Νέοι κανόνες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεγάλων έργων

0
18

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Νέες προτάσεις για τον εξορθολογισμό της νομοθεσίας σχετικά με τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σκοπός των προτάσεων είναι να ελαφρύνουν το διοικητικό φόρτο και να διευκολύνουν την αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων μεγάλων έργων, χωρίς να εξασθενούν τις υφιστάμενες περιβαλλοντικές διασφαλίσεις.

Το σημερινό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος θα ενισχυθεί και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από ένα πιο εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο.

Έχουν περάσει πάνω από 25 χρόνια από τότε που τέθηκε σε ισχύ η οδηγία ΕΠΕ.

Έκτοτε, έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές, αλλά ύστερα από εκτεταμένη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, η Επιτροπή αποφάσισε ότι ήλθε πλέον ο καιρός για ενδελεχή αναμόρφωση ώστε να προσαρμοστεί στις πολιτικές, νομικές και τεχνικές εξελίξεις.

Οι αλλαγές είναι επίσης προνοητικές και στο εξής η διαδικασία αξιολόγησης θα καλύπτει και αναδυόμενες προκλήσεις που έχουν σημασία για ολόκληρη την ΕΕ σε τομείς όπως η αποδοτική χρήση των πόρων, η αλλαγή του κλίματος, η βιοποικιλότητα και η πρόληψη των καταστροφών.

Οι προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν:

Προσαρμογή της διαδικασίας καθορισμού του εάν χρειάζεται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έτσι θα εξασφαλιστεί ότι μόνο τα έργα με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα υπόκεινται στην εν λόγω αξιολόγηση. Τα έργα που είναι προσαρμοσμένα έτσι ώστε να περιορίζουν τις επιπτώσεις τους και τα έργα μικρής κλίμακας με επιπτώσεις τοπικής σημασίας θα εγκρίνονται ταχύτερα με μικρότερο κόστος, έτσι ώστε οι αρχές να διαθέτουν περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθούν στα μεγάλα έργα με περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεγάλης κλίμακας.

Ενίσχυση των κανόνων για να εξασφαλιστεί καλύτερη λήψη αποφάσεων και να αποφεύγεται η πρόκληση ζημιών στο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις από τις εναλλακτικές προτάσεις πρέπει να εξετάζονται συστηματικότερα, ενώ οι αρμόδιες αρχές πρέπει να επεξηγούν σαφέστερα τους λόγους για τους οποίους λαμβάνουν τις αποφάσεις τους.

Εξορθολογισμό των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας ΕΠΕ, με την εισαγωγή χρονοδιαγραμμάτων και ενός νέου μηχανισμού με τον οποίο θα διευκολύνεται η διαδικασία σε περίπτωση που απαιτούνται πολλές αξιολογήσεις και εμπλέκονται πολλές αρχές. Με τις αλλαγές αυτές θα ενισχυθεί η νομική βεβαιότητα και θα επιταχυνθεί η διαδικασία χωρίς να υποθηκεύεται η ποιότητα της αξιολόγησης.

Οι προτάσεις είναι το αποτέλεσμα διαδικασίας αναθεώρησης που περιελάμβανε ευρείες διαβουλεύσεις και μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων κανόνων και τις επιπτώσεις των ενδεχόμενων τροποποιήσεων.

Σχόλια