ΑΠΕ: τι ισχύει με εγγυητικές επιστολές, άδειες και Μικρές Ανεμογεννήτριες

0
152

Κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ που ρυθμίζει το καθεστώς αδειοδότησης και ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα μας.

Το νέο νομοσχέδιο ρυθμίζει θέματα όπως οι εγγυητικές επιστολές, η ισχύς των αδειών, αλλά και η ανάπτυξη στις μικρές ανεμογεννήτριες.

Αναλυτικότερα:

—Εγγυητικές Επιστολές

Οι επενδυτές καταθέτουν εγγυητική επιστολή ταυτόχρονα με την υποβολή αιτήματος για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται ως εξής:

* 120.000 Ευρώ για κλίμακα ισχύος της μονάδας έως και 1 MW,
* 70.000 ευρώ για το τμήμα της ισχύος από 1 MW έως και 10 MW,
* 40.000 ευρώ για το τμήμα της ισχύος από 10 MW έως και 100 MW και
* 20.000 ευρώ για το τμήμα της ισχύος πάνω από 100MW.

Παραδείγματος χάρη, για ένα φωτοβολταϊκό 150 Κιλοβάτ, ο επενδυτής θα πρέπει να εξασφαλίσει εγγυητική 120.000 Ευρώ, ενώ για ένα αιολικό ισχύος 15 Μεγαβάτ 230.000 ευρώ.

Σε περίπτωση μη αποδοχής της χορηγούμενης προσφοράς σύνδεσης, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται.

Εάν δεν ανανεωθεί τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της ή εάν εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης δεν έχει συναφθεί σύμβαση σύνδεσης η εγγυητική καταπίπτει υπέρ του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999.

Με την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης το ποσό της εγγυητικής επιστολής μειώνεται κατά το ήμισυ. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι σταθμοί ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε κτήρια, ανεξαρτήτως ισχύος (φωτοβολταϊκά σε στέγες).

—Ετήσιο τέλος ΑΠΕ

* Τρία χρόνια μετά τη λήψη της άδειας για μονάδα ΑΠΕ, ο κάτοχός της επιβαρύνεται με ετήσιο τέλος 1.500 ευρώ ανά μεγαβάτ. Η υποχρέωση αυτή, λήγει με την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού.

* Σε παλαιές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι την ισχύ της νέας ρύθμισης, η υποχρέωση αυτή ξεκινά πέντε χρόνια από τη έκδοση της άδειας.

*Για το 2013 το Τέλος καταβάλλεται εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ 1ης Ιουνίου και 30ης Σεπτεμβρίου.

*Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το Τέλος, τότε παύει αυτοδικαίως η ισχύς της άδειας.

* Το ύψος του Τέλους μπορεί να αναπροσαρμόζεται με ανώτατο όριο τις 3.000 ευρώ ανά μεγαβάτ.

—Εγκατάσταση ΑΠΕ

Είναι δυνατή η άπαξ μεταβολή του τόπου εγκατάστασης, με τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή της προσφοράς σύνδεσης αντίστοιχα σε περιπτώσεις όπου, μετά την χορήγηση της άδειας παραγωγής ή της προσφοράς σύνδεσης, μεταβάλλεται το νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο χωροθέτησης με αποτέλεσμα, να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση του σταθμού στη θέση που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Η νέα θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι εντός ζώνης 5 χιλιομέτρων από τα όρια της περιοχής στην οποία βρισκόταν η αρχική θέση εγκατάστασης.

Μικρές ανεμογεννήτριες

Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ προετοιμάζει πρόγραμμα για μικρές ανεμογεννήτριες ισχύος έως 50 Κιλοβάτ σε γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις αντίστοιχο με εκείνο για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες.

Η παραγόμενη και καταναλισκόμενη ενέργεια σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον ίδιο χώρο στον οποίο αναπτύσσεται ο σταθμός θα μπορούν να συμψηφίζονται.

econews

Σχόλια