη µέσω της ∆ΕΗ του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗ∆Ε).

Αυτά αποδείχθηκαν µάλιστα ιδιαιτέρως επαχθή για τις ευάλωτες κατηγορίες πολιτών, οι οποίες δεν εντάσσονται στις τυπικές οµάδες, που εκ του νόµου απαλλάσσονται από το τέλος, αδυνατούν όµως να το καταβάλουν, λόγω πραγµατικής απουσίας
εισοδήµατος.

Αναδεικνύοντας τα προβλήµατα αυτά, η Αρχή είχε προτείνει µε έγγραφο στον Υπουργό Οικονοµικών τον επανασχεδιασµό των παραπάνω διαδικασιών.

Στο ίδιο πνεύµα κινήθηκε και η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία µε την υπ’ αριθµ. 1972/2012 απόφαση έκρινε ότι η δυνατότητα της ∆ΕΗ και των εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος να προβαίνουν σε διακοπή της
παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος προς τον καταναλωτή, σε περίπτωση µη καταβολής του τέλους, αντίκειται στο Σύνταγµα. Αυτό διότι µεταξύ άλλων προσβάλλεται και η ελευθερία των συµβάσεων, η οποία αποτελεί ειδική εκδήλωση του συνταγµατικού δικαιώµατος του καθενός να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας.

Σε πρόσφατη απόφασή του το Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών επίσης συµφωνεί µε τις επιφυλάξεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ως προς τη νοµιµότητα είσπραξης του τέλους µέσω των λογαριασµών ηλεκτροδότησης.

Ειδικότερα, το Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών µε την υπ’ αρίθµ. 1101/2012 απόφασή του, κρίνει ότι η παρέµβαση του νοµοθέτη στη σύµβαση, µεταξύ του καταναλωτή και του παρόχου ηλεκτρικού ρεύµατος, συνιστά προσβολή του δικαιώµατος του καταναλωτή για ελεύθερη απόλαυση των δικαιωµάτων του που απορρέουν από τη σχετική σύµβαση προµήθειας. Η δε διακοπή της ηλεκτροδότησης, ως κύρωση για οφειλή του ΕΕΤΗ∆Ε, αντίκειται στις αρχές της αναλογικότητας και της προστασίας της προσωπικότητας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι, επιβάλλεται πλέον να εξορθολογιστεί ο τρόπος υπολογισµού του ΕΕΤΗ∆Ε και να επανασχεδιαστεί η διαδικασία είσπραξής του, ως δηµόσιο έσοδο».

Σχόλια