Καύσιμα: τι προβλέπει το σύστημα εισροών-εκροών στα πρατήρια

0
23

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση που αφορά στη λειτουργία του συστήματος ελέγχου εισροών–εκροών στα πρατήρια καυσίμων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την Απόφαση  «Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων».

—Τι προβλέπει το σύστημα εισροών-εκροών

*Μετράει αδιάλειπτα τη στάθμη του καυσίμου εντός της δεξαμενής, παρακολουθεί, καταγράφει και συγκρίνει τις ποσότητες των εξερχόμενων από τις αντλίες καυσίμων, με τις αντίστοιχες εξερχόμενες ποσότητες καυσίμων από τις δεξαμενές κατά τη λειτουργία του πρατηρίου σε πραγματικό χρόνο.

*Έχει δυνατότητα ανίχνευσης διαρροών καυσίμων ή συμπληρώνει, προσαρμόζεται και συνεργάζεται με ήδη εγκατεστημένα συστήματα ανίχνευσης διαρροών καυσίμων ώστε να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα.

*Παρέχει έγκαιρη και κατάλληλη ειδοποίηση έναντι διαρροών, ανθρώπινου σφάλματος, αστοχίας υλικού ή λανθασμένου προγραμματισμού.

*Συλλέγει, καταγράφει, επεξεργάζεται και διασφαλίζει ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εισροές και εκροές από τις δεξαμενές των καυσίμων καθώς και να αποστέλλει αυτά ηλεκτρονικά σε κεντρικές βάσεις δεδομένων.

*Συνδέεται με κατάλληλο τύπο εγκεκριμένου φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού του ν. 1809/88 (ΦΕΚ Α΄ 222) όπως αυτός ισχύει, για την ηλεκτρονική μετάδοση και διασφάλιση των δεδομένων που αφορούν τις εισροές και τις εκροές.

Κάθε ζυγός, προτού χρησιμοποιηθεί στη χώρα θα πρέπει να υποβληθεί σε Αρχική Επαλήθευση από την Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, από όπου και χορηγείται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εκτός και αν έχει ήδη υποστεί αρχική επαλήθευση από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από άλλο εξουσιοδοτημένο φορέα.

Επιπλέον, κάθε ζυγός πρέπει να συνοδεύεται με Δήλωση Συμμόρφωσης για την Οδηγία 90/384/ΕΟΚ του οίκου κατασκευής.

Σχόλια