Ενέργεια: δράσεις για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς προωθεί η ΕΕ

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Μια αποδοτική, διασυνδεδεμένη και διαφανής ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας θα προσφέρει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ασφαλή και διατηρήσιμο ενεργειακό εφοδιασμό στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Με τη σημερινή ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο η εσωτερική αγορά ενέργειας θα καταστεί λειτουργική, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμόσουν τους υφιστάμενους ενωσιακούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ενέργειας.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να δώσει στους καταναλωτές εξουσίες και για να μειώσει τις κρατικές παρεμβάσεις που στρεβλώνουν τις αγορές.

Αν και ήδη έχει σημειωθεί πρόοδος από πλευράς προσφοράς περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, διατήρησης υπό έλεγχο των τιμών χονδρικής της ενέργειας και εξασφάλισης επαρκούς εφοδιασμού πάντοτε, χρειάζονται και άλλες βελτιώσεις ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό μιας αληθινά ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς. Για να έχει ολοκληρώσει μέχρι το 2014 την εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ, η Επιτροπή προβλέπει διάφορες δράσεις. Αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:

Εφαρμογή των νόμων περί εσωτερικής αγοράς και επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού. Μολονότι έχουν παρέλθει είκοσι μήνες από τη λήξη της προθεσμίας του Μαρτίου 2011 για τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο, ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη μεταφέρει πλήρως την τρίτη δέσμη μέτρων για την αγορά ενέργειας. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να προσφεύγει σε διαδικασίες επί παραβάσει για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των σχετικών ευρωπαϊκών κανόνων. Θα επιβάλλεται αυστηρή εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού για την κατοχύρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της αγοράς.

Εξουσίες στους καταναλωτές. Μελέτες έχουν δείξει ότι μόνο ένας στους τρεις καταναλωτές συγκρίνει τις προσφορές υπηρεσιών. Εκτιμάται ότι οι καταναλωτές της ΕΕ θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν έως και 13 δισ. ευρώ κατ’ έτος εάν στρέφονταν στο φθηνότερο διαθέσιμο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας. Η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε τα κατοχυρωμένα στην ενωσιακή νομοθεσία δικαιώματα των καταναλωτών να είναι εμφανή και στο εθνικό δίκαιο και να τηρούνται ορθώς από όλους τους παράγοντες της αγοράς. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα να στρέφεσαι σε άλλο προμηθευτή εντός τριών εβδομάδων χωρίς κανένα χρηματικό κόστος. Η Επιτροπή θα προωθήσει επίσης την ανάπτυξη έξυπνων μετρητικών συστημάτων, καθώς αυτό θα επιτρέψει στους καταναλωτές να διαχειρίζονται την κατανάλωσή τους σε πραγματικό χρόνο και να ελέγχουν καλύτερα τους ενεργειακούς των λογαριασμούς. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών. Επιπλέον, στην έκθεση για τη διαφάνεια των ενεργειακών αγορών λιανικής της ΕΕ διατυπώνονται συστάσεις για τη σαφή ένδειξη των τιμών, τιμολογίων και προσφορών.

Επιπλέον, επί του παρόντος μόνο 9 κράτη μέλη (Αυστρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Σλοβενία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) δεν έχουν υπαγάγει σε κανονιστικές ρυθμίσεις τις τιμές λιανικής της ενέργειας. Οι τιμές που καθορίζονται από την κρατική παρέμβαση δεν παρέχουν στους καταναλωτές την καλύτερη δυνατή προσφορά. Υπάρχει κίνδυνος να δίνουν ψευδή εντύπωση προστασίας, που αποτελεί αντικίνητρο για την ενεργό διερεύνηση καλύτερων επιλογών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, οι υπαγόμενες σε κανονιστικές ρυθμίσεις τιμές τελικού χρήστη εμποδίζουν τις επενδύσεις. Κρατούν τις εταιρείες μακράν της αγοράς και εκτός επενδύσεων σε νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Οι διακανονιζόμενες κάτω του κόστους τιμές οδηγούν σε χρέη που τελικά μετακυλίονται στους οικείους φορολογουμένους.

Διασφάλιση ευέλικτου σχεδιασμού της αγοράς. Ορισμένα κράτη μέλη σχεδιάζουν να στηρίξουν τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής για να διατηρούν διαθέσιμη τη δυναμικότητά τους ηλεκτροπαραγωγής ώστε να υπάρχει επαρκής δυναμικότητα ακόμη και σε περιόδους αναστολής της παραγωγής από μεταβλητές πηγές ηλεκτρισμού, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια. Αυτό αποκαλείται μηχανισμός δυναμικότητας. Ωστόσο, οι πρόωρα συγκροτούμενοι και κακοσχεδιασμένοι μηχανισμοί δυναμικότητας μπορεί να οδηγήσουν σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς και να εμποδίσουν τις επενδύσεις. Πριν καθιερώσουν τέτοιους μηχανισμούς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν κατά πόσον υφίσταται έλλειψη επενδύσεων στην ηλεκτροπαραγωγή και γιατί. Πριν τα κράτη μέλη παρέμβουν στην αγορά σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να εξετάζονται διασυνοριακές λύσεις. Συνήθως οι ευρωπαϊκές λύσεις είναι πλέον συμφέρουσες οικονομικώς συγκριτικά με το κόστος.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα προτείνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με καθεστώτα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής αγοράς.

Σχόλια