Ναυσιπλοΐα και προστασία της φύσης: νέες κατευθυντήριες γραμμές

0
18

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία;

Νέες κατευθυντήριες γραμμές για την εσωτερική ναυσιπλοΐα και την προστασία της φύσης εκδίδει  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να βοηθήσει αυτόν τον σημαντικό τομέα όσον αφορά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Στις κατευθυντήριες γραμμές – «εσωτερικές πλωτές μεταφορές και Natura 2000 – βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση των εσωτερικών πλωτών οδών στο πλαίσιο των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους (ενδιαιτήματα)» – αναλύεται ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες που συνδέονται με την εσωτερική ναυσιπλοΐα θα τηρούν την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ γενικά και την νομοθεσία για τη φύση ειδικότερα.

Το έγγραφο υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της εσωτερικής ναυσιπλοΐας ως προς τη διασφάλιση, μακροπρόθεσμα, της αειφορίας του δικτύου μεταφορών της ΕΕ και υπογραμμίζει τα επιτεύγματα του εν λόγω τομέα ως προς την ενσωμάτωση της προστασίας της φύσης στις έως τώρα δραστηριότητές του.

Στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές υιοθετείται ολιστική προσέγγιση ως προς τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και την προστασία της φύσης.

Αναλύεται το πλαίσιο πολιτικής της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και της προστασίας της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη.

Τονίζεται ότι οι τόποι του δικτύου Natura 2000 δεν έχουν σχεδιαστεί ως «ζώνες μηδενικής ανάπτυξης» και ότι δεν αποκλείεται η ανάπτυξη νέων έργων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα εγγυώνται επαρκές επίπεδο προστασίας της φύσης.

Στο έγγραφο αναλύονται επίσης οι νομικές υποχρεώσεις των αναπτυξιακών φορέων όσον αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, εστιάζοντας ειδικότερα στις οδηγίες σχετικά με τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα, ενώ παρουσιάζονται περιπτωσιολογικές μελέτες, με παραδείγματα ορθής πρακτικής.

Ιστορικό

Το Natura 2000 αποτελεί τεράστιο δίκτυο σε όλη την επικράτεια της Ευρώπης, όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα συμβαδίζει με την προστασία της φύσης.

Σήμερα καλύπτει σχεδόν 18% της επιφάνειας της ΕΕ και πάνω από 145.000 km² των θαλασσών της.

Δραστηριότητες όπως η γεωργία, οι μεταφορές, η ανάπτυξη των υποδομών, ο τουρισμός, η δασοκομία και η αναψυχή μπορούν να αναπτύσσονται εντός του εν λόγω δικτύου εφόσον είναι βιώσιμες και συμβαδίζουν με τη νομοθεσία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Σχόλια