Αλιεία: μέτρα για την προστασία του ερυθρού τόνου και του καρχαρία

0
94

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

 Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) πραγματοποιεί την ετήσια συνεδρίασή της στο Αγκαδίρ, στο Μαρόκο, από τις 12 έως τις 19 Νοεμβρίου 2012.

Στην εν λόγω ετήσια συνεδρίαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκπροσωπεί την ΕΕ, ελπίζει να συνεχιστεί η επιτυχής πορεία των διαπραγματεύσεων του προηγούμενου έτους οι οποίες περιελάμβαναν αποφάσεις σχετικά με πολυετή μέτρα διαχείρισης όσον αφορά τον ξιφία της Μεσογείου και τον τροπικό τόνο, παράλληλα με μέτρα προστασίας για τον λείο καρχαρία και τα θαλάσσια πτηνά με βάση τις βέλτιστες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

Προτεραιότητα εφέτος θα δοθεί στον ερυθρό τόνο καθώς το πολυετές πρόγραμμα αποκατάστασης για το εν λόγω είδος πρόκειται να επανεξεταστεί.

Από την αξιολόγηση του αποθέματος για τον ερυθρό τόνο προέκυψαν ήδη θετικές ενδείξεις ανάκαμψης μολονότι λίγα είναι σήμερα γνωστά σχετικά με αυτή την τάση.

Συνεπώς θα είναι σημαντικό να μείνουν σταθερά τα μέτρα διαχείρισης γι αυτό το πολύτιμο είδος ώστε να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση και η βιώσιμη απόδοση του είδους για τους αλιείς στο μέλλον.

Εντούτοις, αυτό δεν πρέπει να εμποδίσει την ICCAT από το να ενισχύσει τη διαχείριση και να ασκεί έλεγχο σε μέρος του σχεδίου αποκατάστασης, πχ προβλέποντας την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον ερυθρό τόνο όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Κατά τη φετινή συνάντηση η ΕΕ θα εξακολουθήσει να προτείνει μέτρα για την προστασία διαφόρων ειδών καρχαρία μεταξύ των οποίων του είδους λάμνα και του ρυγχοκαρχαρία (shortfin mako) και να στηρίζει συνεκτικά μέτρα για τη διατήρηση του γαλάζιου και του λευκού μάρλιν.

Άλλη προτεραιότητα θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της ICCAT.

Η ΕΕ ελπίζει ότι θα εγκριθούν οι προτάσεις της όσον αφορά ένα σύστημα για την επιθεώρηση εντός λιμένων και για την ανιχνευσιμότητα άλλων ειδών της ICCAT.

Αυτό αναμένεται να οδηγήσει στην καλύτερη τήρηση των συμπεφωνημένων διατάξεων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης αλιείας (ΠΛΑ).

Επιπλέον, εξακολουθώντας να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η ΕΕ προτίθεται να εξασφαλίσει την ορθή τήρηση των κανόνων.

Τέλος, η χρησιμοποίηση επιστημονικών στοιχείων εξακολουθεί να είναι μεγάλης σημασίας για την ατζέντα της ΕΕ και η ICCAT πρέπει να αποφασίσει βασιζόμενη στη σύσταση που εγκρίθηκε το προηγούμενο έτος με βάση τη βέλτιστη επιστημονική γνωμοδότηση.

Ιστορικό

Η ICCAT είναι η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού. Στόχος της είναι η διατήρηση των πληθυσμών τόνου και θυννοειδών στον Ατλαντικό ωκεανό και στη Μεσόγειο σε βιώσιμα επίπεδα. Η ΕΕ είναι μέλος της ICCAT και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου της.

Σχόλια